PDF Opties

Programma 5 Bestuur

Beleidsthema's

Portefeuillehouder

Afdeling

Bestuur

E.R. Jaensch / H.J.T. Nieuwenhuis /

P.A. Glasbeek

Bestuur en Strategie

Griffie & raad

E.R. Jaensch

Bestuur en Strategie

Publiekszaken

E.R. Jaensch

Publiekszaken en Klantcontact

Waar dit programma over gaat­

Dit programma gaat over de ondersteuning van het gemeentebestuur (raad en college) om goed te kunnen functioneren en op deze manier de gestelde doelen te kunnen behalen voor de inwoners van Oegstgeest. Daarnaast zijn er thema's opgenomen die organisatiebreed worden opgepakt, namelijk regionale samenwerking, burgerparticipatie en duurzaamheid.

Zowel in de Leidse regio als in andere verbanden wordt ambtelijk en bestuurlijk samengewerkt. Per opgave, zowel bij inhoudelijke onderwerpen als bij uitvoerende taken, wordt bekeken welke vorm van samenwerking hier het beste bij past, waarbij de schaal van de Leidse regio het vertrekpunt is.

Met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2022 werkt de gemeente Oegstgeest in samenwerking met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties aan de vastgestelde ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie (zie ook de paragraaf Duurzaamheid).

Oegstgeest heeft een oude traditie van het betrekken van burgers bij beleidsvorming en –ontwikkeling. Om de participatie voor de verschillende projecten te blijven waarborgen is er in 202 hiervoor een Leidraad vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee staan we op verschillende mogelijkheden open voor burgerinitiatieven en wordt dit actief gefaciliteerd.

Daarnaast gaat dit programma ook over de publieke dienstverlening; via de publieksbalies, telefonisch of online.

Programmadoelstelling­

Een toekomstbestendige, samenwerkende en duurzame gemeente Oegstgeest, die inwoners betrekt bij (uitvoering van) beleid en die werkt aan efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening.

Beleidsthema Bestuur

Subdoelen en behaalde resultaten

Bestuursorganen

Subdoel

De bestuursorganen (raad en college) zijn goed en tijdig geadviseerd en ondersteund.

Resultaat

Wij werken via een vastgesteld bestuurlijk proces en wijken minimaal af. De bestuurlijke stukken en informatie zijn ondanks corona gedurende het jaar voor zover mogelijk conform vooraf vastgestelde planning ontvangen. Eventuele vertragingen worden gemeld via de bestuurlijke planner, met vermelding van de oorzaak. Bij nazendingen is goede communicatie van belang, deze worden dan ook in nauw overleg met de griffie behandeld.

Burgerparticipatie

Subdoel 1

Burgers worden betrokken bij beleidsontwikkeling- en uitvoering.

Resultaat

In 2021 zijn er nieuwe kanalen voor burgerparticipatie opgericht, conform de leidraad voor participatie. Het platform "Doe Mee Oegstgeest" is voor 13 projecten met verschillende strekking gebruikt. In januari 2022 waren er 917 geregistreerde gebruikers die kunnen meepraten over het beleid. Daarnaast is in 2021 het burgerpanel opgericht, waarin 400 representatieve Oegstgeestenaren een aantal keer per jaar worden gevraagd over onderwerpen die relevant zijn voor heel Oegstgeest. De eerste vragenlijst over afvalinzameling in Oegstgeest is in november 2021 verstuurd.

Subdoel 2

De gemeente faciliteert bewonersinitiatieven binnen de vastgestelde beleidskaders.

Resultaat

In 2021 is gewerkt aan een betere manier om burgerinitiatieven in te dienen. In het eerste kwartaal van 2022 wordt op “Doe Mee Oegstgeest” een digitaal loket ingericht waar inwoners een initiatief kunnen indienen. De burgerinitiatieven die hiervoor zijn ingediend zijn behandeld op de manier zoals we dat ook zouden willen met het digitaal loket, op een integrale manier waarbij de bestaande beleidskaders in acht worden genomen.

Subdoel 3

De leidraad voor participatie wordt doorontwikkeld.  

Resultaat

In 2021 zijn twee participatietrajecten geëindigd die als pilot dienden voor de leidraad voor participatie: het evenementenbeleid en de regionale energiestrategie (RES). De participatietrajecten van deze projecten zullen worden geëvalueerd aan de hand van de leidraad: niet alleen op de participatie, maar ook de leidraad zelf. Verder zal de uitvoering van het digitale loket voor burgerinitiatieven na uitvoering van een burgerinitiatief worden geëvalueerd. Dit staat ook in de leidraad voor participatie als derde pilot aangeven.

Regionale samenwerking

Subdoel 1

De bestuurlijke en ambtelijke samenwerking in verschillende samenwerkingsverbanden over diverse onderwerpen is voortgezet of geïntensiveerd.

