PDF Opties

Begrippenlijst

Begrip / Afkorting

Betekenis

3D

3 decentralisaties in het sociaal domein.

AO/IC

Administratieve organisatie en interne controle

Algemeen Intern Auditplan

Het plan waar in staat wat en hoe interne controles plaatsvinden en welke onderwerpen onderzocht worden op doelmatige en doeltreffende uitvoering.

Ambtshalve

Ambtshalve houdt in dat een bestuursorgaan uit zichzelf een beschikking neemt, dus zonder dat daaraan een aanvraag voor een beschikking vooraf gaat.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel.

Areaal

Oppervlakte, grootte van een bepaald gebied, met wat zich daarop bevindt.

AVO

algemeen vormend onderwijs.

Awbz

Algemene wet bijzondere ziektekosten. 

Baggerplan

Meerjarenplan voor het baggeren van watergangen.

Basis VTH-beleidsplan

Een strategische en operationele beleidskader op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving om de risico’s te beheersen en om de naleving van wettelijke regels en inhoudelijke beleidskaders met betrekking tot de fysieke leefomgeving te stimuleren.

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording. Dit zijn de voorschriften waaraan de gemeentelijke begroting en jaarstukken moeten voldoen.

Bbz

Besluit bijstandverlening zelfstandigen. 

BCF

Btw-compensatiefonds.

Beheerplan

Plan gericht op de instandhouding van het kapitaalgoed.

Beschut werk

Werk in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden.

Besmettingsbrief

Besmettingsbrieven worden door gemeente en politie verspreid onder de bewoners van een straat of buurt waar een woninginbraak heeft plaatsgevonden. Het doel van deze brieven is om mensen bewust te maken van inbraakrisico en hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen.

Bestemmingsplan

Document waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies in het benoemde gebied zijn toegestaan en de regels die gelden voor zo’n functie. De naam van het Bestemmingsplan geeft aan om welk gebied het gaat.

Bezoldigingsgegevens

Bezoldiging is de volledige beloning van de ambtenaar, waaronder loon en alle toeslagen.

BIZ

Bedrijven Investeringszone. Heffing waarmee ondernemers in een afgebakend gebied samen meebetalen aan een aantrekkelijke en veilige omgeving.

BOB-model

Het BOB-model beschrijft de drie fasen in besluitvormingproces van de raad: Beeldvorming, Oordeelvorming, Besluitvorming.

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie.

BRP

Basisregistratie Personen.

BSGR

Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland.

CIT

Crisis Interventie Team.

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Inmiddels staat CROW voor een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid. Als het gaat om beeldkwaliteit hanteert CROW vijf niveaus, van goed naar minder goed zijn dit A+, A, B, C en D.

CZM

Collectieve Zorgverzekering voor Minima.

Deelgebied 10

Domotica

Het gebied ten zuiden van de N206 en tussen de Oude Rijn en de A44.

De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de dienstverlening van buitenaf naar de woning

Dorpsgesprek

De gemeenteraad gaat gesprek met het dorp waarmee het dorp behalve indirecte ook directe en wezenlijke invloed te hebben op de toekomst van Oegstgeest.

Dotatie

Een schenking volgens een bepaalde procedure, bijvoorbeeld jaargeld of een toelage. Ook een storting in een reserve of voorziening.

DZB

De Zijl Bedrijven, een Leids reïntegratie- en uitvoeringsbedrijf.

Economie071

Samenwerkingsverband Leidse regio tussen Overheden, Ondernemers en Onderwijs&Kennisinstellingen. Doel: Economische agenda Leidse regio 2020 uitvoeren en regionale economie versterken. Ingezet wordt op de thema's Life Sciences & Health, Vitaliteit, Ondernemerschap en Innovatie.

EMU-saldo

Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.

Escrow-opbrengst

Escrow is een soort tussenrekening om tijdelijk geld te stallen om mogelijke kosten bij een transactie te dekken. Op het moment dat dit geld uitbetaald kan worden is het een inkomst bij de gemeente (opbrengst).

Factor C

Onder de noemer ‘Factor C’ zijn veel overheidsorganisaties hard bezig om hun beleid communicatiever te maken.

Fictieve dienstbetrekking

Een fictieve dienstbetrekking is een arbeidsrelatie die geen dienstbetrekking is, maar door een wettelijke aanwijzing (een fictie) toch leidt tot de verplichting om loonheffingen in te houden.

