PDF Opties

Samenvatting

Financieel resultaat

We sluiten 2021 af met een beter resultaat dan begroot. Het jaarrekeningsaldo inclusief de mutaties in de reserves wordt afgesloten met een positief saldo van € 5,02 miljoen (nog voor de oormerking van diverse overlopende posten van € 1,34 miljoen). Dit saldo komt voornamelijk door een incidentele vrijval van de risicoreserve grondexploitaties van € 2,35 miljoen. Na de vaststelling van de oormerken resteert een bedrag van € 3,68 miljoen in de algemene reserve. Door o.a. investeringen in riolering, openbare verlichting, onderwijsgebouwen en de converteerbare obligatielening Alliander is de netto schuldpositie gestegen van € 30,2 naar € 43,0 miljoen.

Baten en lasten

De lasten zijn gepresenteerd als positieve bedragen en de baten als negatieve bedragen. De begroting 2021 betreft de begroting 2021 na vastgestelde wijzigingen door de raad. Het exploitatiesaldo (lasten min baten) vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves bedroeg € 4,63 miljoen nadelig. Door eerdere raadsbesluiten zijn de mutaties uit de (bestemming) Jaarrekening 2020, de Voorjaars- en Najaarsnota 2021 en de Decemberwijziging 2021 verwerkt via de Algemene reserve. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn bepaalde overschotten met specifieke bestemmingsreserves verrekend (Wmo/3D, groenvoorziening, Wabo). Hierdoor stijgt het resultaat naar € 5,02 miljoen.


(bedragen x € 1.000)

Rekening 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021

Lasten

69.813

64.813

62.743

2.070

Baten

-71.065

-58.127

-58.109

-18

Totaal van saldo van baten en lasten

-1.252

6.686

4.634

2.052

Mutaties in reserves:

- toevoegingen

5.316

5.932

6.103

-171

- onttrekkingen

-7.667

-12.618

-15.753

3.136

Resultaat

-3.602

0

-5.016

5.016

Schuldpositie

Kengetallen:

Werkelijk 2020

Begr. 2021

Werkelijk 2021

Weerstandsvermogen

3,50

2,77

2,92

Netto-schuldquote

42,6%

101,6%

74,0%

Solvabiliteit

35,7%

21,0%

27,5%

Ons weerstandsvermogen heeft een ratio van 2,92. Score = 'uitstekend'.
De netto-schuldquote is gestegen van 42,6% naar 74,0%. Score = 'voldoende'.
De solvabiliteit van Oegstgeest is afgenomen van 35,7% naar 27,5%. Score = 'matig'.

Een uitgebreide toelichting op deze en andere kengetallen wordt gegeven in paragraaf 4.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Saldo van de afwijkingen

Om in vogelvlucht een indruk te krijgen van het resultaat 2021 hebben we de grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting per programma in een tabel gezet.

Programma

Beleidsthema

Belangrijkste posten die het resultaat bepalen

Bedrag (x € 1.000)

Programma 1

Groen en water

kosten Groen

248

Programma 1

Ruimtelijke structuur

Ruimtelijk beleid groen

58

Programma 1

Ruimtelijke structuur

Ruimtelijk beleid overig

-66

Programma 1

Ruimtelijke structuur

Invoering omgevingswet

183

Programma 2

Mobiliteit

Kosten verkeer en vervoer

-143

Programma 2

Mobiliteit

Opbrengst leges kabels

71

Programma 2

Mobiliteit

Rationeel onderhoud wegen

74

Programma 2

Mobiliteit

Verbeteren leefomgeving

60

Programma 2

Mobiliteit

Openbare verlichting

-51

Programma 2

Riolering

Onderzoek planvorming riolering

66

Programma 3

Wonen

Algemene kosten bouw en woningtoezicht

-143

Programma 3

Wonen

Opbrengsten bouwleges

-303

Programma 3

Wonen

NRG REST deelgebied 2 Langenakker

159

Programma 3

Wonen

NRG REST Algemeen

57

Programma 3

Wonen

Mutatie voorraad

-235

Programma 3

Wonen

Faciliterend grondbeleid

-258

Programma 3

Wonen

Algemene kosten overige projecten

122

Programma 3

Wonen

Algemene kosten volkshuisvesting

67

Programma 4

Bijstand en schulden

Sociale Werkvoorziening

-67

Programma 4

Gezondheid

Beheer Gymlokalen

96

Programma 4

Gezondheid

Kosten/opbrengsten sport

343

Programma 4

Gezondheid

Kosten/opbrengsten zwembad

-186

Programma 4

Jeugdhulp

Individuele voorzieningen natura jeugd

181

Programma 4

Jeugdhulp

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

-129

Programma 4

Jeugdhulp

Beheer accommodaties kinderopvang/psz

55

Programma 4

Jeugdhulp

Kosten/opbrengsten Bijzonder Onderwijs huisvesting

76

Programma 4

Maatschappelijke ondersteuning

Begeleiding

86

Programma 4

Maatschappelijke ondersteuning

Dagbesteding

-189

Programma 4

Participatie

Inburgering

87

Programma 5

Bestuur

Algemene kosten Bestuursorganen

252

Programma 5

Bestuur

Algemene kosten duurzaamheid

318

Programma 5

Publiekszaken

KCC Reis- en rijdocumenten

115

Programma 6

Overhead

Doorbelastingen Saldi kostenplaatsen

247

Programma 6

Overhead

Gemeentelijke huisvesting

81

Programma 6

Overhead

Algemene kosten Organisatorische ondersteuning

-139

Programma 6

Overhead

Wachtgelden en frictie personeel

164

Programma 6

Overhead

Algemene kosten Servicepunt71

-86

Programma 7

Dekkingsmiddelen

Kosten/opbrengsten algemene uitkering

273

Programma 7

Dekkingsmiddelen

OZB - niet woningen

-71

Programma 7

Dekkingsmiddelen

Algemene kosten financiele aangelegenheden

-369

Overige afwijkingen in de programma's

945

Saldo van de afwijkingen

2.052

Programma 1

Storting Reserve Groenvoorziening

-43

Programma 3

Onttrekking Egalisatiereserve WABO

786

Programma 3

Onttrekking Risicoreserve Grondexploitaties

2.350

Programma 4

Storting reserve Wmo/3D

-128

Mutaties vanuit de Reserves

2.965

Resultaat

5.016