PDF Opties

Programmaverantwoording

In de programma's leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten. Tevens lichten we met ingang van dit jaar in de programmaverantwoording de financiële afwijkingen toe tussen de begroting en de realisatie op het niveau van beleidsthema.

Niveaus van analyse

De jaarrekening is (in navolging van de begroting) opgebouwd uit twee niveaus:

1. Programma's - samenhangend geheel van beleidsthema's (bijvoorbeeld Bestuur, Sociale infrastructuur).
2. Beleidsthema's - verzameling van producten rondom een thema (bijvoorbeeld Veiligheid, Participatie, Jeugdhulp).

Op ieder niveau treden verschillen op tussen de begrote en gerealiseerde baten en lasten. We lichten alle afwijkingen toe die groter zijn dan € 50.000, op zowel de baten als de lasten. De analyse maakt inzichtelijk wat de verschillen tussen de gewijzigde begroting en de jaarrekening zijn en wat hiervan de oorzaak is.
Een gedegen verschillenanalyse is essentieel, niet alleen voor het afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad, maar ook voor het trekken van lessen voor komende jaren.

Van begroting naar jaarrekening

De begroting is een zich ontwikkelend document. Tussen het moment van vaststellen van de primitieve begroting en het afronden van de jaarrekening ligt een periode van ongeveer een jaar. Het verstrijken van tijd leidt tot voortschrijdende inzichten, die op hun beurt leiden tot bijstellingen van de begroting. Vaste momenten voor de bespreking van de bijgestelde begroting (en het bijbehorende bijgestelde begrotingssaldo) zijn de Voorjaars- en de Najaarsnota en de Decemberwijziging.