PDF Opties

Lokale heffingen

1. Inleiding

Naast de algemene uitkering via het Gemeentefonds heeft de gemeente inkomsten uit lokale heffingen. De gemeenteraad mag alleen een heffing in werking stellen als de Gemeentewet of een andere specifieke wet zoals de Wet Milieubeheer (afvalstoffenheffing) dat toestaat.

De lokale heffingen kunnen grofweg in drie categorieën worden ingedeeld:

 1. Belastingen
  De opbrengsten komen toe aan de algemene middelen;
 2. Bestemmingsheffingen
  Heffingen die bestemd zijn voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang;
 3. Retributies
  Rechten en leges die betaald worden voor specifieke diensten die een individueel belang dienen.

De bestemmingsheffingen en de retributies mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Ten behoeve van de berekening van de dekking zijn ook de interne verrekeningen en overige opbrengsten die niet tot de heffingen behoren opgenomen. Hierdoor sluit het overzicht van de opbrengsten, dat alleen bestaat uit de opbrengsten van de diverse heffingen niet aan met de overzichten van de kostendekking.

Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat toch een meeropbrengst is gerealiseerd, moet dit voor egalisatie in de toekomst in een voorziening (bestemmingsheffingen) of bestemmingsreserve (retributies) worden gestort.

De voorliggende paragraaf bevat een verplichte passage over de kostendekkendheid van de lokale heffingen en betreft de volgende onderdelen: rioolheffing, afvalstoffenheffing, en de leges.

2. Belastingsamenwerking Gouwe - Rijnland (BSGR)

De uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ), de heffing van lokale belastingen, rechten en de invordering is sinds 2011 ondergebracht bij de BSGR. BSGR heft de volgende belastingsoorten

 • onroerende zaakbelasting;
 • afvalstoffenheffing;
 • rioolheffing;
 • hondenbelasting;
 • precariobelasting;
 • toeristenbelasting.

Belastingplichtigen ontvangen via de BSGR één gecombineerd aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen en de heffingen. Met de BSGR zijn afspraken gemaakt en deze zijn in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. Beleidsmatige zaken voert de gemeente uit, zoals het opstellen van de belastingverordeningen en het vaststellen van de tarieven. De uitvoering ligt bij het BSGR. Met de BSGR wordt regelmatig overleg gevoerd. De afhandeling van bezwaarschriften en de kwijtscheldingsregeling zijn eveneens bij de BSGR belegd.

3. Bedrijven investeringszone

Oegstgeest heeft een Bedrijven investeringszone (BIZ). De BIZ wordt geheven en is een financieringsinstrument voor een in te stellen en te beheren ondernemersfonds.
Na vaststelling van het plan en het in rekening te brengen bedrag int de gemeente de BIZ-gelden via de BSGR bij de ondernemers. De opbrengsten worden na ontvangst minus de kosten naar de BIZ vereniging overgemaakt. Aan opbrengsten is € 49.000 verantwoord.

4. Precariobelasting kabels en leidingen

Sinds 1 juli 2017 is een Wet van kracht die de precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven met ingang van 1 januari 2022 afschaft. Tot dat moment mag de gemeente de precariobelasting heffen naar het tarief van 2016. 2021 is dus het laatste jaar dat deze belasting is geheven. Inclusief een opbrengst van voorgaande jaren van € 185.000 bedraagt de opbrengst in 2021 ruim € 2 mln.

5. Kwijtscheldingen

Minder-draagkrachtigen in de gemeente kunnen op verzoek voor de belastingsoorten, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing kwijtschelding aanvragen. In 2021 heeft de BSGR, namens de gemeente, aan 823 belastingplichtigen (in 2020 aan 838 belastingplichtigen) kwijtschelding verleend voor een bedrag van € 198.500 (in 2020 € 195.000).

6. Bezwaar- en beroepschriften

In totaal zijn via de BSGR 983 bezwaarschriften in 2021 ingediend (tegen 987 in 2020), waarvan er 823 geheel of gedeeltelijk zijn toegekend.

