PDF Opties

Programma 1 Natuur en landschap

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Groen en water

P.A. Glasbeek

Beheer & Onderhoud

Ruimtelijke structuur  

P.A. Glasbeek

Ruimte

Reiniging

P.A. Glasbeek

Beheer & Onderhoud

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de fysieke leefomgeving van Oegstgeest. Doel is een aantrekkelijke openbare ruimte waarbij wij het groene karakter en hoogwaardig woonmilieu beschermen, beheren en waar mogelijk versterken. Ook sorteert de gemeente voor op grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, verstedelijking en mobiliteit. Deze opgaven raken elkaar in veel gevallen, zeker als deze in specifieke gebieden neerslaan. De beschikbare ruimte is schaars. Dat vraagt om een samenhangende, integrale aanpak en een daarbij passende inzet en prioritering. Het is bovendien van belang voortgang te boeken op een manier die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij kunt u denken aan integrale visievorming, integrale planvorming en integrale uitvoering van ruimtelijke (maatschappelijke) opgaven, werkzaamheden en initiatieven van derden.

Programmadoelstelling­

We zoeken naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit van Oegstgeest versterken. Waar mogelijk betrekken we inwoners bij de inrichting en het beheer en onderhoud van de eigen leefomgeving.

Beleidsthema Groen en water

Subdoelen en behaalde resultaten

Groen

Subdoel 1

Onze beeldbepalende bomen en ons groen zijn goed beschermd

Resultaat

We werken binnen de regelgeving van de Bomenverordening 2019 en conform de Gedragscode Bestendig Beheer en Ruimtelijke ontwikkeling. Hiermee voldoen we aan de Wet natuurbescherming. De bomenlijst met monumentale en waardevolle bomen is geactualiseerd. Het beleid Groen & Water is vernieuwd inclusief een Visiekaart groen-blauwe structuren. Om groen en biodiversiteit verder te bevorderen en onze bomen te blijven beschermen zijn de benodigde acties opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP).

Subdoel 2

Onze inwoners zijn betrokken bij (het onderhoud van) het openbaar groen. Het samen met buren delen van het groen onderhouden kan een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in een wijk.

Resultaat

Bewoners worden betrokken bij de herinrichting van groen. Aan de Reviuslaan is het plantsoen gerenoveerd in participatie met omwonenden. Op initiatief van bewoners is ontmoeten het uitgangspunt geworden. Ook het plantsoen met vijver aan de Koninginnelaan en het plantsoen aan de Louise de Colignylaan zijn in samenspraak met bewoners gerenoveerd. In afstemming met bewoners is het geluidsscherm langs de Berlicumstraat vergroend.

Daarnaast worden de kruidentuin aan de Irislaan en de vlindertuin aan de Admiraal de Ruyterlaan door bewoners en Milieu Educatiecentrum (MEC) onderhouden en worden de wilgen in het Vroege Vogelspark jaarlijks door vrijwilligers geknot. Ook de zwaluwkast bij de Klinkenbergerplas wordt door vrijwilligers onderhouden.

Subdoel 3

Het versterken van biodiversiteit in Oegstgeest

Resultaat

In het beheer nemen we maatregelen om de biodiversiteit te versterken. Oegstgeest is aangesloten bij Groene Cirkel Bijenlandschap. Doel van het project is het vergroten van de bloemen- en bijenrijkdom, teneinde de biodiversiteit, bestuiving en landschapsbeleving te vergroten. In 2021 is een monitoring uitgevoerd bij de Klinkenbergerplas. Hieruit is gebleken dat de maatregelen voor inrichting en beheer succesvol zijn. Door veel nestelgelegenheid en bloemen is een grote soortenrijkdom gevonden (44 soorten bijen en 22 soorten zweefvliegen).

