PDF Opties

Programma 3 Wonen en economie

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Wonen

P.A Glasbeek / E.R. Jaensch / M.E. Huizing

Ruimte

Werken

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Beheer en Onderhoud/Ruimte

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de beleidsvelden wonen, economie en het gemeentelijk vastgoed. Zowel wonen, economie als vastgoed kennen verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen die vragen om ruimte. Er is vraag naar ruimte door inwoners, verenigingen en organisaties die economische en maatschappelijke activiteiten willen ontplooien. De economie versterken we door samen te werken met ondernemers en de regio.

Oegstgeest hoort al jaren tot de allerbeste woongemeente in Nederland, die positie willen we houden en versterken. Voor de woningmarkt en woonruimteverdeling werken we samen met lokale en regionale partners. Tot slot geven wij binnen dit programma invulling aan ons vastgoed- en grondbeleid.

Programmadoelstelling­

De inwoners, bedrijven en ondernemers van Oegstgeest een aantrekkelijk woon-, vestigings- en ondernemersklimaat bieden.

Beleidsthema Wonen

Subdoelen en behaalde resultaten

Wonen

Subdoel 1

Meer toekomstbestendige en duurzame woningen voor alle inwoners van Oegstgeest die passen binnen het groene en dorpse karakter van Oegstgeest.

Resultaat


Nieuwbouwwoningen die in aanbouw worden genomen zijn bijna energie neutraal (conform BENG norm). Vanaf 1 januari 2021 moeten vergunningaanvragen voor nieuwbouw aan de BENG eisen voldoen. Woningcorporaties zijn in 2021 betrokken geweest bij de opstelling van de Transitievisie Warmte voor Oegstgeest. Voor de regionale samenwerking omtrent de verduurzaming is de (concept) RES leidraad. Verder is de samenwerking met het duurzaam bouwloket voortgezet.

In de woonvisie 2020 is de opgave voor wonen en zorg geactualiseerd en vastgesteld. In 2021 is geconstateerd dat de daarin opgenomen 40 intramurale plekken voor ouderen met een indicatie voor langdurige zorg niet te realiseren zijn, omdat het zorgkantoor niet meewerkt aan nieuwbouw. Hiervoor is gezocht naar een alternatief, in de vorm van een geclusterde woonvorm in de nabijheid van een zorginstelling. Met het niet doorgaan van het woningbouwplan Hofbrouckerpark is dit alternatief nog niet gevonden. Deze opgave dient nog invulling te krijgen.

Begin juli 2021 is het ambitiedocument voor de omgevingsvisie door de raad vastgesteld. In het najaar van 2021 is verder gewerkt aan de omgevingsvisie. Naar verwachting zal deze na de zomer van 2022 door de raad kunnen worden vastgesteld. De ruimtelijke afwegingen omtrent woningbouw maken hier deel van uit.

Subdoel 2

We stemmen het woningaanbod af op de behoefte van onze inwoners en de regio.

Resultaat

In de woonvisie 2020 is onder meer een doelstelling voor de woningproductie opgenomen en zijn er normen opgesteld voor de realisatie van sociale huur (minimaal 25%) en middeldure huur/sociale koop (minimaal 25%) in woningbouwprojecten. Op basis hiervan zijn voor de woningbouwprojecten die in procedure zijn, afspraken gemaakt met de woningcorporaties en de ontwikkelaars over het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor de lage- en middeninkomens, conform deze normen, waarbij wel rekening is gehouden met al eerder afgesloten overeenkomsten tussen partijen.

In 2021 zijn er 56 woningen opgeleverd in Oegstgeest (44 nieuwbouw + 12 transformatie). Dit betrof plannen van voor de woonvisie, waarin de percentages betaalbaar sociale woningen nog niet waren opgenomen.