Fido (wet)

Wet financiering decentrale overheden

FIP-methode

Frequent Intensief en persoonlijk contact. Toegepast om bijstandsontvangers snel uit de bijstand te helpen en fraude met uitkeringen tegen te gaan.

Fixe-lening

Een lening die voor een vaste periode wordt aangegaan en in haar geheel wordt afgelost.

Fixi

Een applicatie voor de smartphone waarmee de inwoners gemakkelijk meldingen over de openbare ruimte kunnen doen, vanaf elke locatie, naar elke gemeente.

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

GIS

GR (O)GGZ

Geografisch informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd.

Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg.

GR VRHM

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Greenport

Een Greenport is de term die in Nederland wordt gebruikt voor een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld.

Grex­

Grondexploitatie.

Gr-KDB

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, duin- en Bollenstreek.

Groenbeleidsplan

Visie op de gewenste ontwikkelingen van de gemeentelijke groenstructuur en het
groenbeheer.

GRP

Gemeentelijk Riolerings Plan, zie ook VGRP.

GTK

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

Halt-afdoening

HbhH

Een Halt-afdoening is een straf voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar feit hebben gepleegd.

Hulp bij het Huishouden.

HHT

Huishoudelijke Hulp Toelage.

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Het HOV-net Zuid-Holland Noord is een project van de provincie Zuid-Holland, dat de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer omvat in het noorden van de provincie Zuid-Holland, rond Gouda, Alphen aan den Rijn, Leiden en Katwijk/Noordwijk. Dit HOV-net zal onderdeel worden van R-net. Het project is ontwikkeld als vervanger voor het RijnGouwelijn-project.

iDOE

Contactpunt voor vrijwilige inzet. iDOE brengt door middel van matching middels de vrijwilligers- en vacaturebank (groepen) vrijwilligers en organisaties bij elkaar

Integraal Huisvestingsplan

Document met een visie over de huisvestingsvoorzieningen voor de middellange tot lange termijn.

IOAW/IOAZ

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers/Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Join

Applicatie waarmee zaakgericht werken, klantcontact en e-dienstverlening geintegreerd worden.

JGT

Jeugd- en Gezinsteam.

JPT

Jeugd Preventieteam.

JR

Jaarrekening.

Kapitaalgoed

Een kapitaalgoed is een object met waarde dat voor de gemeente een economisch nut of maatschappelijk nut heeft (wegen, riolering, groenvoorziening, schoolgebouw, etc.).

KCC

Klant Contact Centrum, hier worden centraal de eerste contacten met de inwoners, bedrijven en overig telefonisch en digitaal opgevangen.

KRW

Europese Kaderrichtlijn Water.

LEAN

Letterlijk 'slank', deze methodiek draait dan ook om het slank maken van arbeidsprocessen met het doel om efficienter te werken.

Leidse Ring

Oplossingen ('no regret maatregelen' en infrastructurele maatregelen) voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie in samenwerking met Leiderdorp en Oegstgeest. Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute.

Maatschappelijk middenveld

Geheel van maatschappelijke verbanden waarin burgers zich vrijwillig organiseren.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcodehttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode.

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan.

MPG

Meerjarenprogramma Grondexploitaties.

Multifunctionele accommodaties

Gebouwen waarin meerdere functies zijn gehuisvest.

Normenkader

Overzicht van interne en externe regelgeving die de accountant betrekt bij de controle op de jaarrekening.

NRG

Nieuw Rhijngeest.

Oegstgeest in Beweging

Project om de inwoners van Oegstgeest sportiever te laten zijn.

Oegstgeest online

Website voor informatie, voorzieningen, meningen en links voor omgeving Oegstgeest.

Offensief/Pact van Teylingen

In de Duin- en Bollenstreek wordt onder de naam Offensief van Teylingen gewerkt aan de versnelling en uitvoering van de afspraken uit het Pact van Teylingen. Doel is het versterken van de vitaliteit van het bollencomplex en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Zie verder­: http://www.hollandrijnland.nl/inhoudelijke-agenda/economie/greenport-duin-en-bollenstreek/offensief-van-teylingen-1/offensief-van-teylingen.

ODWH

Omgevingsdienst West-Holland.

OGGZ

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.

Omgevingsraad Schiphol

Platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties.