Andere beheermaatregelen zijn snoeihout zoveel mogelijk op locatie laten in de vorm van takkenrillen en egelwallen (Bos van Wijckerslooth, houtwal Componistenpad) en het ecologisch maaibeheer van ruig gras. Bij vervanging van beplanting kiezen we bij voorkeur soorten die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit en bestand zijn tegen klimaatverandering. We vormen gras om naar bloemrijk gazon, bijvoorbeeld aan de Koninginnelaan. Aan de Pr. Kennedylaan zijn ook in het westelijk en middendeel bloembollen gepoot.

Subdoel 4

Het groen is zorgvuldig onderhouden. Het groenonderhoud voldoet zoveel als mogelijk aan de afgesproken norm. Voor het merendeel van het groen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau B. Voor hagen, bosplantsoen en beschoeiing is dit CROW beeldkwaliteit niveau C (zie Begrippenlijst).

Resultaat

Het groen is onderhouden conform vastgestelde beeldkwaliteit. Om in de toekomst hieraan te blijven voldoen, zijn er een aantal locaties opgenomen in het MJOP.

Subdoel 5

We hebben een helder hondenbeleid

Resultaat

Er is voor gekozen om geen nieuw hondenbeleid op te stellen. De richtlijnen en regels over het omgaan met honden zijn voldoende vastgelegd en in te zien voor inwoners en bezoekers. Wel hebben we aandacht voor de verduidelijking van de regels voor honden bij de Klinkenbergerplas en wordt er gekeken naar verruiming van een hondenlosloopgebied in Nieuw Rhijngeest.

Water

Subdoel 1

De watergangen zijn op orde. Dit betekent dat de waterkwaliteit en de diepgang van de watergangen voldoende zijn.

Resultaat

Het dagelijks en groot onderhoud vindt plaats op basis van het beheerplan Water en de keur (verordening) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na de vertraging door mogelijke aanwezigheid van PFAS in de baggerspecie zijn de voorbereidende werkzaamheden in 2021 uitgevoerd, de uitvoering vindt plaats in 2022 hierna voldoen de gebaggerde watergangen aan de uitgangspunten.

Krediet

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Houtsnippermachine

De snippermachine is besteld. Er is echter vertraging opgetreden, doordat onderdelen niet gelijk beschikbaar waren. De verwachting is dat de machine rond eind maart 2022 geleverd wordt.

Afgesloten

Vervanging speeltoestellen 2020

Vervanging uitgevoerd, restant krediet van € 14.000

Vervanging Ondergrond Speeltoestellen

Vervanging uitgevoerd, restant krediet van € 22.000

Grasmaaier 2020

Aanschaf uitgevoerd, restant krediet van € 5.000

Vervanging vrachtauto 83-BBL-4

Budget al afgeraamd bij de decemberwijziging 2020

Vervanging speeltoestellen 2021

Afsluiten van krediet besloten bij begroting 2022-2025

Vervanging auto 07-VTG-4

Afsluiten van krediet besloten bij begroting 2022-2025

Aanschaf nieuwe bestelauto

Afsluiten van krediet besloten bij begroting 2022-2025

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Subdoelen en behaalde resultaten

Ruimtelijk beleid

Subdoel 1a

Samenwerken als een overheid (regionaal). Rijk, provincies en gemeenten gaan meer samenwerken als één overheid. Een goed functionerende regio is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken overheden. Om de opgaven als overheden samen aan te pakken wordt op basis van een Omgevingsagenda toegewerkt naar samenwerkingsafspraken.

Resultaat

We werken intensief samen binnen Holland Rijnland. De samenwerkingsafspraken op basis van omgevingswet zijn vertraagd door uitstel van de omgevingswet.

Subdoel1b

Een integrale afweging. Maatschappelijke opgaven en ruimtelijke initiatieven vragen om een integrale visie en een afwegingssystematiek, de omgevingsvisie als instrument faciliteert die afweging.

Resultaat

De concept omgevingsvisie zal voor de zomervakantie aan de gemeenteraad worden aangeboden en in september in de gemeenteraad worden behandeld. De omgevingsvisie is de basis van de implementatie van de Omgevingswet en biedt een langjarig perspectief op de openbare ruimte in Oegstgeest.

