PDF Opties

Programma 4 Sociale infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Afdeling

Veiligheid

E.R. Jaensch

Bestuur en strategie

Bijstand en schulden

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Participatie

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Maatschappij

Gezondheidszorg

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Maatschappelijke Ondersteuning

H.J.T. Nieuwenhuis

Maatschappij

Jeugdhulp

H.J.T. Nieuwenhuis / M.E. Huizing

Maatschappij

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over het vergroten van de veiligheid voor onze inwoners door het verbeteren van straattoezicht en het bewust maken van inwoners hoe om te gaan met cybercriminaliteit. Over de financiële zelfredzaamheid door het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het ondersteunen bij re-integratie op de arbeidsmarkt. En over maatschappelijke ondersteuning door het bieden van informatie, advies en begeleiding en zo nodig Wmo voorzieningen. De zorg voor de jeugd maakt ook deel uit van dit programma. Deze zorg reikt van preventieve programma’s, vroeg signalering en laagdrempelige opvoedondersteuning tot gespecialiseerde jeugdhulp. Ook activiteiten gericht op de toename van vrijwilligerswerk en het tegengaan van eenzaamheid maken deel uit van dit programma. Daarnaast richt het programma zich op voorzieningen voor sport, cultuur, onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Programmadoelstelling­

Een veilige en prettige woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge maatschappelijke participatiegraad en zelfredzaamheid van inwoners, met zorg voor elkaar.

Beleidsthema Veiligheid

Subdoelen en behaalde resultaten

Integrale veiligheid

Subdoel 1

De woonomgeving wordt als veilig gewaardeerd door inwoners en bedrijven. Uitgangspunt daarbij is het versterken of verbeteren van het veiligheidsbeleving van inwoners en bedrijven.

Resultaat

De cijfers hierover zijn voor 2021 nog niet bekend. Wel is het zo dat het rapportcijfer voor Veiligheid Woonbuurt de afgelopen jaren steeds is gestegen (van 7,4 in 2013 tot 7,9 in 2019).

Subdoel 2

Een lage kans op een woning- en auto inbraak. Uitgangspunt daarbij is het gelijk blijven of verkleinen van het aantal inbraken ten opzichte van vorig jaar.

Resultaat

Dit doel is deels behaald. De cijfers (incl. pogingen) voor auto inbraak zijn gestegen van 34 in 2020 naar 43 in 2021. De cijfers (incl pogingen) voor woninginbraak zijn echter sterk gedaald van 64 in 2020 naar 27 in 2021.

Subdoel 3

Een grote bereidheid van de burger om de buurt of dorpsgenoten te ondersteunen in het creëren van een veilig dorp. Uitgangspunt daarbij is een verhoging van die bereidheid ten opzichte van vorig jaar.

Resultaat

Dit doel is behaald. In 2020 is het burgerinitiatief OegstgeestAlert over gegaan op een nieuw platform waardoor aanmelden makkelijker is geworden. Daarnaast zijn er in Oegsgeest inmiddels 13 whatsappgroepen, dit zijn vaak wijken/straten, die middels borden aangeven dat er Whatsapp Buurtpreventie is. De gemeente faciliteert en ondersteunt dit burgerinitiatief met middelen ten behoeve van communicatie/promotie, Whatsapp Buurtpreventieborden en advies.

Subdoel 4

Inwoners zijn zich bewust van de gevaren van cybercrime. Ze zijn in staat om de risico's hiervan te beperken.

Resultaat

De aangiften voor cybercrime zijn iets gestegen. Maar de aangiften voor oplichting via online handel zijn gedaald. Toch blijft het belangrijk om hier aandacht voor te blijven vragen.

Subdoel 5

Oegstgeest is adequaat voorbereid op taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Resultaat

Dit doel is behaald. Bij de bestrijding van Covid19 is succesvol gewerkt in de crisisstructuur, er is proactief en structureel contact geweest. Daarnaast zijn er diverse trainingen en oefeningen aangeboden en uitgevoerd.

Subdoel 6

De gemeente Oegstgeest beschikt over een adequate brandweerzorg.

Resultaat

Brandweerzorg is ondergebracht bij de VRHM en voldoet aan de wettelijke eisen.

Subdoel 7

Veiligheid voor inwoners is in het gemeentelijk beleid een belangrijke factor.