7. Lokale lastendruk en vergelijking

De lokale lastendruk wordt uitgedrukt in de gemiddelde woonlasten van de huishoudens. Hierin worden de lasten van de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing meegenomen. In de onderstaande tabel is een verdeling gemaakt van de eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Het landelijk gemiddelde met betrekking tot de WOZ waarde op peildatum van 1-1-2021 bedraagt € 309.000 (Coelo Atlas lokale lasten 2021), in het jaar daarvoor € 286.000. De gemiddelde WOZ-waarde in Oegstgeest bedraagt € 460.317. De gemeente Oegstgeest zit qua gemiddelde lastendruk voor een meerpersoonshuishouden in de middenmoot van de regio, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.

Eigenaar bewoner

2020

Eigenaar

bewoner

2021

Eigenaar bewoner

2020

Eigenaar bewoner 2021

Eigenaar

bewoner

2020

Eigenaar

bewoner

2021

Gemeente (bron Coelo 2021)

1 pers h

1 pers h

2 pers h

2 pers h

meerpers h

meerpers h

Katwijk

€ 626

€ 648

€ 725

€ 752

€ 725

€ 752

Noordwijk

€ 647

€ 791

€ 890

€ 920

€ 765

€ 920

Waddinxveen

€ 789

€ 833

€ 804

€ 848

€ 820

€ 863

Zoeterwoude

€ 813

€ 834

€ 819

€ 839

€ 824

€ 845

Leiden

€ 641

€ 683

€ 759

€ 813

€ 877

€ 944

Teylingen

€ 716

€594

€ 716

€ 614

€ 890

€ 614

Leiderdorp

€ 755

€ 799

€ 897

€ 920

€ 981

€ 982

Oegstgeest

€ 914

€ 930

€ 1.040

€ 1.011

€ 1.040

€ 1.096

Gouda

€ 1.032

€ 1.044

€ 1.040

€ 1.058

€ 1.048

€ 1.071

Bodegraven Reeuwijk

€ 909

€ 914

€ 957

€ 1.011

€ 1.059

€ 1.063

Voorschoten

€ 1.026

€ 1.058

€ 1.092

€ 1.125

€ 1.092

€ 1.125

Wassenaar

€ 1.017

€ 1.081

€ 1.161

€ 1.236

€1.227

€ 1.302

Gemiddeld in Zuid-Holland

€ 707

€734

niet bekend

niet bekend

€ 788

€ 824

Gemiddeld in Nederland

€ 705

€ 737

niet bekend

niet bekend

€ 776

€ 811

8. Inkomensmaatstaf OZB korting algemene uitkering

Binnen de algemene uitkering wordt rekening gehouden met een korting, die wordt bepaald op basis van de omvang van de WOZ waarden binnen de gemeente. Voor het jaar 2021 is deze korting € 4.586.547. De opbrengsten voor woningen en niet woningen zijn bij elkaar € 7.888.760. Het kortingspercentage daalt naar 58,14% (was 61,4% in de rekening 2020).

(in € x € 1.000)

Begroting 2020

Begroting 2021

Rekening 2021

OZB opbrengsten

7.263

7.964

7.896

Korting algemene uitkering

4.505

2.758

4.655

3.309

4.587

3.309

Percentage

62,0%

58,5%

58,1%

9. Opbrengsten

Onderstaand worden de opbrengsten van de diverse heffingen over het boekjaar 2021 verantwoord.

NB: in de onderstaande tabel zijn de begrote bedragen 2021 na wijziging opgenomen. In de tabellen onder 10. Realisatie betreft het de oorspronkelijk begrote bedragen (zie de programmabegroting 2021-2024), daardoor kunnen de bedragen afwijken.

De hieronder opgenomen "leges" bestaan uit bouwleges, secretarieleges, leges kabels, leges APV en leges volkshuisvesting.

Een overzicht van de opbrengsten over de afgelopen drie jarenen de begroting 2021 na wijziging geeft het volgende beeld.

