PDF Opties

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Omschrijving van de verplichtingen

Laatste jaar van de verplichting

Verplichting (x € 1.000)

Verlofuren die in 2021 niet zijn opgenomen

2022

367

Bijdrage Regionaal Investeringsfonds (RIF) Holland Rijnland

2024

1.203

Kosten (ex-) medewerkers

2026

293

Exploitatiebijdrage Optisport

2030

2.370

Contracten boven Europesedrempelwaarde

raming 2021

2.536

Totaal

6.769

In aanvulling op de balans maken we een overzicht van niet uit de balans blijkende belangrijke financiële verplichtingen. Hiermee geven we inzicht in de meerjarige verplichtingen waaraan we zijn gebonden. Een gedetailleerd overzicht staat hierboven. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt € 6.769.000.
Het betreft financiële toekomstige verplichtingen die niet uit de balans te herleiden zijn; de einddatum van de verplichting is weergegeven. De lasten die betrekking hebben op het verslagjaar zijn overigens wel in de rekening verwerkt.

Verlofuren

Het bedrag voor openstaand verlof is in 2021 lager dan voorgaande jaren. Dit is voornamelijk het gevolg van het vervallen van verlofuren aan het eind van het jaar.

Medewerkers mogen deze uren verkopen of (tot een bepaald maximum) nog opnemen in 2022 conform cao-afspraken.

Bijdrage RIF Holland Rijnland

Bij de instelling van het regionaal investeringsfonds (RIF) in 2006 is besloten om van 2008 tot en met 2022 jaarlijks € 400.880 bij te dragen aan dit fonds. In 2013 is overeengekomen om deze periode met twee jaar te verlengen. In de reserve van de investeringsstrategie van Holland Rijnland is rekening gehouden met de dekking van deze verplichting.

Kosten (ex-) medewerkers

We zijn verplicht om een WW- en bovenwettelijke uitkering te vergoeden aan werknemers waarvan wij de afgelopen jaren afscheid hebben genomen of van wie we dat gaan doen. Hier zijn de maximaal mogelijke kosten opgenomen. We gaan ervan uit dat betrokkenen eerder vervangend werk vinden, waardoor deze kosten lager uitvallen.

Exploitatiebijdrage Optisport

Met ingang van 2016 exploiteert het bedrijf Optisport gedurende vijftien jaar zwembad Poelmeer, risicodragend. Hiervoor ontvangt Optisport in 2021 een exploitatiebijdrage van € 263.328 (exclusief btw). Er is in 2016 een investering beschikbaar gesteld en uitgevoerd door Optisport van € 1.497.800. De annuïtaire kapitaallasten (€ 130.117) ontvangen we terug door middel van een huurovereenkomst van vijftien jaar.

Vof Oegstgeest aan de Rijn 

De gemeente Oegstgeest is als 50% vennoot in vof Oegstgeest aan de Rijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden in deze vof. 

Niet uit de balans blijkend recht

Bijdrage RIF
Het project regionaal investeringsfonds (RIF) is nog niet door de derde partij afgerond. Hierdoor hebben we op grond van de overeenkomst Oprichting Regionaal Investeringsfonds Holland Rijnland (19 december 2007) formeel nog het recht om deze gelden terug te vorderen als de afgesproken prestatie niet gerealiseerd wordt. Op basis van de huidige inzichten is dit echter niet waarschijnlijk. Daarom is er geen aanleiding om een vordering te verantwoorden.

Faciliterend grondbeleid
Naar aanleiding van de splitsing tussen onderhanden werk, gronden in exploitatie en faciliterend grondbeleid is in 2016 een opbrengst van € 500.000 uit de grondexploitatie gehaald. Het betreft de afkoop van planschade voor een bedrag van € 500.000. Deze is contractueel vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden-West (die een bijlage vormt van de ontwikkelovereenkomst Nieuw-Rhijngeest Zuid). Het gaat om een tijdelijk verlies in de gemeentelijke exploitatie, totdat de betaling plaatsvindt. Die verwachten we in 2023.

Contracten boven Europese drempelwaarden

De Commissie BBV doet in haar Kadernota Rechtmatigheid 2018 de aanbeveling om meerjarige inkoopcontracten, die zouden moeten voldoen aan Europese aanbestedingsregels maar dat niet doen, in de toelichting op de jaarrekening op te nemen bij de ‘niet in de balans opgenomen verplichtingen’ voor het volle bedrag waarover het contract is afgesloten.

De achtergrond van deze aanbeveling moet worden gezocht in eventuele fouten die worden gemaakt bij het aanbesteden. Om te voorkomen dat een niet Europees aanbesteed contract, dat wel als zodanig aanbesteed had moeten worden, over de gehele resterende looptijd van het contract als financiële rechtmatigheidsfout moet worden meegenomen, kan deze bij het opnemen van het contract onder de ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ eenmalig voor het volledige bedrag van het contract als fout in de oordeelsvorming worden betrokken.

Eind 2021 heeft de gemeente Oegstgeest 28 nog lopende contracten die Europees aanbesteed zijn. De totale waarde van de 18 contracten boven de Europese drempelwaarde bedraagt circa € 2.536.420 op jaarbasis. Wij nemen hier het bedrag (de geraamde last) op jaarbasis op omdat de contracten niet allemaal dezelfde resterende looptijd hebben en vaak ook verschillende opties tot verlenging, waarvan soms wel en soms geen gebruik wordt gemaakt. De lasten zijn meerjarig in de begroting van Oegstgeest verwerkt.