PDF Opties

Corona / Covid19

Algemeen

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is een wereldwijde pandemie en ook Nederland is zwaar geraakt. Niet alleen vanwege alle besmettingen en het aantal mensen die zijn overleden, maar ook door alle maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. De corona pandemie begon als een gezondheidscrisis, maar gelukkig is er nu ruimte voor herstel. Steeds meer en meer vinden er versoepelingen van de coronamaatregelen plaats. Echter constaten we dat het coronavirus ook afgelopen jaar nog grote gevolgen heeft gehad voor de economie en de samenleving. De inwoners van Oegstgeest hebben zich in de meeste gevallen gehouden aan de gevraagde maatregelen. De BOA's hebben slechts in weinig gevallen hoeven optreden. Het TBZ-team van de gemeente heeft veel energie gestoken in de begeleiding en vertaling van de landelijke maatregelen naar de Oegstgeester situatie in de openbare ruimte als wel de kantoor- en vergaderruimtes in het gemeentehuis. Ook in 2021 is er veel digitaal vergaderd en gewerkt.

In deze paragraaf willen we ook ingaan op de effecten die de pandemie had op onze gemeente, welke risico’s zich voordeden, welke maatregelen we hebben genomen en met welke financiële effecten we reeds zijn geconfronteerd.

Totaal van de risico’s

Gedurende het boekjaar is gekeken naar de gevolgen voor de uitvoering van onze reguliere dienstverlening, processen en projecten en de realisatie van ons collegeprogramma. Tijdens onze inventarisatie, zijn een aantal onderwerpen gedestilleerd, die verder zijn uitgewerkt op basis van een geschatte impact. Bij de uitwerking van de analyse is het uitgangspunt gehanteerd, dat de maatschappelijke effecten van COVID-19, zoals toename huiselijk geweld, vereenzaming bij ouderen, verschraling van cultureel aanbod, niet in deze analyse zijn meegenomen. De drie onderwerpen met de grootste impact c.q. het grootste risico’s zijn:

  • Aanvragen bijstand op basis van de Tozo-regeling;
  • Continuïteit van professionele instellingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijke ondersteuning;
  • Het niet realiseren van de geraamde toeristenbelasting, door afname van het aantal hotelovernachtingen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de belangrijkste onderwerpen, is een matrix opgesteld. Hierin zijn de risico’s en de beheersmaatregelen in één overzicht samengebracht (zie bijlage in deze paragraaf).

Totaal van de financiële effecten

De eerder uitgebrachte corona-paragraaf in de najaarsnota 2021 met een voordelig saldo van € 322.000 is geactualiseerd. Ten behoeve van deze actualisatie is geëvalueerd of baten en/of lasten terecht in de exploitatie waren verantwoord of dat deze thuis hoorden op de balans (denk hierbij aan de Tozo-regeling). De financiële effecten van de Covid-19 pandemie in 2021 hebben geleid tot een voordelig saldo van € 285.000. Bij de bestemming van het resultaat 2021 zal de raad worden gevraagd om een deel hiervan nog aan te wenden voor coronasteun cultuur. Niet alle gemaakte kosten in deze jaarrekening zullen als corona kosten herkenbaar zijn geweest. Derhalve pakt het saldo voordelig uit.

De financiële effecten van corona leidden tot onderstaande mutaties op de programma’s.

Programma

Bedragen in € 1.000 (+ = nadeel, -/- = voordeel)

Lasten

Baten

1 NATUUR EN LANDSCHAP

24

0

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

28

0

3 WONEN EN ECONOMIE

0

0

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR

1.499

-1.289

5 BESTUUR

6

0

6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB

14

0

7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

135

-814

Saldo van baten en lasten

1.707

-2.104

Mutatie algemene reserve

0

0

Resultaat

-397

Bijlage – Matrix risico-analyse COVID-19 pandemie

In deze matrix wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke uitgaven en de inkomsten (inzichtelijk). Tevens wordt weergegeven welke beheersmaatregelen de gemeente heeft getroffen.

