PDF Opties

Samenstelling gemeentebestuur

Gemeenteraad

De gemeenteraad van Oegstgeest kent 19 zetels, die op 31 december 2021 als volgt zijn verdeeld:

Partij

Aantal zetels

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

4

Progressief Oegstgeest (PrO)

4

Christen Democratisch Appèl (CDA)

4

Democraten 66 (D66)

3

Hart voor Oegstgeest (HvO)

2

Lokaal Oegstgeest (L)

Belang van Nederland (BVNL)

Totaal

1

1

19

Griffier F. (Fred) Kromhout

College van burgemeester en wethouders

Van 1 januari tot 31 december 2021 had het college de volgende samenstelling:

Burgemeester E.R. (Emile) Jaensch

Portefeuilles

  • Openbare orde en veiligheid; Integrale handhaving; Representatie en externe betrekkingen; Communicatie en voorlichting; Personeel en organisatie; Regiozaken; Integriteit; Bouw- en woningtoezicht.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

  • Veiligheidsregio Hollands Midden; Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland portefeuille Wonen, Bestuur & Middelen en Natuur, Landschap en Recreatie; Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis regio Hollands-Midden.

Wethouder M.E. (Matthijs) Huizing

Portefeuilles

  • Financiën (inclusief Planning & control); Bedrijfsvoering (excl. Personeel en Organisatie); Grondzaken en grondexploitatie; (Maatschappelijk) Vastgoed (incl. Onderwijshuisvesting); Cultuurbeleid, monumenten en cultureel erfgoed; Verkeer, vervoer, infrastructuur; Parkeren.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

  • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland; Servicepunt71; Gemeentelijke deelnemingen (Alliander, BNG, Dunea).

Wethouder H.J.T. (Jan) Nieuwenhuis

Portefeuilles

  • Maatschappelijke ondersteuning, participatie, jeugd (3D's) en onderwijs; Sport en recreatie; Vrijwilligers en mantelzorgers; Economie inclusief dorpsmarketing; Sociale zaken en werkgelegenheid (incl. schuldhulpverlening); Burgerinitiatieven, betrokkenheid en buurtverbetering; Dierenwelzijn; Financiën ASC.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

  • Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG); Economie071; Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek; Bio Science Park.

Wethouder P.A. (Peter) Glasbeek

Portefeuilles

  • Afvalbeleid; Ruimtelijke ordening & plannen; Duurzaamheid en milieu; Wonen en volkshuivesting; Leefomgeving: beheer en onderhoud openbare ruimte, groen (beleid en onderhoud), riolering, kunstwerken, openbare verlichting, water.

Vertegenwoordiging in verbonden partijen

  • Bestuurlijke Regie Schiphol cluster Zuid West; Omgevingsdienst West-Holland.

Gemeentesecretaris J. (Jeffrey) Versluis

Portefeuilles

  • Adviseur van het college van burgemeester en wethouders; Algemeen directeur ambtelijke organisatie; WOR-bestuurder (Wet op de ondernemingsraden); Opdrachtgever van bestuursprojecten namens het college.