PDF Opties

Balans per 31 december 2021

ACTIVA (* € 1.000)

2020

2021

Vaste activa

Immateriële vaste activa

74

68

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

74

68

Materiële vaste activa

65.935

73.146

Investeringen economisch nut

38.676

43.074

Investeringen economisch nut met heffingsmogelijkheid

21.953

22.950

Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

5.307

7.122

Financiële vaste activa

1.094

3.272

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

591

591

Leningen aan deelnemingen

0

2.183

Overige langlopende leningen

503

498

Totaal vaste activa

67.102

76.486

Vlottende activa

Voorraden

-3.555

-2.938

Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

-3.555

-2.938

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

11.298

7.984

Vorderingen op openbare lichamen

2.220

5.300

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische
looptijd korter dan één jaar

4.025

0

Overige vorderingen

5.052

2.684

Liquide middelen

155

293

Overlopende activa

3.743

3.523

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- het Rijk

35

82

- Overige Nederlandse overheidsbedrijven

143

82

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

3.564

3.358

Totaal vlottende activa

11.641

8.862

TOTAAL ACTIVA

78.743

85.349

Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vernootschapsbelasting 1969

0

0

PASSIVA (* € 1.000)

2020

2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

28.076

23.442

Reserves

- Algemene reserve

9.500

6.668

- Bestemmingsreserves

14.974

11.758

- Gerealiseerd resultaat

3.602

5.016

Voorzieningen

5.231

7.079

Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar

38.081

41.807

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

38.076

41.803

- Waarborgsommen

5

5

Totaal vaste passiva

71.388

72.328

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

3.210

8.797

- Banksaldi

114

6.309

- Overige schulden

3.096

2.488

Overlopende passiva

4.145

4.224

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

2.587

3.134

De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

1.462

1.059

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van
het volgende begrotingsjaar komen

97

31

Totaal vlottende passiva

7.355

13.021

TOTAAL PASSIVA

78.743

85.349

Borg-en garantstellingen

7.785

7.315