Onderwerp

Risico

Beheersmaatregel

Fin. effect (in € *1000)

Uitgaven

Onderhoudskosten Groen

Risico dat uitvoerders groenonderhoud besmet raken met coronavirus, door het niet kunnen naleven van de maat-regelen van het Rijk.

Ploegen zijn gesplitst en werken om en om. Maximaal 2 man in een auto. Derden zijn ingehuurd om achterstand in onderhoud te beperken.

27

Milieustraat

Risico dat medewerkers van de milieustraat en burgers besmet raken met coronavirus, door het niet kunnen naleven van de maatregelen van het Rijk.

Verruimen van de openingstijden van de milieustraat om afval te kunnen brengen. Hierdoor het inzetten van lichtinstallaties en dranghekken

6

Tozo regeling lasten

Risico dat toekenningen niet juist plaats vindt, waardoor ondernemers failliet gaan en burgers van de gemeente hun baan verliezen.

Uitbesteding aan gemeente Rotterdam, die deze taak uitvoert voor meerdere gemeenten en zich zodoende goed hebben voorbereid op de uitvoering.

647

Verkeersregelaars sportaccommodaties

Risico dat niet werd voldaan aan de corona maatregelen in het verkeer t.a.v. sportaccommodaties, op grond waarvan de gemeente eigenaar is.

Om de toegangswegen van sportaccommodaties conform richtlijnen van RIVM en NOC*NSF in te richten, en leden veilige toe- en uitgang te bieden, was de inzet van (externe) verkeersregelaars cruciaal.

84

Compensatie kosten corona

Risico dat het zwembad/ sportverenigingen failliet gaan als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor gemeentelijke doelstellingen in de toekomst niet meer gerealiseerd kunnen worden.

Verstrekken van vergoedingenvoor gemaakte kosten en het verstrekken van kwijtscheldingen waardoor een lagere huuropbrengst is gerealiseerd voor zowel het zwembad als de sporthal.

595

Subsidies

Risico dat er tekorten zijn door wegvallen opbrengsten die een hogere subsidie tot gevolg hebben.

Verstrekken van subsidies aan instellingen om continuering voorstellingen en activiteiten te waarborgen.

159

Corona maatregelen gemeentehuis

Risico dat burgers besmet raken met het virus en dat de gemeente onveilig wordt door verschil in interpretatie van de covid maatregelen

Het zorgdragen voor extra beveilging in het gemeentehuis en het verbeteren van het ventilatiesysteem

29

Minder toeristenbelasting

Risico op langdurig wegvallen opbrengsten.

Geraamde baten bijstellen in P&C documenten

135

Overige kosten

25

Totaal uitgaven

1.707

Inkomsten

Tozo regeling Rijksbijdrage

Risico dat toekenningen niet juist zijn geregistreerd, waardoor niet alle kosten verhaald kunnen worden.

Regionale overleggen en goede voorbereiding. Continue communicatie met de uitvoerder, ook over de wijze van verantwoording (via SiSa-bijlage).

647

Compensatie corona via Algemene uitkering

Risico dat verantwoording niet op een gedegen wijze plaats kan vinden, waardoor verkregen compensatie weer moet worden terug betaald.

Het voeren van een gedegen administratie zodat inzichtelijk is wat de extra kosten zijn ten aanzien van de corona pandemie.

814

Bijdrage VWS compensatie sport

Risico dat de gemeente de gemaakte kosten voor BOA's en check toegangsbewijzen niet vergoed krijgt, omdat de gemeente niet voldoet aan eisen die zijn gesteld.

Er is een medewerker aangewezen die verantwoordelijk is toezicht te houden op de naleving van de regeling specifieke uitkering stimulering sport tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving .

49

SPUK bijdrage Sportakkoord en IJsbanen en zwembaden

Risico dat vergoediingen aan het zwembad/ de sporthal/ sportinstellingen niet juist zijn geregistreerd, waardoor niet alle kosten verhaald kunnen worden.

Overleggen en goede voorbereiding. Continue communicatie met de verschillende instellingen, ook over de wijze van verantwoording (via SiSa-bijlage).

595

Totaal inkomsten

2.104