PDF Opties

Overzicht van baten en lasten

Programma
(bedragen x € 1.000)

L/B

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

1 NATUUR EN LANDSCHAP

Lasten

6.413

5.875

1.997

7.872

7.477

395

Baten

-3.909

-3.716

44

-3.672

-3.747

74

Saldo

2.504

2.158

2.041

4.200

3.730

469

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Lasten

4.257

4.462

2.495

6.957

6.717

240

Baten

-3.271

-2.521

75

-2.446

-2.475

28

Saldo

986

1.941

2.569

4.510

4.242

268

3 WONEN EN ECONOMIE

Lasten

15.526

9.755

-3.953

5.802

4.388

1.414

Baten

-15.708

-9.027

5.293

-3.734

-1.841

-1.893

Saldo

-182

728

1.340

2.068

2.546

-478

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Lasten

29.985

29.432

1.101

30.533

30.756

-223

Baten

-8.515

-5.630

-749

-6.380

-7.451

1.072

Saldo

21.470

23.802

351

24.154

23.305

848

5 BESTUUR

Lasten

4.041

3.917

360

4.277

3.731

546

Baten

-393

-183

0

-183

-463

280

Saldo

3.649

3.735

360

4.094

3.267

827

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

Lasten

9.402

8.562

623

9.185

9.073

111

Baten

-301

-8

-6

-14

-154

140

Saldo

9.101

8.553

617

9.170

8.919

251

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Lasten

190

268

-80

187

602

-415

Baten

-38.968

-39.780

-1.918

-41.698

-41.978

280

Saldo

-38.778

-39.512

-1.998

-41.510

-41.376

-134

Totaal

Lasten

69.813

62.270

2.542

64.813

62.743

2.070

Totaal

Baten

-71.065

-60.865

2.738

-58.127

-58.109

-18

TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

-1.252

1.405

5.281

6.686

4.634

2.052

RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP

Toevoeging

636

0

398

398

441

-43

Onttrekking

-143

-66

-1.020

-1.086

-1.086

0

Saldo

493

-66

-622

-688

-645

-43

RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Toevoeging

0

0

2.700

2.700

2.700

0

Onttrekking

0

0

-540

-540

-540

0

Saldo

0

0

2.160

2.160

2.160

0

RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE

Toevoeging

1.002

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-485

-485

-3.621

3.136

Saldo

1.002

0

-485

-485

-3.621

3.136

RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Toevoeging

501

56

0

56

184

-128

Onttrekking

-458

-790

0

-790

-790

0

Saldo

43

-734

0

-734

-607

-128

RESERVES 5 BESTUUR

Toevoeging

458

0

150

150

150

0

Onttrekking

-551

-401

-144

-545

-545

0

Saldo

-93

-401

6

-395

-395

0

RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

Toevoeging

150

125

100

225

225

0

Onttrekking

-395

-295

-68

-363

-363

0

Saldo

-245

-170

32

-138

-138

0

RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Toevoeging

2.569

0

2.404

2.404

2.404

0

Onttrekking

-6.120

-33

-8.775

-8.808

-8.808

0

Saldo

-3.551

-33

-6.371

-6.405

-6.405

0

Totaal

Toevoeging

5.316

181

5.752

5.932

6.103

-171

Totaal

Onttrekking

-7.667

-1.586

-11.032

-12.618

-15.753

3.136

TOTAAL MUTATIE IN RESERVES

-2.350

-1.405

-5.281

-6.686

-9.650

2.965

Lasten/Toev.

75.130

62.451

8.294

70.745

68.846

1.898

Baten/Onttr.

-78.731

-62.451

-8.294

-70.745

-73.863

3.118

RESULTAAT

-3.602

0

0

0

-5.016

5.016

Voor een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen verwijzen wij naar hoofdstuk 5.5.3 waar de algemene dekkingsmiddelen in lijn met art. 8.5 BBV afzonderlijk zijn opgenomen.