Verder is de implementatie van de woonvisie ter hand genomen. In 2021 heeft de raad een doelgroepenverordening,een huisvestingsverordening en beleidsregels voor de stimulering van sociale- en middeldure woningbouw vastgesteld. De doelgroepenverordening borgt het % betaalbare woningen, de criteria waar deze aan moeten voldoen en de doelgroepen waarvoor deze zijn bestemd. In beleidsregels is vastgelegd onder welke voorwaarden voor kleine woningbouwprojecten de verplichting voor betaalbare woningen kan worden afgekocht, en op welke wijze extra betaalbare woningen boven de norm kunnen worden gestimuleerd met een subsidie.

In de huisvestingsverordening zijn regels opgenomen voor het behoud van de bestaande voorraad aan (betaalbare) zelfstandige woningen. Dit wordt gereguleerd met een stelsel voor vergunningen. Bij beslissingen over vergunningen wordt ook op de leefbaarheid gelet. Vanwege nieuwe juridische ontwikkelingen (recente jurisprudentie) bleek na vaststelling een aanpassing nodig. Eind 2021 is een aangepaste versie de fase van besluitvorming ingegaan.

De woningcorporaties hebben in 2021 huisvesting geboden aan bijzondere doelgroepen, conform de regionale afspraken hierover in Holland Rijnland verband. Voor 2021 is de samenwerking met de corporaties voortgezet conform de bestaande meerjaren prestatieafspraken 2019 – 2021. Eind 2021 zijn gesprekken gestart over nieuwe meerjarenafspraken voor de periode 2022 – 2024. Daarnaast is in 2021 in Oegstgeest tijdelijke huisvesting gerealiseerd voor statushouders en spoedzoekers.

Met ontwikkelaars is afgesproken dat zij bij de realisatie van sociale huurwoningen bij voorkeur samenwerking zoeken met woningcorporaties. Dit is echter geen verplichting. In meerdere projecten is inmiddels in een anterieure overeenkomst vastgelegd dat de ontwikkelaar samenwerking zoekt met een toegelaten instelling. Voor het plan Nieuw Rhijnvaert (38 sociale huurwoningen) hebben de ontwikkelaars overleg met MeerWonen voortgezet. Het ontwerp bestemmingsplan is rond de jaarwisseling 2021/2022 ter inzage gelegd. Voor het plan Nieuw Rhijngeest 9 zuid was de ontwikkelaar in 2021 in overleg met woningcorporaties, over de overname van 72 sociale huurwoningen en 18 middeldure huurwoningen.

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

VTH applicatie

De laatste lasten worden gerealiseerd in 2022.

Beleidsthema Economie

Subdoelen en behaalde resultaten

Economische ontwikkeling

Subdoel 1

Facilitering van bedrijven op De Boeg en Bio Science Park

Resultaat

Het eerste gasloze bedrijventerrein van Nederland is bijna volgebouwd. Sinds 2021 is ook hometrainerproducent Tacx op De Boeg gevestigd. Tacx groeit snel en heeft circa 600 arbeidsplaatsen.

Subdoel 2

Versterking van het regionale vestigingsklimaat.

Resultaat

De deelname aan Expat Centre Leiden loopt tot 2023. Een adviesrapport is opgesteld voor het doorontwikkelen van dit van oorsprong Economie 71 initiatief. Onder de noemer van 'Stagepact 071' is het gelukt om 1.000 stageplaatsen in de regio te realiseren. Economie 071 heeft een MKB-deal digitalisering met de provincie afgesloten. Dit heeft tot doel MKB-ondernemers te inspireren en activeren om met digitaliseringsvraagstukken en webshops aan de slag te gaan. Het uitvoeringsplan van de bedrijventerreinenstrategie is vastgesteld door de zes gemeenten.

Subdoel 3

Versterking van het Leiden Bio Science Park, ontwikkeling van het Oegstgeester gedeelte.

Resultaat

Op het Bio Science Park is het gebouw van Biopartner 5 in gebruik genomen. Het nieuwe hoofdkantoor van Galapagos is bijna gereed. Het Amerikaanse Bristol Myers Squibb is aan het bouwen. De Stichting LBSP, waarin de gemeente deelneemt, heeft als belangrijk doel het park te vernieuwen en om te vormen tot een innovatiedistrict om zo beter internationaal te kunnen concurreren.