Omgevingsvisie/structuurvisie Oegstgeest

Een omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet vergelijkbaar met een structuurvisie, waarbij andere ruimtelijke beleidsvelden zijn geïntegreerd. De Omgevingsvisie is een document waarin de visie van Oegstgeest over de invulling van de fysieke leefomgeving is vastgelegd. Het bevat "de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied" en "de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid"

Omgevingswet

Wet om diverse wetten m.b.t. de fysieke leefomgeving, waaronder de Wabo, de Wro, de Waterwet en de Wbb te bundelen. De wet omvat een stelselherziening in het omgevingsrecht, die naar verwachting een grote impact zal hebben op het gemeentebeleid. Invoering in 2019.

Oormerken (van geld)

Een budget voor een bepaald doel bestemmen, het mag niet voor andere doelen worden gebruikt.

OPOO

Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest.

OVB

onderwijsvoorrangsbeleid.

OZB

Onroerendezaakbelasting.

PCMO

P*Q

Prettig Contact Met de Overheid (tegenwoordig ook Passend Contact Met de Overheid). Kennis- en Informatiecentrum dat een informele aanpak ofwel mediationvaardigheden in het contact tussen bestuursorganen en burgers bevordert.

Prijs maal hoeveelheid.

Participatiebudget

Een gemeente ontvangt middelen om mensen uit de bijstandsregelingen te begeleiden naar werk. Ook ontvangt ze middelen voor mensen met een sw-indicatie(sociale werkvoorziening).

Participatiewet

Wet die zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk laat vinden.

P&C-cyclus

P&C = planning en control. In de P&C-cyclus wordt op een systematische manier inhoud gegeven aan het proces van richting geven (het besturen, plannen) en het op koers houden (beheersen, control) van de organisatie. De perspectiefnota, begroting, voortgangsrapportages en de jaarrekening zijn onderdeel van deze cyclus.

PG

Poelgeest.

PNIK

Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten (PNIK).

Present (Stichting Present)

'Makelaar' in vrijwilligerswerk.

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2016

Door de gemeenteraad vastgesteld uitvoeringsprogramma op basis van de Drank- en Horecawet.

Project Ja

Project JA: Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een bijstandsuitkering op weg naar de arbeidsmarkt of naar scholing. Doel: ondersteuning bieden bij het vinden van werk en het stimuleren van maatschappelijke participatie.

Project Ja+

Project JA+: Voor uitkeringsgerechtigden tussen de 18 en 27 jaar en ouder met een taalachterstand. Doel: het voorbereiden op werk en het verbeteren van taalvaardigheden

Project JAS

Project JAS: Voor statushouders van 18 jaar en ouder die zich na 1 oktober 2015 hebben gevestigd in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Doel: het vinden van werk of scholing en maatschappelijke participatie

PvOO

Platform voor Ondernemers Oegstgeest.

RDOG

Regionale Dienst Openbare Gezondsheidszorg.

Regio Holland Rijnland

Een bestuurlijk samenwerkingsverband van 14 gemeenten in de provincie Zuid-Holland.

Regionale omgevingsvisie 2040

Een gezamenlijke visie van 10 regiogemeenten waarin de belangrijkste regionale opgaven worden geagendeerd hoe het gebied er in 2040 uit ziet. De 10 gemeenten zijn Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Inmiddels is de officiële naam Het Hart van Holland, Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040.

Retailvisie Leidse regio

Samenwerking en visie van 6 regiogemeenten t.b.v. vitale en toekomstbestendige winkelgebieden in de Leidse regio.

RGL

RijnGouwelijn.

RIF Holland Rijnland

Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland

Rijnlandroute

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

ROVL

Richtlijn voor Openbare Verlichting

RvIG

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens,

SPARK

SPARK is een platform voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) binnen de Leidse regio, geïnitieerd vanuit DZB. Acht grote bedrijven zijn als founders aangesteld. Samen met deze founders moet SPARK zorgen voor een breed netwerk van mvo-partners die nadrukkelijk aandacht hebben voor de sociale opgave. 

Stabiliteits- en groeipact

Afspraak binnen de Europese Unie dat de landsbegrotingen in evenwicht zijn of een overschot hebben.

Studio 2020

Onder de noemer 'Studio 2020' stimuleren en geven we vorm aan nieuwe manieren van (samen)werken, participatie en ontwikkeling.