Subdoel1c

Ambities formuleren. Het Omgevingsplan bevat de regels die nodig zijn om zo goed mogelijk aan de ambities uit de Omgevingsvisie te voldoen.

Resultaat

Bij het inwerking treden van de omgevingswet geldt een tijdelijk omgevingsplan. In het tijdelijke omgevingsplan zijn nog niet de ambities uit de Omgevingsvisie verwerkt.Hierin zitten straks de verordening fysieke leefomgeving, alle bestaande bestemmingsplannen en de zogenaamde bruidsschat. Die laatste is een stelsel aan regels over de fysieke leefomgeving welke gedecentraliseerd worden van Rijk naar gemeente. In de loop van de komende jaren, tot uiterlijk 2029, zal de organisatie de bestaande bestemmingsplannen overhevelen naar het Omgevingsplan, waarbij de raad telkens betrokken zal zijn. Ook ontstaat dan extra beleidsruimte door de nieuwe regels uit de bruidsschat waarmee de raad extra instrumenten krijgt, met name op het gebied van geur, geluid en trilling. Uiteindelijk zal de hele operatie richting 2029 uitmonden in het zogenaamde definitieve Omgevingsplan.
Vanaf de invoeringsdatum zal er bij wijzigingen in de bestemming van een gebied geen sprake meer zijn van bestemmingsplannen oude stijl, maar zal er altijd sprake zijn van een wijziging in het Omgevingsplan.

Subdoel 1d

De Omgevingsvergunning (kerninstrument) werkt met een integrale afwegingssystematiek en levert een soepel uitvoeringsproces.

Resultaat

Momenteel wordt gewerk aan een integrale afwegingssystematiek voor het verlenen van Omgevingsvergunningen zodat bij inwerkingstreding van de Omgevingswet er een soepel verguningenproces staat.

Subdoel 1e

Verordeningen Omgevingswet proof. Verordeningen zijn aangepast aan de Omgevingswet.

Resultaat

In 2021 heeft de gemeenteraad de verordening fysieke leefomgeving al vastgesteld. Hiermee zijn alle verordeningen Omgevingswet proof.

Subdoel 2a

Integraal werken. Experimenteren en leren.

Resultaat

zie 1d

Subdoel 2b

Klantreizen en serviceformules. Visie op dienstverlening helder voor inrichten DSO

Resultaat

De gemeenteraad Oegstgeest heeft gekozen voor een conserverende implementatie van de Omgevingswet. Dat betekent voor het programma Omgevingswet dat wij de wet invoeren zoveel als mogelijk gelijk aan de huidige situatie. Wij kijken daarom momenteel niet naar klantreizen en serviceformules. Met een klantreis wordt in kaart gebracht hoe inwoners en ondernemers de dienstverlening van de gemeente Oegstgeest ervaren en welke verbeterpunten er zijn. Als de organisatie gewend is aan het werken met de nieuwe wet zullen mogelijkheden verbetering dienstverlening uitgewerkt worden.

Subdoel 3a

Digitaal Stelsel (DSO). Initiatiefnemers en stakeholders hebben een gelijkwaardige informatiepositie en kunnen op eenvoudige wijze zien welke (spel)regels op initiatieven van toepassing zijn.

Resultaat

Vanuit het programma zal in het najaar 2022 nadere communicatie zijn richting initiatiefnemers en andere stakeholders zodat voor iedereen duidelijk na te zoeken is hoe de gemeente Oegstgeest omgaat met de Omgevingswet en wat dat betekent. Aangezien de gemeenteraad heeft gekozen voor de conserverende aanpak zal er in de praktijk nog niet zo heel veel veranderen, behalve op het vlak van participatie. Hier heeft de gemeenteraad begin 2022 besluiten over genomen.