Subdoel 4

Oegstgeest op de kaart zetten en houden.

Resultaat

Dorpsmarketing Oegstgeest is actief geweest om de winkels en horeca te ondersteunen met acties als 'Koop Lokaal'. Ook speelde DMO een voortrekkersrol bij regionale promotiecampagnes om de middenstand te steunen tijdens de moeilijke coronaperiode.

Markt

Subdoel

Versterken van de winkelgebieden en weekmarkt.

Resultaat

Een voorlopig ontwerp is vastgesteld voor de herinrichting van het binnenplein van de Lange Voort. De weekmarkt is medio 2020 verzelfstandigd.

Beheer gemeentelijk vastgoed

Subdoel 1

Het gemeentelijke vastgoed, dat de gemeente Oegstgeest bezit, is conform de wettelijke eisen onderhouden.

Resultaat

Het beleid inzake vastgoedonderhoud binnen de gemeente Oegstgeest is “Sober en doelmatig”. Het onderhoud is in 2021 conform dit beleid uitgevoerd en voldoet uiteraard aan geldende normen, wet- en regelgeving.

Subdoel 2

De gemeente heeft strategische vastgoed- en grondposities die bijdragen aan het mogelijk maken van maatschappelijke doelstellingen.

Resultaat

De gemeente Oegstgeest heeft eind 2021 het eeuwigdurend recht van erfpacht inzake de voormalige Julianaschool aangekocht. Hier zal de nieuwe huisvesting voor de Leo Kanner school (VSO) worden gerealiseerd.

Subdoel 3

Het verleggen van verantwoordelijkheden voor maatschappelijk vastgoed naar partijen in de samenleving, waarbij de gemeente faciliteert, verbindt en ondersteunt wanneer voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties gerealiseerd kunnen worden of wanneer de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht heeft.

Resultaat

Wij faciliteren en ondersteunen daar waar de gemeente een wettelijke huisvestigingsplicht heeft of wanneer de voorzieningen niet door de markt of maatschappelijke organisaties kunnen worden gerealiseerd.

Baten en lasten Wonen en economie

Wat heeft het gekost?*

3 WONEN EN ECONOMIE
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Beleidsthema Wonen

Lasten

14.864

8.897

-4.136

4.761

3.358

1.403

Baten

-15.426

-8.838

5.290

-3.548

-1.635

-1.913

Saldo

-562

59

1.154

1.213

1.723

-510

Beleidsthema Economie

Lasten

662

859

183

1.042

1.030

12

Baten

-282

-189

3

-187

-207

20

Saldo

380

669

186

855

823

32

Programma

Lasten

15.526

9.755

-3.953

5.802

4.388

1.414

Baten

-15.708

-9.027

5.293

-3.734

-1.841

-1.893

Saldo van baten en lasten

-182

728

1.340

2.068

2.546

-478

Reserves

Toevoeging

1.002

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-485

-485

-3.621

3.136

Mutaties reserves

1.002

0

-485

-485

-3.621

3.136

Resultaat

820

728

855

1.583

-1.074

2.657

* In dit financiële overzicht zijn ook de baten en lasten van de grondexploitaties verwerkt. Voor een nadere analyse hiervan, zie de paragraaf Grondbeleid.

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema

toelichting op

afwijking lasten en baten

Wonen

Toelichting lasten:

De lasten van de grondexploitaties vielen € 1.496.000 lager uit dan begroot. De grondexploitaties worden nader toegelicht in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid geven we een overzicht van de grondexploitaties.

Op erfgoed zijn € 47.000 lagere lasten gerealiseerd. Dit komt met name doordat de uitvoering van de Cultuurhistorische Waardenkaart (€ 24.500), de actualisatie van de Archeologische Verwachtingen en Waardenkaart (€ 12.500) en de bijdrage aan het belevingsproject Landgoedwandelen 2.0 (€ 2.000) pas in 2022 wordt gerealiseerd. Aangezien het budget 2022 hier niet in voorziet, wordt voorgesteld om een bedrag van € 39.000 te oormerken/bestemmen voor 2022.