Resultaat

Hier wordt uitvoering aan gegeven middels de 4-jaarlijkse Prioriteitstelling Integrale veiligheid en de bijbehorende uitvoeringsplannen (Jaarplan Veiligheid).

Beleidsthema Bijstand en schulden

Subdoelen en behaalde resultaten

Bijstand en schulden

Subdoel 1

Meer inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum worden financieel ondersteund.

Resultaat

In 2021 zijn 356 inwoners in aanmerking gekomen voor bijstand. Dat is nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren (2020 350 inwoners, 2019 364 inwoners). Er is op meerdere momenten in de Oegstgeester Courant en op social media aandacht besteed aan het minimabeleid. Aan de collectieve zorgverzekering deden in 2021 444 huishoudens mee. In 2020 waren dat er 443.

Subdoel 2

Inwoners met problematische schulden krijgen schuldhulpondersteuning.

Resultaat

In de inwonersenquête 2021 is gevraagd aan huishoudens of zij rond kunnen komen. in 2021 gaf 2% aan niet rond te kunnen komen, tegen 1% in 2019. In 2021 gaf 11% aan net rond te kunnen komen, tegen 14% in 2019. Het aantal schuldhulptrajecten in 2021 bedroeg 59. In 2020 waren er 74 trajecten. Deze daling is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Het aantal huisbezoeken dat in het kader van vroegsignalering is afgelegd is gestegen van 26 in 2020 naar 42 in 2021.

Subdoel 3

Inwoners met een bijstandsuitkering benutten toeleiding naar werk en opleiding

Resultaat

De gemeente Oegstgeest ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering die dat nodig hebben naar werk. Ofwel de bijstandsconsulenten ondersteunen zelf, ofwel er wordt een traject gestart bij DZB. Voor jongeren bestaat de mogelijkheid om een traject bij JA te volgen. Statushouders worden begeleid door JAS en oudkomers door JA+.

Subdoel 4

Inwoners met een bijstandsuitkering zijn maatschappelijk actief.

Resultaat

In 2021 werd extra inzet gepleegd op het toeleiden van bijstandsgerechtigden naar vrijwilligerswerk. Het betreft ondersteuning van een moeilijk bemiddelbare groep. Er zijn 25 trajecten gestart. In 2022 zullen nog eens 25 trajecten gestart worden. Vanwege corona is het moeilijker om trajecten te laten slagen. In 2022 worden betere resultaten verwacht.

Van de overige bijstandsgerechtigden doen op dit moment 53 bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk. Naast vrijwilligerswerk zijn er bijstandsgerechtigden die parttime werken of mantelzorg verlenen.

Subdoel 5

Jeugdige werklozen vinden werk of een vervolgopleiding.

Resultaat

Het aantal jongeren dat een beroep doet op begeleiding naar werk of een opleiding is beperkt. Er nemen slechts 2 jongeren deel aan project JA. De jongeren worden weliswaar geraakt door de coronacrisis, maar anderzijds is er sprake van een overspannen arbeidsmarkt en hebben jongeren veel kansen op werk.

Naast project JA kunnen jongeren gebruik maken van het in het najaar van 2021 opgestarte regionaal mobiliteitsteam. Dit is een team voor de gehele arbeidsmarktregio dat met middelen van het rijk is gestart om inwoners die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis te begeleiden naar werk.

Beleidsthema Participatie

Subdoelen en behaalde resultaten

Welzijn

Subdoel 1

Ouderen zijn mobiel en nemen deel aan het sociale leven.

Resultaat

De ondersteuning van ouderen wordt vormgegeven door informele voorzieningen (bijv. de dorpsbus en automaatje) en formele ondersteuning op grond van de Wmo (regiotaxi, rolstoelvoorzieningen). In 2021 is gestart met de nieuwe aanbesteding voor de regiotaxi op het niveau van Holland Rijnland.

Subdoel 2

Inwoners zetten zich als vrijwilliger in.

Resultaat

Het aantal mensen dat zich inzet als vrijwilliger is iets gestegen, vier op de tien inwoners van Oegstgeest is actief als vrijwilliger. Door ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) versterken we het potentieel van het dorp en verbeteren we de samenwerking met professionals.