Subdoel 3b

Gegevenskwaliteit. Om aan te kunnen sluiten op het DSO dient de kwaliteit van onze gegevens te voldoen aan de criteria die gesteld worden vanuit het project gegevenskwaliteit.

Resultaat

Het project gegevenskwaliteit is in 2020 afgerond en we zijn helemaal klaar met de technische aansluiting op het DSO. 2022 staat vooral in het teken van het verfijnen van de werkprocessen en oefenen met nieuwe systematieken en met het DSO. Zo zullen we ook in de regio, in samenwerking met de omgevingsdienst, provincie en omliggende gemeenten, samen ketentesten om te zorgen dat we ook complexere aanvragen goed kunnen afhandelen.

Subdoel 4

Een goed functionerende regio.

Resultaat

We werken intensief samen binnen Holland Rijnland. De samenwerkingsafspraken op basis van omgevingswet zijn vertraagd door uitstel omgevingswet.

Subdoel 5

Heldere ambities voor herstructurerings- of transformatiegebieden

Resultaat

Dit wordt meegenomen in de omgevingsvisie die in 2022 wordt afgerond.

Subdoel 6

Ontwikkeling Bioscience park e.o.

Resultaat

Het bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Wonen is vastgesteld. Zie verder subdoel 3 van beleidsthema Economie.

Subdoel 7

Ontwikkeling van De Geesten

Resultaat

In 2021 stelde de raad een herziene versie van de gebiedsvisie en een aangescherpt bestemmingsplan voor De Geesten vast. Op het eind juni 2021 ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan, met daarbij alle ondersteunende onderzoeken, zijn 17 zienswijzen ontvangen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan worden passende nieuwe en doorontwikkelingen van het plangebied mogelijk gemaakt. Uitgangspunt daarbij is ‘behoud door ontwikkeling’ waarbij veel aandacht is voor bescherming van de bijzondere (natuur)waarden in het gebied. Zo zijn inmiddels vijf gebouwen in De Geesten aangewezen als gemeentelijk monument. Ook is een passend Beeldkwaliteitsplan opgesteld en gaat een zogenaamd ‘Kwaliteitsteam’ telkens een vroegtijdige samenwerking aan met gebiedseigenaren bij planontwikkelingen. Vaststelling van het bestemmingplan maakte tot slot ook de aankoop van de voormalige Julianaschool mogelijk, ter huisvesting van de VSO Leo Kanner. Inmiddels is duidelijk dat vier partijen beroep hebben aangetekend tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij de Raad van State.

Subdoel 8

Ontwikkelingen Frederiksoord Zuid

Resultaat

Het bestemmingsplan is in procedure gebracht

Subdoel 9

Ontwikkelingen Locatie La France

Resultaat

Met een QuickScan is in 2021 inzicht gegeven aan de voorliggende plannen voor de La France-locatie en de wensen van de stakeholders. De raad heeft besloten vooruitlopend op de omgevingsvisie geen woningbouw te wensen op deze locatie. Een voorstel waarin dit positief verwoord was is door de gemeenteraad afgewezen.

Subdoel 10

Ontwikkelingen Hofbrouckerpark/ Sportpark de Krogt

Resultaat

Voor het Hofbrouckerpark is besloten om het bestaande bestemmingsplan te wijzigen zodat de bestaande fysieke situatie “as is” wordt bestemd.

Subdoel 11

Het uitvoeren van onderzoek naar het onder de grond brengen van (verkabelen) hoogspanningskabels.

Resultaat

In 2021 werkte TenneT aan het basisontwerp van de verkabeling. De doorlooptijd van dit ontwerp is doorgaans 15 maanden, er is inmiddels sprake van een vertraging van zes maanden. Naar verwachting wordt het basisontwerp in oktober 2022 opgeleverd. Gelijktijdig werkt een ambtelijk projectteam aan de uitwerking van een business case. Eind 2022 worden beide producten aangeleverd aan de raad ter besluitvorming.