Daarnaast lichten we ook nog een aantal nadelen toe:

De lasten Wabo zijn € 141.000 hoger dan geraamd. De hogere lasten zijn het gevolg van de vele wisselingen binnen het team VTH en dure inhuur omdat het vanwege krapte op de arbeidsmarkt lastig is om nieuwe medewerkers in vaste dienst aan te nemen. De overdracht van dossiers is hierbij niet altijd goed verlopen met als gevolg dat aanvragers soms te lang op hun vergunning moesten wachten en de wettelijke termijnen voor afhandelen omgevingsvergunningen niet altijd gehaald zijn. Om hier verbetering in aan te brengen zijn eind 2021 nieuwe mensen aangenomen, is er een nieuw zaaksysteem (Power Browser) ingericht en zijn er nieuwe procesbeschrijvingen opgesteld rekening houdend met de Omgevingswet. De verwachting is dat we met de genomen maatregelen efficiënter werken, de kosten kunnen terugdringen en beter in staat zijn de wettelijke termijnen te halen.

Op het faciliterend grondbeleid werden € 119.000 hogere lasten gerealiseerd. Daarnaast wordt voorgesteld om € 89.000 aan niet gebruikte budgetten over te hevelen naar 2022. De hogere lasten zijn het gevolg van enerzijds projecten die geen doorgang vinden en waar dus geen kosten verhaald kunnen worden (La France en Vijverhof/Hofwijck). Anderzijds is dit het gevolg van de complexiteit van de projecten De Geesten en Overgeest, waar extra lasten door werden gerealiseerd.

Toelichting baten:

De baten van de grondexploitaties vielen € 1.496.000 lager uit dan begroot. De grondexploitaties worden nader toegelicht in het Meerjarenprogramma Grondexploitaties. In de paragraaf Grondbeleid geven we een overzicht van de grondexploitaties.

De baten Wabo zijn € 317.000 lager dan geraamd. Doordat er in 2021 minder omgevingsvergunningen zijn aangevraagd voor grotere projecten zijn de baten lager dan geraamd, terwijl er nog wel een grote inzet nodig was voor complexe aanvragen en afhandeling van grote projecten waarvoor in 2020 omgevingsvergunningen waren verleend.

Verder is er een nadeel op het faciliterend grondbeleid van € 139.000 als gevolg van onjuistheden in de begrote baten.

Daarnaast lichten we graag toch ook een voordeel toe:

De niet geraamde baten MeerWonen (€ 67.000) betreft de afkoop koopgarant van 2 woningen in Clusiushof. Deze baten gaan naar de Reserve Sociale Woningbouw.

Economie

Geen afwijkingen op lasten/baten > € 50.000.

Verrekening reserves programma 3
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Egalisatiereserve WABO

Toevoeging

977

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-485

-485

-1.271

786

Saldo

977

0

-485

-485

-1.271

786

Risicoreserve Grondexploitaties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

-2.350

2.350

Saldo

0

0

0

0

-2.350

2.350

Reserve OegstFeest

Toevoeging

25

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

25

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

1.002

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-485

-485

-3.621

3.136

Verrekening reserves programma 3

1.002

0

-485

-485

-3.621

3.136

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Op basis van de berekening kostendekkendheid van de WABO leges 2021 vindt een extra onttrekking plaats van € 786.000. Zie ook de berekening kostendekkendheid in de paragraaf Lokale heffingen.

Op basis van een risicoanalyse verlagen we de stand in de Risicoreserve Grondexploitaties. Er vindt een vrijval plaats van € 2.350.000. In de paragraaf Grondbeleid wordt een nadere toelichting gegeven.

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

De vof Oegstgeest aan de Rijn

We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.