Door de komst van de vrijwilligersmakelaar in 2021 is deze ondersteuning versterkt en de 1 op 1 matching verbeterd. Dorpskracht.nl wordt verder doorontwikkeld en blijft dé plek waar vraag en aanbod vrijwilligerswerk samenkomen. De sociaal makelaar stimuleert, ondersteunt en verbindt initiatieven in het sociaal domein.

Subdoel 3

Samen tegen eenzaamheid.

Resultaat

Oegstgeest Ontmoet is in 2021 met veel enthousiasme op aangepaste wijze wel doorgegaan. Rond de 25 netwerkleden bereidden in die week een bijzondere (ontmoetings-) activiteit voor.

Er is een pilot gestart met Lief & Leedstraten. De samenwerking tussen sociaal makelaar en project leidde al snel tot aanmelding van ‘gangmakers’ in de eerste 8 straten.

De Oegstgeester Courant is net als vorig jaar benut met informatie over ondersteuning in verband met corona. In 2021 is 2x een webinar aangeboden, beiden met rond de 40 deelnemers. Er heeft een zestal netwerkleden een opleiding gevolgd om zelf workshops te geven over het signaleren van eenzaamheid.

In 2021 zijn 6 nieuwbrieven verspreid en van de geplande Doe-mee-cafés is er één normaal doorgegaan en drie hebben digitaal plaatsgevonden.

Kunst en Cultuur

Subdoel

Kennismaken met kunst en cultuur.

Resultaat

Voor het realiseren van een nieuw kunstwerk in Nieuw-Rhijngeest hebben 4 geselecteerde kunstenaars de opdracht verkregen om een schetsontwerp te maken. De renovatie van het Waterrad is gestart om dit beeldend kunstwerk te behouden voor Oegstgeest.

In het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit is voor de periode 2021-2024 een regionaal convenant ‘Verwonder om de Hoek’ afgesloten voor het basisonderwijs en heeft de lokale erfgoedwerkgroep een lessencyclus voor groep 7/8 rond het Groene Kerkje gerealiseerd.

Via het JeugdCultuurFonds nemen ruim 25 kinderen uit minimagezinnen per jaar deel aan dans- of muzieklessen. Aan de Volksuniversiteit, Cultuurcentrum de Paulus, Stichting Oud-Poelgeest, het Dorpscentrum en diverse (muziek)amateurverenigingen is coronasteun verleend. Tevens is subsidie verleend voor de (door)start van een musicalkoor, een maatschappelijke film voor jongeren en de viering van het 90-jarig bestaan van het Leidse Hout.

Statushouders

Subdoel

Statushouders burgeren in.

Resultaat

In 2021 bedroeg de taakstelling huisvesting staushouders 36 personen. Deze is geheel gerealiseerd. Ten behoeve van de inburgering wordt door project JAS ondersteuning geboden. Dit traject duurt 2 a 3 jaar. Er zijn anno 2021 50 deelnemers aan JAS.

Eind 2021 is de Regionale opvanglocatie voor statushouders in het Hoefijzergebouw feitelijk in gebruik genomen. Naast de ondersteuning vanuit het COA is door de gemeente in samenwerking met diverse partners gezorgd voor de start met de inburgering en het bieden van voldoende onderwijsplekken voor de jeugdigen in de ROL, in de aanloop naar definitieve huisvesting in onze regio.

Beleidsthema Maatschappelijke ondersteuning

Subdoelen en behaalde resultaten

Subdoel 1

De inzet van voorliggende voorzieningen is primair

Resultaat

De sociaal makelaar heeft in 2021 ertoe bijgedragen dat veel inwoners, al dan niet doorverwezen door het Sociaal Team Oegstgeest, beter zijn geïnformeerd over het bevorderen van hun zelfredzaamheid en de voorzieningen in het dorp (Sociale Kaart). Samen met de huisartsen is ingezet op een betere samenwerking en weten de huisartsen het Sociaal Team goed te vinden.

Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning neemt echter nog steeds fors toe. Deels door de vergrijzing en deels door de aanzuigende werking van het abonnementstarief (van 454 naar 474 cliënten).

In het voorliggend veld hebben we ook specifiek aandacht voor kwetsbare inwoners. Zo dragen we bij aan de bijeenkomsten van het Alzheimer- en Parkinson Café (leren omgaan met dementie), de inloop GGZ in het Dorpscentrum, maar ook het taalhuis/IDO voor o.a. digitale vaardigheden.