Subdoel 12

Meewerken aan gewenste initiatieven.

Resultaat

Meewerken aan gewenste initiatieven is onderdeel van onze werkwijze o.a. via kruimelregelingen in de bestemmingsplannen.

Beleidsthema Reiniging

Subdoelen en behaalde resultaten

Reiniging

Subdoel 1

Wij dragen zorg voor het voortzetten van de optimale inzameling van afval en grondstoffen.

Resultaat

In 2021 is het contract verlengd met AVR, waarmee de periodieke afvalinzameling in Oegstgeest is verzekerd. In een digitaal burgerpanel onder 491 inwoners van Oegstgeest is eind 2021 gevraagd naar hun tevredenheid over de afvalinzameling. De algemene mening over afvalinzameling is positief (gemiddeld 7,3).

Subdoel 2

Wij zorgen voor een schone openbare ruimte met behoud van het huidige uiterlijk.

Resultaat

In 2021 is de openbare ruimte (zwerfafval grof en fijn) conform de beleidsnormen onderhouden op kwaliteitsniveau B. Dit is een voortzetting van eerder beleid, waarmee we ons blijven inzetten voor een prettige en schone leefomgeving. Provalu (voorheen Maregroep) houdt voor ons de openbare ruimte vrij van zwerfafval. We verbeteren het straatbeeld door het plaatsen van nieuwe (uniforme) afvalcontainers.

Subdoel 3

We dragen bij aan de circulaire economie door verdere afvalscheiding en het verminderen van het restafval. In 2023 wordt minimaal 75% van het afval gescheiden aangeboden en hebben we de hoeveelheid afval gereduceerd tot maximaal 100 kg per inwoner per jaar.

Resultaat

In 2021 is er gemiddeld 177 kg restafval per inwoner ingezameld, dit is relatief weinig in vergelijking met andere gemeenten in de regio. Het is nog ver verwijderd van de ambitie van maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar voor 2023. Sinds 2020 wordt PMD-afval na inzameling gescheiden, dit is een deel van het teveel aan restafval. Uit sorteeranalyses blijkt dat de grootste winst te halen valt door gft-afval goed te scheiden. Hiervoor is in 2021 een pilot opgezet om de scheiding van gft-afval door de inwoners te bevorderen. Na afloop van de pilot is slechts een kleine vermindering te zien in de hoeveelheid gft-afval dat niet gescheiden wordt.

Krediet

Toelichting

Afgesloten

VANG 2019 Containers

Aanschaf uitgevoerd, geen restant krediet

Baten en lasten Natuur en landschap

Wat heeft het gekost?

1 NATUUR EN LANDSCHAP
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Beleidsthema Groen en water

Lasten

2.075

2.133

841

2.974

2.739

235

Baten

-373

0

0

0

-61

61

Saldo

1.702

2.133

841

2.974

2.679

296

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Lasten

1.377

993

1.037

2.029

1.795

235

Baten

-38

-14

-67

-81

-65

-16

Saldo

1.339

979

969

1.948

1.729

219

Beleidsthema Reiniging

Lasten

2.961

2.749

119

2.868

2.943

-74

Baten

-3.499

-3.702

112

-3.591

-3.620

29

Saldo

-538

-953

231

-723

-678

-45

Programma

Lasten

6.413

5.875

1.997

7.872

7.477

395

Baten

-3.909

-3.716

44

-3.672

-3.747

74

Saldo van baten en lasten

2.504

2.158

2.041

4.200

3.730

469

Reserves

Toevoeging

636

0

398

398

441

-43

Onttrekking

-143

-66

-1.020

-1.086

-1.086

0

Mutaties reserves

493

-66

-622

-688

-645

-43

Resultaat

2.996

2.092

1.419

3.511

3.085

426

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema

toelichting op

afwijking lasten en baten

Groen en water

Toelichting lasten:

Op het onderhoud van de speelplaatsen werden € 47.000 lagere lasten gerealiseerd. In 2021 is het dagelijks beheer betreffende spelen geoptimaliseerd, in 2022 worden de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.


