PDF Opties

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, wordt een uniforme en ministeriële indeling in taakvelden voorgeschreven, waaraan de bijbehorende baten en lasten worden toegerekend.

Geboekt (bedragen x € 1.000)

Baten

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-79

1.780

0.10

Mutaties reserves

-15.753

6.103

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0

5.016

0.2

Burgerzaken

-380

1.091

0.4

Overhead

-154

9.094

0.5

Treasury

-428

35

0.61

OZB woningen

-5.485

107

0.62

OZB niet-woningen

-2.413

14

0.64

Belastingen overig

-2.214

43

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

-31.254

0

0.8

Overige baten en lasten

-54

403

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

-21

Samenvatting

-58.214

23.666

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-107

1.314

1.2

Openbare orde en veiligheid

-87

489

Samenvatting

-193

1.802

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

-124

5.318

2.5

Openbaar vervoer

0

95

Samenvatting

-124

5.413

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-23

573

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-59

26

3.4

Economische promotie

-130

0

Samenvatting

-213

599

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-44

391

4.2

Onderwijshuisvesting

-67

1.872

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-67

856

Samenvatting

-178

3.119

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-820

878

5.2

Sportaccommodaties

-108

991

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

189

5.5

Cultureel erfgoed

-8

31

5.6

Media

0

714

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-125

2.882

Samenvatting

-1.061

5.684

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-411

1.439

6.2

Wijkteams

0

994

6.3

Inkomensregelingen

-5.539

7.354

6.4

Begeleide participatie

0

1.032

6.5

Arbeidsparticipatie

-28

398

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-5

610

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-157

4.158

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-21

5.451

6.82

Ge-escaleerde zorg 18-

0

487

Samenvatting

-6.161

21.923

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

1.667

7.2

Riolering

-2.351

1.562

7.3

Afval

-3.620

2.821

7.4

Milieubeheer

-4

656

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

0

Samenvatting

-5.976

6.705

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-12

1.743

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-682

683

8.3

Wonen en bouwen

-1.049

2.526

Samenvatting

-1.743

4.951

Totaal

-73.863

73.863

Verdelingsprincipe taakvelden

Oegstgeest kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de gemeenteraad vastgestelde programma's met onderliggende subprogramma’s én een onderverdeling naar activiteiten. Deze gelaagdheid is eveneens vastgelegd in de begrotingsadministratie met alle begrotingsposten.

  • Elke begrotingspost is gekoppeld aan één bepaalde productgroep en elke productgroep is gekoppeld aan één bepaald programma.
  • Elke begrotingspost is gekoppeld aan één van de voorgeschreven taakvelden, zoals die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld.
  • Overhead wordt gepresenteerd op taakveld 0.4. Dit taakveld wordt niet verdeeld over de programma's, maar behoort bij het overzicht Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting (hoofdstuk 4.1.6.).
  • Het jaarresultaat staat vermeld onder taakveld 0.11