Verrekening reserves programma 1
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-59

-66

0

-66

-66

0

Saldo

-59

-66

0

-66

-66

0

Reserve Omgevingswet

Toevoeging

436

0

398

398

398

0

Onttrekking

0

0

-936

-936

-936

0

Saldo

436

0

-538

-538

-538

0

Reserve Groenvoorziening

Toevoeging

200

0

0

0

43

-43

Onttrekking

-84

0

-84

-84

-84

0

Saldo

116

0

-84

-84

-41

-43

Totaal

Toevoeging

636

0

398

398

441

-43

Onttrekking

-143

-66

-1.020

-1.086

-1.086

0

Verrekening reserves programma 1

493

-66

-622

-688

-645

-43

Verrekening reserves programma 2
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen

Toevoeging

0

0

2.700

2.700

2.700

0

Onttrekking

0

0

-540

-540

-540

0

Saldo

0

0

2.160

2.160

2.160

0

Totaal

Toevoeging

0

0

2.700

2.700

2.700

0

Onttrekking

0

0

-540

-540

-540

0

Verrekening reserves programma 2

0

0

2.160

2.160

2.160

0

Verrekening reserves programma 3
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Egalisatiereserve WABO

Toevoeging

977

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-485

-485

-1.271

786

Saldo

977

0

-485

-485

-1.271

786

Risicoreserve Grondexploitaties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

-2.350

2.350

Saldo

0

0

0

0

-2.350

2.350

Reserve OegstFeest

Toevoeging

25

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

25

0

0

0

0

0

Totaal

Toevoeging

1.002

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-485

-485

-3.621

3.136

Verrekening reserves programma 3

1.002

0

-485

-485

-3.621

3.136

Verrekening reserves programma 4
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve Wmo/3D

Toevoeging

501

56

0

56

184

-128

Onttrekking

-458

-790

0

-790

-790

0

Saldo

43

-734

0

-734

-607

-128

Totaal

Toevoeging

501

56

0

56

184

-128

Onttrekking

-458

-790

0

-790

-790

0

Verrekening reserves programma 4

43

-734

0

-734

-607

-128

Verrekening reserves programma 5
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Res. Investeringsstr. Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-401

-401

0

-401

-401

0

Saldo

-401

-401

0

-401

-401

0

Reserve Uitvoering Visienota

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Reserve Duurzaamheid

Toevoeging

458

0

150

150

150

0

Onttrekking

-150

0

-144

-144

-144

0

Saldo

308

0

6

6

6

0

Totaal

Toevoeging

458

0

150

150

150

0

Onttrekking

-551

-401

-144

-545

-545

0

Verrekening reserves programma 5

-93

-401

6

-395

-395

0

Verrekening reserves programma 6
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve Organisatieontwikkeling

Toevoeging

0

0

100

100

100

0

Onttrekking

-341

0

0

0

0

0

Saldo

-341

0

100

100

100

0

Reserve Frictiekosten

Toevoeging

150

125

0

125

125

0

Onttrekking

-53

-295

-68

-363

-363

0

Saldo

97

-170

-68

-238

-238

0

Totaal

Toevoeging

150

125

100

225

225

0

Onttrekking

-395

-295

-68

-363

-363

0

Verrekening reserves programma 6

-245

-170

32

-138

-138

0

Verrekening reserves AD
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Algemene reserve 7 AD

Toevoeging

1.569

0

837

837

837

0

Onttrekking

-5.562

-33

-7.237

-7.271

-7.271

0

Saldo

-3.993

-33

-6.401

-6.434

-6.434

0

Reserve egalisatie precario

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-292

0

0

0

0

0

Saldo

-292

0

0

0

0

0

Reserve Financiering beheerplannen

Toevoeging

1.000

0

1.567

1.567

1.567

0

Onttrekking

-265

0

-1.537

-1.537

-1.537

0

Saldo

735

0

30

30

30

0

Totaal

Toevoeging

2.569

0

2.404

2.404

2.404

0

Onttrekking

-6.120

-33

-8.775

-8.808

-8.808

0

Verrekening reserves AD

-3.551

-33

-6.371

-6.405

-6.405

0

Wijziging programma structuur programma 4

In verband met de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021 e.v. is bij de inrichting van de programmabegroting 2021-2024 besloten om de financiële inrichting en administratie op een aantal onderdelen anders in te richten. Door een logische verdeling van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen en bijbehorende financiële kaders is in de begroting 2021 e.v. een passende structuur voor de komende jaren ontwikkeld.