In 2021 is het project ‘optimalisatie Klinkenbergerplas’ voorbereid. De uitvoering en de daarmee samenhangende kosten zullen grotendeels in 2022 plaatsvinden. Het niet benutte deel van het budget (€ 78.000) zal hiervoor worden geoormerkt. Daarnaast zijn door het niet tijdig kunnen uitvoeren van de Boomveiligheidcontrole en de daaruit voortvloeiende werkpakketten minder kosten gemaakt (voordeel €124.000). Voor de boomveiligheidscontroles zal daarom €33.000 worden geoormerkt voor 2022.

Toelichting baten:

De gerealiseerde baten hebben grotendeels (€ 56.000) betrekking op uitgekeerde vergoedingen voor schade aan bomen. Deze waren niet begroot.

Ruimtelijke structuur

Toelichting lasten:

De lagere lasten voor invoering omgevingswet van € 183.000 vloeien voort uit de vertraagde invoering van de wet. Vooral de werkzaamheden rond de invoering van het digitaal stelsel zijn daarmee vertraagd, met een uitgestelde inhuur van externen als gevolg daarvan. Ook is het opstellen van de Omgevingsvisie uiteindelijk niet in 2021 gebeurd omdat we door krapte in de markt alleen met grote vertraging tot contractering van de daarvoor benodigde externe capaciteit konden komen. De betreffende werkzaamheden zullen in 2022 worden gerealiseerd.

De lasten voor milieubeleid zijn € 43.000 lager dan geraamd. De realisatie van de Omgevingsdienst West Holland is achter gebleven op het werkplan 2021. Met name advisering en toezicht op het gebied van bouwen, duurzaamheid en milieu zijn achtergebleven als gevolg van capaciteitstekorten en de coronamaatregelen waarbij het o.a. niet mogelijk was om bepaalde controles uit te voeren. De uitvoering van deze taken en sommige projecten worden in 2022 voortgezet.

Het budget voor de projecten visie Irispark, verbetering entrees parken, aanleg natuurvriendelijke oevers Jan Wilspark wordt pas aangewend in 2022 (totaal € 84.000). Dit wordt daarom geoormerkt.

Toelichting baten:

N.v.t.

Reiniging

Toelichting lasten:

De hogere lasten op reiniging (€ 74.000) hebben voor een groot deel te maken met een afrekening (€ 44.000) vanuit Veolia over het jaar 2019. De overige € 30.000 is toe te schrijven aan hogere kosten voor de verwerking en transport van de verschillende afvalstromen niet zijnde GFT afval. Deze is namelijk conform budget gerealiseerd.

In de paragraaf 4.2.1 Lokale heffingen wordt de kostendekkendheid van de reiniging toegelicht. Conform de methodiek in de begroting 2021 worden naast de directe kosten van dit programma ook de kosten van overhead (€ 449.000) en BTW (€ 523.000) nog aan de kostendekkendheid toegerekend.

Verrekening reserves programma 1
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-59

-66

0

-66

-66

0

Saldo

-59

-66

0

-66

-66

0

Reserve Omgevingswet

Toevoeging

436

0

398

398

398

0

Onttrekking

0

0

-936

-936

-936

0

Saldo

436

0

-538

-538

-538

0

Reserve Groenvoorziening

Toevoeging

200

0

0

0

43

-43

Onttrekking

-84

0

-84

-84

-84

0

Saldo

116

0

-84

-84

-41

-43

Totaal

Toevoeging

636

0

398

398

441

-43

Onttrekking

-143

-66

-1.020

-1.086

-1.086

0

Verrekening reserves programma 1

493

-66

-622

-688

-645

-43

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

De niet begrote storting in de reserve groenvoorziening van € 43.000 bestaat uit opbrengst verkoop snippergoen.

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West-Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.