Resultaat

Dit jaar zijn we de intergemeentelijke samenwerking blijven opzoeken in zowel de grote als kleine zaken. Naast de ambtelijke overleggen, blijven wij op bestuurlijk niveau in gesprek via o.a. het portefeuillehoudersoverleg regio, waarbij we ook het gesprek aangaan met de provincie. Om de samenwerking op alle fronten goed in de gaten te houden is in 2021 gewerkt aan een inventarisatie voor nadere samenwerkingsonderwerpen - deze is medio maart 2022 aan de raad verstrekt. Hier kunnen de vijf nieuw verkozen raden zich over gaan uitspreken.Na het zomerreces 2021 hebben daarnaast college- en raadsbijeenkomsten plaatsgevonden in de Leidse regio, op initiatief van de gemeente Leiderdorp. Met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen blijven wij momenteel vooral aandacht houden voor Servicepunt71, en in mindere mate Hecht, ODWH en Holland Rijnland.

Subdoel 2

Wij zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen.

Resultaat

We hielden ook in 2021 zicht op de verschillende regelingen en samenwerkingsinitiatieven. Waar mogelijk en wenselijk sluiten wij hierop aan of initiëren wij dit zelf.

Duurzaamheid

Subdoel 1

Wij zijn op weg naar energieneutraliteit: de focus ligt hierbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, het faciliteren - bij voldoende draagvlak - van de realisatie van meer opwekking van duurzame energie en het voeren een duurzaam inkoopbeleid.

Resultaat

In 2021 hebben we de Regionale Energiestrategie 1.0 en de Transitievisie Warmte 1.0 vastgesteld. Met de Leidse regio en Katwijk zijn de eerste stappen gezet in de verkenning naar een open regionaal warmtesysteem. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar aquathermie uit de Klinkenbergerplas als potentiële warmtebron voor De Morsebel. In 2021 zijn de energiecoaches in het kader van de energietransitie en besparing begonnen met de onersteuning van bewoners door middel van energieadviezen aan huis. Met het Duurzaam Bouwloket hebben we in 2021 een energiebesparingsactie georganiseerd op straatniveau in Oranje Nassau en de Bloemenbuurt.

Subdoel 2

De klimaatbestendigheid van de gemeente is vergroot: risico's van weersextremen zijn in beeld, de biodiversiteit is vergroot, en inwoners dragen bij aan een klimaatbestendige inrichting.

Resultaat

In 2021 zijn we vanuit het duurzaamheidsprogramma begonnen met de voorbereiding van de klimaatdialogen voor en met externe partijen, om te komen tot een klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda. De basis hiervoor is de klimaatstresstest uit 2020. Met de werkregio Holland Rijnland is een eerste aanvraag ingediend voor de landelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie voor klimaatadaptatiemaatregelen in de openbare ruimte. Oegstgeest deed in de 1e tranche niet mee, maar heeft deze ondersteund.

Subdoel 3

Wij zijn betrokken bij de circulaire economie: we werken aan een uitvoeringsplan Van afval naar grondstof (VANG) en kopen maatschappelijk verantwoord in.

Resultaat

In 2021 is verder gewerkt aan het uitvoeringsplan VANG met onder meer een pilot voor betere afvalscheiding van GFT/GFE. Er is een nieuw regionaal beleidskader voor inkopen en aanbesteden waarin nieuwe doelen voor maatschappelijk verantwoord inkopen zijn gesteld.

Subdoel 4

We zijn een lerende organisatie: we bouwen kennis en bewustzijn op in organisatie en samenleving, nemen duurzaamheid mee in besluitvorming, voeren duurzaam financieel beheer en zijn partner bij bewonersinitiatieven.

Resultaat

Binnen de gemeente is duurzaamheid steeds beter verankerd in besluitvorming en beleid, zoals het Ambitiedocument Omgevingsvisie en (concept)beleidsplan Groen en Water. Met het Hoogheemraadschap van Rijnland is de samenwerking versterkt. In 2021 hebben we een subsidieaanvraag toegekend aan het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest.

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Geluidsinstallatie raadssysteem

Project loopt, er wordt binnenkort een PvE gemaakt. Uitvoering in 2022, samen met Leiderdorp en mogelijk Zoeterwoude.

Raadwebsites

Project loopt en wordt in april live gezet.

Webcasting politiekportret notulenrecord.

Project maakt onderdeel uit van raadswebsites, geld is nodig en wordt in 2022 uitgegeven.

Camera's raadssysteem

Project maakt onderdeel uit van aanschaf A/V-middelen (heeft relatie met project vervanging geluidsinstallatie).

Beleidsthema Griffie en raad

Subdoelen en behaalde resultaten

Griffie

Subdoel 1

Verhoging van gebruikersgemak en functionaliteit.

Resultaat

De regionale aanbesteding RIS is afgerond. Per 1 april 2022 is er een nieuwe leverancier voor het RIS. Dat betekent dat in 2021 nog gewerkt is met Notubiz en verbeteringen nog niet zijn geïmplementeerd.

Beleidsthema Publiekszaken

Subdoelen en behaalde resultaten

Dienstverlening

Subdoel 1

(Digitale) dienstverlening naar een hoger niveau brengen.

