PDF Opties

Financiering

Inleiding
In de paragraaf financiering lichten we de ontwikkelingen en beleidskeuzes toe voor 2021 in een onderdeel "algemene ontwikkelingen" en een onderdeel "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest". Onder de "algemene ontwikkelingen" komen de renteontwikkelingen en eventuele ontwikkelingen van de wet- en regelgeving aan de orde. De "ontwikkelingen gemeente Oegstgeest" richten zich specifiek op de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de financiering van de gemeente Oegstgeest.

Algemene ontwikkelingen

Renteontwikkelingen ­
De gemiddelde kapitaalmarktrente (= langlopende financiering) voor rentevaste en lineaire leningen met een looptijd van twintig jaar is over 2021 uitgekomen op 0,52%. In 2020 was de gemiddelde rente 0,41%. De rente laat in de eerste maanden van 2021 een stijging zien, een rentedaling gedurende de zomer en opnieuw een rentestijging in de herfst.

De rente op de geldmarkt (= kortlopende financiering) wordt voornamelijk bepaald door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB gebruikt de rentestand om te sturen op de inflatie. Het belangrijkste tarief van de ECB is de herfinancieringsrente. De herfinancieringsrente is in 2021 niet aangepast (0%). De depositorente die de ECB hanteert is voor de geldmarkt de ondergrens. De depositorente is in 2021 niet aangepast (-0,5%), met als gevolg lage rentetarieven op (kas)geldleningen met een korte looptijd.

Kader en ontwikkelingen gemeente Oegstgeest

Beleidskaders treasury
In de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) staan de kaders voor een verantwoorde en professionele inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (zie Begrippenlijst) van decentrale overheden. De kaders voor Oegstgeest staan in onze financiële verordening 2020 en de uitvoeringsregels Financiën 2017.

Kasgeldlimiet
De gemiddelde vlottende schuld, over drie maanden gezien, is voor een gemeente gelimiteerd op 8,5% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze kasgeldlimiet in 2021 weergegeven:

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Gemiddelde netto vlottende schuld

Kasgeldlimiet

Ruimte (=+) of Overschrijding

eerste kwartaal 2021

301

5.308

5.007

tweede kwartaal 2021

83

5.308

5.225

derde kwartaal 2021

-981

5.308

6.289

vierde kwartaal 2021

3.564

5.308

1.744

De netto vlottende schuld betreft de leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar gecorrigeerd voor de uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De gemiddelde netto vlottende schuld per kwartaal betreft het gemiddelde van de drie standen telkens op de eerste dag van de maand.

In geen van de vier kwartalen over 2021 is de kasgeldlimiet overschreden.

Renterisiconorm
Over de langlopende schuld mogen de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van deze renterisiconorm in 2021 weergegeven:

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

Renterisiconorm

Omschrijving

2020

2021

Begrotingstotaal

58.572

62.451

Wettelijk percentage

20%

20%

Renterisiconorm

11.714

12.490

Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (aflossingen)

6.274

6.274

Ruimte onder renterisiconorm

5.440

6.216

Het begrotingstotaal is bepaald op basis van de som van de lasten en de toevoegingen aan de reserve, zoals vermeld in de primitieve begroting.

Over 2021 is de renterisiconorm niet overschreden.

Financiering
De ontwikkeling van de leningenportefeuille staat in onderstaande tabel.

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)

Ontwikkeling leningenportefeuille 

Bedrag

Stand per 1 januari 2021

38.076

Nieuwe leningen

10.000

Reguliere aflossingen

-6.274

Vervroegde aflossingen

0

Stand per 31 december 2021

41.803

In 2021 is één langlopende geldlening aangetrokken met een hoofdsom van € 10 miljoen. Het aantrekken van nieuwe langlopende financiering was noodzakelijk gezien de uitgaven aan de investeringen die in 2021 hebben plaatsgevonden.

Aangetrokken lening

Instelling

Bedrag

Periode

Rente

BNG Bank N.V.

10.000.000

10-12-2021 t/m 10-12-2061

0,465%

Rentemethodiek en renteresultaat­
Voor de toerekening van de rentelasten aan de programma's maakt de gemeente Oegstgeest gebruik van de rente-omslagmethode. Het totaal van de rentelasten wordt ‘omgeslagen’ over het geheel van de investeringen met een percentage van 1,4%. De werkelijke rentelasten betreffen het totaal van de rentelasten op de langlopende geldleningen en de kortlopende financiering minus de renteopbrengsten van overtollige middelen en verstrekte geldleningen.

Door toepassing van de rente-omslagmethode worden de rentelasten aan de hand van de stand van de investeringen per 1 januari van het verslagjaar toegerekend aan de prestaties in de programmabegroting. De achterliggende gedachte is hierbij dat de gehanteerde omslagrente een reëel percentage is. Zodra de afwijking tussen de gehanteerde omslagrente en de werkelijke rentelast te groot wordt, dan dient de gehanteerde omslagrente aangepast te worden.

Hieronder een overzicht van het renteresultaat:

Renteresultaat

Renteresultaat1

2021

a

De externe rentelasten

906

b

De externe rentebaten

-2

Saldo rentelasten en rentebaten

=

904

c1

De rente doorberekend aan de grondexploitatie

-54

c2

De rente van projectfinanciering richting het taakveld

-

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen richting het taakveld

-

Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente

-54

d1

Rente over eigen vermogen

-

d2

Rente over voorzieningen

-

Saldo rente over het eigen vermogen en de voorzieningen

-

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

958

Totaal aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-925

Renteresultaat op het taakveld Treasury (-/- = voordeel)

33

  1. 1 Bedragen x € 1.000

Doordat er een verschil is tussen het gehanteerde omslagpercentage en het werkelijke percentage ontstaat er een renteresultaat.

Het gerealiseerde renteresultaat van €33.000 nadeel betekent dat de gehanteerde omslagrente van 1,4% lager is dan het werkelijke percentage. Er wordt €33.000 minder rente doorberekend naar de activa, dan dat er daadwerkelijke aan rente wordt betaald aan de geldverstrekkers. Het verschil bevindt zich binnen de gestelde bandbreedte, wat betekent dat een reëel rentepercentage wordt toegerekend aan de activa.

Schatkistbankieren
De netto opbrengsten uit grondexploitaties stallen we tijdelijk op het schatkistbankieren om daarmee op bestaande leningen te kunnen aflossen. We bewaken dat de roodstand op het rekeningcourant het maximum niet overschrijdt en niet tot kosten leidt.

Gedurende 2021 zijn de overtollige middelen afgestort in 's Rijks schatkist om binnen de gestelde doelmatigheidsdrempel te blijven. Conform de vereisten in het BBV (art 52c) is in de toelichting op de balans het drempelbedrag vermeld en, per kwartaal, het bedrag aan middelen dat de gemeente Oegstgeest buiten ’s Rijks schatkist heeft aangehouden.

Relatiebeheer
De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is onze huisbankier. Daarnaast hebben wij één bankrekening bij de ING bank (in gebruik bij het Sociaal Domein). We onderhouden de relaties met financiële instellingen, gericht op het aantrekken van financiering (kort- en langlopende leningen). Wij streven naar marktconforme condities of gunstiger voor de financiële diensten die wij afnemen.