PDF Opties

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten (x € 1.000):

Boekwaarde 31-12-2020

Boekwaarde 31-12-2021

Algemene reserve

9.500

6.668

Bestemmingsreserves

14.974

11.758

Resultaat na bestemming

3.602

5.016

Totaal

28.076

23.442

Het verloop van de reserves in 2021 staat in onderstaand overzicht per reserve (x € 1.000):

Boekwaarde 01-01-2021

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2021

ALGEMENE RESERVES

1.

Algemene reserve

9.500

837

7.271

3.602

6.668

9.500

837

7.271

3.602

6.668

BESTEMMINGSRESERVES

2.

Reserve Sociale woningbouw

1.250

0

0

1.250

3.

Reserve Wmo/3D

2.823

184

790

2.217

4.

Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland

1.607

0

401

1.207

5.

Egalisatiereserve Wabo

1.271

0

1.271

0

6.

Risicoreserve Grondexploitaties

4.200

0

2.350

1.850

7.

Reserve Organisatieontwikkeling

0

100

0

100

8.

Reserve Frictiekosten

537

125

363

299

9.

Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

434

0

66

368

10.

Reserve Groenvoorziening

419

43

84

378

11.

Reserve OegstFeest

25

0

0

25

12.

Reserve Egalisatie precario

400

0

0

400

13.

Reserve Duurzaamheid

338

150

144

343

14.

Reserve Omgevingswet

936

398

936

398

15.

Reserve Financiering beheerplannen

735

1.567

1.537

764

16.

Bestemmingsreserve Groot onderhoud wegen

0

2.700

540

2.160

14.974

5.266

8.483

11.758

Subtotaal

24.474

6.103

15.753

3.602

18.426

Jaarrekeningsaldo

3.602

5.016

TOTAAL

28.076

23.442

Conform artikel 54 lid 2 van de BBV moet melding worden gemaakt van verminderingen in het verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Deze situatie doet zich niet voor.

Toelichting op reserves

Zie ook 5.5.4 Toelichting financiële afwijkingen reserves voor een toelichting op de verschillen tussen begrote en gerealiseerde mutaties.

ALGEMENE RESERVES

1. Algemene reserve

Doel reserve
De reserve dient als dekkingsmiddel voor het opvangen van financiële tegenvallers en calamiteiten. Het streefbedrag van het weerstandsvermogen (vrije reserves – risico’s) bedraagt € 4 miljoen.

Voeding
Batig saldo jaarrekening, incidentele baten, verkoop grond.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Overheveling naar 2022 Coronasteun Begeleiding: € 65.000
 • Overheveling naar 2022 Herstel klimaatinstallatie Het Dok: € 103.000
 • Overheveling naar 2022 Opleidingsbudget: € 95.000
 • Overheveling naar 2022 Implementatiekosten inburgering: € 81.000
 • Overheveling naar 2022 Coronasteun Lokaal culturele sector: € 118.000
 • Resultaat Decemberwijziging 2021: € 375.000

Onttrekkingen:

 • Conform Decemberwijziging 2020: € 576.000
 • Conform Jaarrekening 2020: € 2.658.000
 • Conform Begroting 2021: € 33.000
 • Resultaat Voorjaarsnota 2021: € 207.000
 • Najaarsnota 2021-MJOP wegen € 2.700.000
 • Resultaat Najaarsnota 2021: € 1.097.000

BESTEMMINGSRESERVES

2. Reserve Sociale woningbouw

Doel reserve
Vanuit de reserve verstrekken we enerzijds bijdragen in de (grond)kosten om de sociale woningbouw te bevorderen en anderzijds startersleningen om de aankoop te financieren. Deze bedragen maximaal € 300.000. De startersleningen verantwoorden we op de balans.

Voeding
Via exploitatie, opbrengsten anti-speculatiebeding en diverse grondexploitaties.

Mutaties 2021

Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Geen

3. Reserve Wmo/3D

Doel reserve
Het egaliseren van schommelingen in de kosten van de Wmo. In 2013 is de werking van de reserve verbreed naar de invoering 3D.

Voeding
Via exploitatie,overschotten Wmo-Werk en Jeugd, resultaat jaarrekening.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Conform begroting 2021: € 56.000
 • Resultaat 2021: € 127.880

Ontrekkingen:

 • Conform begroting 2021: € 790.000

4. Reserve Investeringsstrategie Holland Rijnland

Doel reserve
Het investeringsfonds reserveert gelden voor het realiseren van een vijftal regionale projecten (Rijnlandroute, RijnGouwelijn, noordelijke verbinding tussen N206 en de A44 of A4, het Offensief van Teylingen/versterking van de Greenport en de realisatie van het regionale groenprogramma).

Voeding
Eenmalige storting in 2010 van € 3,6 miljoen in het kader van de inzet van de Nuon-gelden en een storting uit de Algemene reserve.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland € 401.000

5. Egalisatiereserve Wabo

Doel reserve
De reserve heeft als doel de jaarlijkse schommelingen in de Wabo-leges op te vangen.