Resultaat

De website voldoet aan alle wettelijke toegankelijkheidseisen en was in 2021 goed bereikbaar en 99,9% online. In 2021 hebben we de voorbereidingen getroffen voor de overgang naar een nieuwe applicatie voor de digitale formulieren per 1 januari 2022. Onze nieuwe e-formulieren zijn prettiger in het gebruik en beter geïntegreerd in de website. Ook vragen we alleen die gegevens uit die we nodig hebben voor onze dienstverlening, waardoor we voldoen aan de AVG.

Subdoel 2

De dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal.

Resultaat

Klantvriendelijker en toegankelijker formulieren vormen de basis voor onze digitale dienstverlening. In 2022 lanceren we deze formulieren en besteden we aandacht aan de mogelijkheden om digitaal zaken te doen met de gemeente. Naast de informatievoorziening via de website en de Oegstgeester Courant, versturen we twee keer per week een algemene digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief heeft inmiddels 1050 abonnees en dat aantal groeit gestaag. Waar nodig en mogelijk versturen we digitale nieuwsbrieven over specifieke onderwerpen en projecten zoals de vervanging van de duikerbrug en project Samen tegen eenzaamheid.

Subdoel 3

Wij zorgen voor een voor iedereen toegankelijke dienstverlening conform het VN Verdrag Handicap.

Resultaat

De gemeentelijke website en onze e-formulieren voldoen aan de Webrichtlijnen. In 2022 zal de website ook weer getoetst worden op toegankelijkheid. De organisatie Ongehinderd heeft onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van stembureaus in Oegstgeest. De aanbevelingen uit dit onderzoek zijn waar mogelijk opgepakt en uitgevoerd. De stembureaus voldoen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aan de toegankelijkheidseisen conform de Kieswet.

Publiekscontacten/burgerzaken

Subdoel 1

De gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn kwalitatief op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

Resultaat

De procedures zijn juist, volledig en tijdig uitgevoerd.

Subdoel 2

De beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten is op orde: we voldoen aan de eisen die het Ministerie van BZK stelt.

Resultaat

De procedures zijn actueel en voldoen aan de eisen van het Ministerie van BZK.

Baten en lasten Bestuur

Wat heeft het gekost?

5 BESTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Beleidsthema Bestuur

Lasten

2.206

2.256

134

2.389

1.866

523

Baten

-61

0

0

0

-84

84

Saldo

2.145

2.256

134

2.389

1.783

607

Beleidsthema Griffie en Raad

Lasten

754

642

174

816

773

43

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

754

642

174

816

773

43

Beleidsthema Publiekszaken

Lasten

1.081

1.019

52

1.071

1.091

-20

Baten

-331

-183

0

-183

-380

197

Saldo

750

837

52

889

712

177

Programma

Lasten

4.041

3.917

360

4.277

3.731

546

Baten

-393

-183

0

-183

-463

280

Saldo van baten en lasten

3.649

3.735

360

4.094

3.267

827

Reserves

Toevoeging

458

0

150

150

150

0

Onttrekking

-551

-401

-144

-545

-545

0

Mutaties reserves

-93

-401

6

-395

-395

0

Resultaat

3.556

3.334

365

3.699

2.872

827

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema

toelichting op

afwijking lasten en baten

Bestuur

Toelichting lasten:

Het uitblijven van een aantal lasten op het beleidsthema bestuur is te verklaren door:

- De rekenrente van de wethouderspensioenen is gestegen. Daarom hoeft er dit jaar geen storting plaats te vinden in de voorziening (voordeel € 180.000);

- Door vertraging in de uitvoer wijkuitvoeringsplannen, klimaatdialogen en warmte Leidse regio oormerken we € 314.000 voor uitgave in 2022 (voordeel). Hierover hebben we de raad uitvoerig geïnformeerd gedurende het jaar.

Toelichting baten:

Door de gunstige rekenrente wethouder pensioenen heeft er een vrijval van de voorziening plaats gevonden, die niet was geraamd. Hierdoor was er sprake van een voordeel van € 79.000 .

Griffie en Raad

Toelichting lasten:

N.v.t.

Toelichting baten:

N.v.t.

Publiekszaken

Toelichting lasten

N.v.t.

Toelichting baten

Er zijn meer paspoorten en rijbewijzen verstrekt (€ 157.000) en meer naturalisaties geweest (€ 40.000) dan begroot. Hier stonden, zij het in mindere mate, hogere afdracht rijksleges tegenover.

Verrekening reserves programma 5
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Res. Investeringsstr. Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-401

-401

0

-401

-401

0

Saldo

-401

-401

0

-401

-401

0

Reserve Uitvoering Visienota

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Reserve Duurzaamheid

Toevoeging

458

0

150

150

150

0

Onttrekking

-150

0

-144

-144

-144

0

Saldo

308

0

6

6

6

0

Totaal

Toevoeging

458

0

150

150

150

0

Onttrekking

-551

-401

-144

-545

-545

0

Verrekening reserves programma 5

-93

-401

6

-395

-395

0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Geen afwijkingen.

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Deze partij draagt bij aan een kwalitatief betere dienstverlening. Dit gebeurt met name door een doelmatige heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen.

Holland Rijnland

Holland Rijnland draagt binnen de regio zorg voor een optimale verbinding, ontmoeting en samenwerking op ruimtelijk, economisch en sociaal gebied.