Suwinet

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

Toekomstvisie 2020

Toekomstvisie voor 2020 voor de samenwerking tussen de gemeente Oegstgeest en de Oegstgeester samenleving.

Toekomstvisie Leidse regio 2027

Toekomstvisie voor 2027 van de Leidse regio.

Treasury

Letterlijk 'schatkist' en staat voor het beheren van de 'treasures', de schatten, het geld van de gemeente. Het statuut geeft aan welke randvoorwaarden er zijn.

Uitvoeringsplan Integrale veiligheid

Door het college vastgesteld uitvoeringsplan gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde Prioriteitsstelling Integrale veiligheid 2015-2018.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan Oegstgeest beschrijft de ambitie en de (gewenste) ontwikkelingen van Oegstgeest op het gebied van mobiliteit.

Het uitvoeringsprogramma bevat concrete maatregelen om de ambities en uitgangspunten vastgelegd in de Kadernota te realiseren. Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd met een planning voor uit te voeren werkzaamheden.

Uitzetting van gelden

Onder uitzetting van gelden verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde, vaste termijn.

Vang

Van Afval Naar Grondstof.

Veiligheidsregio

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid.

Veilig Thuis

Het advies- en meldpunt Huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis).

Vennootschapsbelasting

Rijksbelasting (Vpb) voor de gemeente ingevoerd per 2016, voor activiteiten die als onderneming uitgevoerd worden, net als voor bedrijven al geldt.

Verklaring Omtrent het Gedrag

(VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

VGRP

Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan - In het VGRP is het beleid van de uitvoering van de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater vastgelegd. Krachtens de Wet milieubeheer (Wm), artikel 4.22, dient iedere gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen. In het GRP geeft de gemeente aan via welk beleid zij voor de aangegeven planperiode invulling geeft aan haar zorgplicht voor de riolering en hoe zij dit beleid financiert.

Visie op dienstverlening

Visie hoe de gemeente Oegstgeest met de dienstverlening aan haar klanten om wil gaan.

Visie 'Van afval naar grondstoffen (Vang)'

Visie hoe steeds meer grondstoffen uit afval duurzaam te hergebruiken.

Voscuyloverleg

Overleg van de verenigingen die gebruikmaken van sportpark De Voscuyl.

Vpb

Vennootschapsbelasting.

Vrijval van een voorziening

Een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten, als deze kosten lager uitvallen of zelfs niet meer komen komt het bedrag dat in de voorziening staat beschikbaar.

VRI

Verkeersregelinstallatie.

VRIS

Versterken Regionale I-Samenwerking, samenwerking op het gebied van informatievoorziening.

VSO

voortgezet speciaal onderwijs.

VTA-controles

Visual Tree Assessment. Dit is een boomveiligheidscontrole waarbij (interne) gebreken ontdekt kunnen worden aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert men dus uiterlijke signalen van potentiële (mechanische) zwakte.

VTH-beleidsplan

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

Vv

Vervanging.

VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie (Vereniging van Eigenaren = VvE).

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

WAP

Wateractieplan. Plan met concrete maatregelen voor de wateroverlast in het Oude Dorp.

Werkbedrijf

Dit bedrijf vervult een centrale rol bij het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Zie verder de website van Holland Rijnland.

Wgr

Wet Gemeenschappelijke Regeling.

Wgw

Wet gemeentelijke watertaken.

WKPB

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.

Wlz

Wet langdurige zorg.

Wm

Wet milieubeheer.

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Woonvisie Oegstgeest 2016

De Woonvisie Oegstgeest 2016 geeft de ambities en visie op het woonklimaat in de komende 10 jaar. De Woonvisie richt zich op thema's als nieuwbouw en beschikbaarheid, betaakbaarheid, kwaliteit, wonen en zorg. De Woonvisie is eind 2016 door de gemeenteraad vastgesteld.

Woz

Wet waardering onroerende zaken.

Wro

Wet ruimtelijke ordening.

Wsw

Wet sociale werkvoorziening.

Wwb

Wet werk en bijstand.

Zaakgericht werken (ZGW)

Zaakgericht werken. Dit is een procesgeoriënteerde manier van werken. Dit in tegenstelling tot een documentgeoriëntieerde manier van werken, waarvan in overheidsorganisaties vaak sprake was voor de invoering van zaakgericht werken. Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat zaakgericht werken samen gaat met digitaal werken.

ZIN

Zorg in Natura.