PDF Opties

Leeswijzer

In deze leeswijzer lichten wij de verschillende onderdelen van deze jaarstukken toe.

Jaarstukken op hoofdlijnen 

Het jaarverslag start met de samenvatting op hoofdlijnen, waarin we ingaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2021.

Programma's 

Daarna volgt de verantwoording van de programma's. Bij ieder programma beginnen we met de letterlijke tekst uit de begroting. Zo kunnen we ons het meest transparant verantwoorden voor wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Deze verantwoording vindt plaats via de volgende vragen:

  • Subdoelen en behaalde resultaten per beleidsthema?
  • Wat heeft het gekost?

In de programma's staan de afgesloten kredieten vermeld en de kredieten die ouder zijn dan drie jaar (die we doorschuiven naar 2022). Kredieten lichten we alleen toe als het krediet is over- of onderschreden. Bij de doorgeschoven kredieten ouder dan drie jaar lichten we toe waarom zij niet volgens de planning zijn uitgevoerd.

In de bijlage nemen we indicatoren op. Van de eigen Oegstgeester indicatoren zijn niet altijd landelijke cijfers beschikbaar. Ook zijn enkele indicatoren pas vanaf 2022 meetbaar en daarom in de jaarrekening 2021 maar soms ook in de begroting 2021 niet gekwantificeerd. Van de landelijke BBV-indicatoren wijzigen er periodiek enkele, waardoor van de in begroting opgenomen indicatoren soms geen realisatiegegevens meer beschikbaar zijn.

De analyse van de financiële afwijkingen is per ingang van dit jaar opgenomen onder de programmaverantwoording (Hoofdstukken baten en lasten per programma)

Paragrafen 

De paragrafen bevatten de beleidslijnen die gaan over een aantal programma-overstijgende onderwerpen. Ze vormen een dwarsdoorsnede van de programma’s. Met de onderwerpen die in de verschillende paragrafen aan bod komen zijn vaak aanzienlijke bedragen gemoeid. Er is specifiek aandacht voor onderwerpen waaraan politieke of financiële risico’s verbonden zijn.

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT) 

De bestuursovereenkomst IBT met de provincie Zuid-Holland geeft aan dat de gemeente de rapportage IBT opneemt in de begroting en jaarstukken. In de rapportage leggen we verantwoording af over hoe we de wetten en regels naleven waarop de bestuursovereenkomst betrekking heeft.

Jaarrekening 

Deze omvat de financiële verantwoording over 2021. Hierin staat de balans en het zogenoemde overzicht van baten en lasten met de toelichtingen hierop. Ook de SiSa-verantwoording (Single information Single audit) maakt hiervan deel uit.

Controleverklaring

Bijlagen en besluit

De jaarstukken completeren we met enkele bijlagen. We hebben een Begrippenlijst aan de bijlagen toegevoegd. Hierin leggen we diverse termen beknopt uit. Het raadsvoorstel en raadsbesluit wordt separaat meegezonden.

Weergave van bedragen 

In de financiële tabellen geven we de bedragen zo veel mogelijk weer in duizenden euro's. Hierdoor ontstaan soms kleine afrondingsverschillen. In de toelichting op de financiële tabellen en in de overige teksten schrijven we de bedragen voluit. In financiële tabellen duiden de min-tekens (bijvoorbeeld - € 1.000) op inkomsten of baten. Bij de verschillenanalyses betekenen de min-tekens nadelen of verliezen.