PDF Opties

Inleiding

Hierbij presenteren wij het jaarverslag en de jaarrekening 2021. In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en resultaten in het afgelopen jaar, in de jaarrekening over de baten en lasten en de balans.

De coronacrisis heeft uiteraard ook op Oegstgeest zijn weerslag gehad. Allereerst op het maatschappelijke en sociale leven omdat veel activiteiten geen doorgang konden vinden maar ook omdat winkels en horeca voor langere periodes gesloten bleven. Daar waar mogelijk hebben we organisaties en ondernemers die hierdoor in de problemen kwamen ondersteund, ook financieel. Verder had de coronacrisis gevolgen voor het gemeentebestuur en de ambtelijke organisaties. Thuiswerken was het uitgangspunt waardoor er vooral digitaal vergaderd werd. Gelukkig kon het meeste werk gewoon uitgevoerd worden.

Wat wel onder de coronamaatregelen geleden heeft zijn de contacten met onze inwoners. Participatietrajecten werden door de afstand bemoeilijkt. We hopen dat deze, samen met ons levendige verenigingsleven en sterke sociale structuur, in 2022 weer normaliseren.

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat Oegstgeest voor forse investeringen staat op het gebied van onderwijshuisvesting en openbare ruimte. Deze investeringen zullen de gemeenteschuld doen stijgen. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn een goede balans te vinden tussen het doen wat nodig is en een houdbare schuld.

Oegstgeest is in het afgelopen jaar een actieve partner geweest in de regionale samenwerking. Steeds hebben wij gezocht naar mogelijkheden om beleid en uitvoering samen op te pakken als dat voordelen biedt. Wel blijft de grip op de financiën van de samenwerkingsverbanden lastig en een punt van zorg. Een belangrijke ontwikkeling is het besluit om het samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering SP71 op te heffen en onze bedrijfsvoering bij de gemeente Leiden te gaan afnemen.

De opzet van de jaarrekening en het jaarverslag is hetzelfde als voorgaande jaren. De jaarrekening en het jaarverslag dienen één op één aan te sluiten op de vastgestelde begroting. De begroting 2023 zal compacter, overzichtelijker en leesbaarder opgesteld worden dan voorheen en daarmee ook het jaarverslag en de jaarrekening.

In de samenvatting leest u de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,
J. Versluis

de burgemeester,
E.R. Jaensch