Heffingen (bedragen x € 1.000)

Rekening 2019

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Rekening 2021

Verschil 2021

OZB woningen

4,790

5.361

5.481

5.483

2

OZB niet woningen

1.826

2.079

2.483

2.413

-70

Rioolheffing

2.257

2.316

2.390

2.359

-31

Afvalstoffenheffing

2.793

3.363

3.495

3.473

-22

Toeristenbelasting

250

152

135

130

-5

Hondenbelasting

111

118

133

132

-1

Precario

1.799

1.809

2.057

2.058

1

Leges

1.908

3.176

1.389

1.315

-74

Marktgelden (tot 1-7-2020)

31

20

n.v.t

n.v.t.

n.v.t

BIZ

49

43

47

48

1

Totaal

15.814

18.437

17.610

17.411

-199

Het nadeel op de OZB niet woningen wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwikkeling voorgaande jaren, die helaas lager uitviel dan de eerder aangegeven prognose van de BSGR. De toeristenbelasting is in 2021 lager door de corona pandemie. De gemeente ontving hiervoor compensatie in de algemene uitkering. Daarnaast valt op dat de opbrengst van de (bouw)leges sterk afneemt. In 2020 hadden we een incidentele grote opbrengst vanuit het Bio Science park.

10. Kostendekkendheid berekeningen

In onderstaande overzichten zijn de berekeningen van de kostendekkendheid weergegeven, waarbij de cijfers uit de primaire begroting 2021 zijn opgenomen

Belastingsoort

Realisatie

Rioolheffing

De kostendekkendheid blijft achter bij de primaire (programma)begroting met name door hogere lasten dan begroot bij de programmabegroting 2021 - 2024

 (bedragen in € x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

1.971

2.221

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

- 1

8

Netto kosten taakveld

1.970

2.229

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

260

339

BTW

253

323

Totale kosten

2.483

2.891

Opbrengst heffingen

2.465

2.359

Onttrekking Egalisatievoorziening

n.v.t.

Dekking

99,3%

81,6%

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing dekt de kosten van de afvalinzameling en de afvalverwerking. Voor het tarief geldt net als voor de rioolheffing het streven naar 100 procent kostendekkendheid. In 2021 is dit niet gerealiseerd. Dekking van het verschil vanuit egalisatievoorziening is niet mogelijk, omdat het saldo van deze voorzieningen € 0 is. Ook hier geldt dat de kostendekkendheid achterblijft bij de (programma)begroting door hogere lasten dan begroot bij de programmabegroting 2021 - 2024 .

 (bedragen x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

2.825

3.092

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

-300

- 147

Netto kosten taakveld

2.525

2.945

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

423

449

BTW

467

523

Totale kosten

3.415

3.917

Opbrengst heffingen

Onttrekking Egalisatievoorziening

3.402

3.473

n.v.t.

Dekking

99,6%

88,7%

Toeristenbelasting

Voor de toeristenbelasting hebben we minder opbrengsten gerealiseerd dan geraamd, als gevolg van de corona pandemie.

Hondenbelasting

De opbrengsten van de hondenbelasting stijgt licht ten opzichte van 2020. Het fenomeen "coronahond" speelt hier mogelijk een rol in.

Precariobelasting

De opbrengst is nagenoeg gelijk aan de begroting.

Leges, Titels I en III

Deze leges bestaan uit de verrichte diensten van de gemeente en hebben betrekking op de Gemeentelijke Basisadministratie en de Burgerlijke stand (secretarieleges).

 (bedragen in € x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

592

708

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

-8

Netto kosten taakveld

592

700

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

477

452

BTW

22

22

Totale kosten

1.091

1.174

Opbrengst heffingen

232

463

Dekking

21,3%

39,4%

Titel II

De leges van Titel II hebben betrekking op de verleende WABO vergunningen. De opbrengst bouwleges is ruim € 1,6 mln. lager dan de toegerekende kosten. Een bedrag van € 1.270.610 van dit verschil wordt ten laste gebracht van de reserve WABO, waarmee deze reserve naar € 0 gaat.

 (bedragen in € x € 1.000)

Begroting

Jaarrekening

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

768

1.623

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

- 16

Netto kosten taakveld

768

1.607

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente

607

657

BTW

23

202

Totale kosten

1.399

2.466

Opbrengst heffingen

1.171

852

Onttrekking uit reserve

1.271

Dekking (voor onttrekking reserve)

83,7%

34,6%