Voeding
Stortingen vanuit de exploitatie.

Mutaties 2021

Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Extra inhuur team Ruimte: € 485.000
 • Kostendekking Bouwen en Wonen / minder leges: € 786.000

6. Risicoreserve Grondexploitaties

Doel reserve
Het doel van de reserve is het opvangen van toekomstige verliezen in de grondexploitaties.

Voeding
Het gaat om middelen die vrijvallen door een combinatie van maatregelen. Vanaf 2014 komen incidentele meevallers in de exploitatie steeds in aanmerking voor storting in deze risicoreserve.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Vrijval: € 2.350.000, voor een toelichting op deze vrijval wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid

7. Reserve Organisatieontwikkeling

Doel reserve
Het ondersteunen van de verdere organisatieontwikkeling.

Voeding
Stortingen vinden plaats vanuit de exploitatie.

Mutaties 2021

Stortingen:

 • Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie: € 100.000

Onttrekkingen:

 • Geen

8. Reserve Frictiekosten

Doel reserve
Dekken van de kosten van bestaande of toekomstige fricties.

Voeding
Stortingen vinden plaats vanuit de exploitatie.

Mutaties 2021

Stortingen:

 • Conform begroting 2021: € 125.000

Onttrekkingen:

 • Conform begroting 2021: € 295.000
 • Frictiekosten manager: € 68.000

9. Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

Doel reserve
De reserve is in 2016 ingesteld om bij te kunnen dragen aan groot onderhoud en herinrichting van de Klinkenbergerplas.

Voeding
Saldo van de opgeheven voorziening Klinkenbergerplas. De voorziening is eenmalig gevoed door de afkoopsom van de Provincie Zuid-Holland.

Mutaties 2021 ­
Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Besteding voor het onderhoud Klinkenbergerplas € 51.000.
 • Bijdrage handhaving Klinkenbergerplas: € 15.000

10. Reserve Groenvoorziening

Doel reserve
De reserve is in 2013 ingesteld om de opbrengsten van de verkopen van snippergroen in te storten.

Voeding
Stortingen vinden plaats vanuit de exploitatie.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Verkoop snippergroen 2021: € 43.000

Onttrekkingen:

 • Optimaliseren natuur en recreatie: € 84.000

11 Reserve OegstFeest

Doel reserve
De reserve is ingesteld om een bijdrage te leveren aan een eventueel te houden dorpsfeest.

Voeding
Een storting van € 25.000 vanuit de Algemene reserve in boekjaar 2020

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Geen

12. Reserve Egalisatie precario

Doel reserve
De reserve is in 2017 ingesteld om de overgang van de ontwikkelingen rond de precario op te vangen.

Voeding
Een storting in 2017 van € 1.992.000 vanuit resultaatbestemming 2016

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Geen

Onttrekkingen:

 • Geen

13. Reserve Duurzaamheid

Doel reserve
De reserve is in 2019 ingesteld voor het inzetten van niet bestede budgetten in latere jaren.

Voeding
Een storting in 2019 van € 180.000 vanuit resultaatbestemming 2018

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Overheveling duurzaamheidsmaatregelen Het Dok: € 150.000

Onttrekkingen:

 • Samenwerking Warmte Leidse regio en Katwijk: € 44.000
 • Wijkuitvoeringsplannen Transitie Warmte: € 100.000

14. Reserve Omgevingswet

Doel reserve
De reserve is in 2019 ingesteld om incidentele budgetten ten behoeve van implementatie omgevingswet beschikbaar te houden in verband met vertraging invoering omgevingswet.

Voeding
Een storting in 2019 van € 500.000 vanuit resultaatbestemming 2018.

Mutaties 2021

Stortingen:

 • Overheveling i.v.m. uitstel naar 2022: € 398.000

Onttrekkingen:

 • Inhuur, opleiding en invoering Omgevingswet in 2021: € 936.000

15. Reserve Financiering beheerplannen

Doel reserve
De reserve is in 2019 ingesteld voor het beschikbaar houden van budget ten behoeve van de verschillende onderhoudsbeheerplannen.

Voeding
Een storting in 2019 van € 1.000.000 vrijval uit de voorzieningen.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Vrijval vanuit voorziening wegen: € 1.053.000
 • Vrijval vanuit voorziening vervanging bomen: € 484.000
 • Vrijval beheerplannen: € 30.000

Onttrekkingen:

 • Terugdraaien vrijval vanuit voorziening wegen: € 1.053.000
 • Terugdraaien vrijval vanuit voorziening vervanging bomen: € 484.000

16. Reserve Groot onderhoud wegen

Doel reserve

Ter dekking van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud wegen.

Voeding
Een storting in 2021 van € 2.700.000 vanuit de Agemene Reserve.

Mutaties 2021
Stortingen:

 • Vanuit de Algemene Reserve: € 2.700.000.

Onttrekkingen:

 • Verhoging storting voorziening onderhoud wegen: € 540.000