PDF Opties

Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT)

Groen /
Oranje /
Rood

TOELICHTING

Financiën

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht.

 Groen

De primitieve begroting begon met een klein negatief incidenteel begrotingssaldo van € 33.000.Structureel was het begrotingssaldo in 2021 en 2022 nog negatief, maar werd in 2022 al beter. De meerjarenraming 2023-2024 was structureel en reëel in evenwicht.

Is er reden voor extra aandacht?

 

Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn

aangepast aan de verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 verordening Ruimte)

Oranje

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn nagenoeg volledig in overeenstemming met de provinciale omgevingsverordening 2019.

In deelgebied 10 zijn nog twee kavels waarop het nieuw planologisch kader voor de vrijwaringszone Provinciale vaarwegen nog niet is verwerkt. Omdat hier geen directe bouwmogelijkheden zijn, ontstaat er geen situatie waarin het provinciaal belang wordt geschaad.

In 2019 hebben wij ten aanzien van het Natuur Netwerk Nederland aangegeven dat een erf van een inrichting nu nog deel uitmaakt van het netwerk, terwijl er in de huidige situatie sprake is van een parkeerplaats, deze situatie is nog onveranderd. Met de vaststelling van het bestemmingsplan De Geesten in 2021 is dit gecorrigeerd.

Is er reden voor extra aandacht?

Ja, ondanks bescherming (landgoedbiotoop) is het vergunningsvrij mogelijk om bouwwerken op te richten in de biotoop.

Omgevingsrecht

Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving hebben we tijdig een beleidsplan, uitvoeringsprogramma en evaluatie vastgesteld.

Met de jaarrapportage over de uitvoering hebben we deze bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Binnen twee maanden na vaststelling informeren we de provincie Zuid-Holland hierover.

Oranje

De gemeente Oegstgeest zit midden in de uitvoering van de implementatie van de Omgevingswet. Oegstgeest heeft gekozen voor een conserverende aanpak waarbij we in eerste instantie zoveel mogelijk beleidsarm over gaan naar de nieuwe situatie. De gemeente Oegstgeest verwacht eind 2022 klaar te zijn om vanaf 1 januari 2023 volgens de nieuwe wet te kunnen werken, zowel in het ruimtelijk planproces als in de VTH-keten. Parallel wordt een plan opgesteld om in de jaren 2023-2029 het tijdelijke Omgevingsplan steeds verder uit te bouwen door bestaande bestemmingsplannen etc gebieds- dan wel themagewijs over te hevelen. We verwachten ook in de herfst van 2022 een concept Omgevingsvisie te kunnen presenteren. In de loop van de komende maanden verwachten we ook in de regio, onder andere samen met de Provincie, te oefenen met werken in de keten met andere bevoegde gezagen.

Is er reden voor extra aandacht?

 

Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten.

Groen

De gemeente heeft een deskundige adviescommissie.

Is er reden voor extra aandacht?

 

Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde. 

Oranje

We werken als organisatie continu aan verbetering van het informatie- en archiefbeheer. In 2021 is het project om de afdelingsarchieven digitaal toegankelijk te maken afgerond. De digitalisering van de bouwdossiers van na 10 oktober 2010 is door capaciteitsgebrek uitgesteld tot 2022. De geregionaliseerde taken op het gebied van informatievoorziening brengen meer uniformiteit en capaciteit op het gebied van kwaliteitszorg. Steeds meer werkapplicaties worden rechtstreeks aangesloten op het DMS, zodat er eenvoudiger en beter beheer mogelijk is. Er is een e-learning voor het DMS-systeem geïntroduceerd. Nieuwe medewerkers worden getraind in het goed gebruik van het DMS. Per 1 januari 2022 is het beheer van het statisch archief overgedragen aan Erfgoed Leiden en Omstreken.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee. Er is geen reden voor extra aandacht.

Huisvesting vergunninghouders

De gemeente voldoet aan haar jaartaakstelling huisvesting statushouders..

Groen

De taakstelling huisvesting statushouders voor 2021 bedroeg 36 personen. Deze taakstelling is in september 2021 al volledig gerealiseerd, mede door de voorsprong van 12 personen uit 2020.

Is er reden voor extra aandacht?

 

Nee, de taakstelling 2021 van 36 personen is volledig gerealiseerd. De provincie heeft de gemeente hiervoor gecomplimenteerd.