Subdoel 2

Adequate aanpak crisissituaties en huiselijk geweld.

Resultaat

Door het samenvoegen van Veilig Thuis en het Veiligheidshuis in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn we er in geslaagd om t.a.v. meldingen van huiselijk geweld, crisisinterventie, kind- of oudermishandeling, sneller te acteren en wachtlijsten te voorkomen. Er wordt goed samengewerkt tussen de betrokken partners (Zorg en Veiligheidshuis, politie, zorgorganisaties, het sociaal team, JGT etc.).

Conform de nieuwe protocollen wordt er sneller gemeld en aangepakt. In Oegstgeest zien we een lichte daling van het aantal Veilig Thuis-meldingen bij het Zorg- en Veiligheidshuis (2021/112 en in 2020/138).

Subdoel 3

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de eigen wijk

Resultaat

In 2021 is door het Rijk besloten dat de decentralisatie van beschermd wonen per 2023 en de maatschappelijke opvang per 2026 gaat plaatsvinden. Dat bood de gemeenten in Holland Rijnland de ruimte om meer inzicht te krijgen in de doelgroepen, de huisvestingsopgaven die daarbij horen en de beschikbare financiële middelen. Anders dan het Rijk heeft de regio de keuze gemaakt om de doordecentralisatie van beschermd wonen en de maatschappelijke opvang vanwege de onderlinge samenhang per 1 januari 2023 gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Op 1 januari 2023 draagt centrumgemeente Leiden daarom het stokje over aan de lokale gemeenten in Holland Rijnland. De Leidse regio gemeenten hebben besloten gezamenlijk op te trekken, ook omdat op het gebied van de Wmo al langer gezamenlijk wordt ingekocht. Om beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de lokale gemeenten en wijken mogelijk te maken of in sommige gevallen te bestendigen, zal ook samengewerkt worden op het gebied van preventie. Daarnaast is er sprake van een huisvestingsopgave als het gaat om doorstroom vanuit voorzieningen voor bijzondere groepen. Het jaar 2021 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen voor deze doordecentralisatie.

Subdoel 4

Voorkomen overbelasting mantelzorgers

Resultaat

Als gevolg van corona is de mantelzorgondersteuning - uitgevoerd door Incluzio - vooral individueel ingezet. De zwaardere belasting vroeg om meer intensieve ondersteuning. Groepsbijeenkomsten zijn - voor zover mogelijk - digitaal uitgevoerd.

Op de Dag van de Mantelzorg is een High Tea georganiseerd en aan 187 mantelzorgers is een waardering uitgereikt.

Het regionale netwerk Jonge Mantelzorgers heeft (les)materialen voor leerlingen en professionals ontwikkeld die in 2022 worden ingezet om jongeren beter te bereiken.

Beleidsthema Gezondheid

Subdoelen en behaalde resultaten

Volksgezondheid en sport

Subdoel 1

Inwoners gebruiken minder drugs en alcohol.

Resultaat

Met behulp van de GGD en Brijder Verslavingszorg zetten we in op voorlichting op scholen. Uit de cijfers (2019) blijkt dat de hoeveelheid alcohol die jeugdigen in de gemeente Oegstgeest gebruiken vergelijkbaar is met het gemiddelde gebruik in Nederland in dezelfde leeftijdsgroep. 27% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft rond het 16e jaar al alcohol gedronken (NL: 26%). Voor hasj/wiet is dat 6% (NL: 4%). Het gebruik van lachgas is afgenomen en bedraagt nog ongeveer 2%.

Bij volwassenen zien we een lichte daling van het alcoholgebruik en dat is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (6% van de volwassenen drinkt overmatig). Ook in 2022 zal het (landelijk) preventieakkoord worden aangegrepen om het gebruik bij zowel jongeren als volwassenen te verminderen.

Subdoel 2

Inwoners hebben een gezond gewicht.

Resultaat

Om een gezonde leefstijl te bevorderen ondersteunen we het bewegingsonderwijs (docenten/gymlokalen) en bieden we via de GGD voorlichting aan op scholen over een gezonde leefstijl (programma Gezonde School).

De coronacrisis en het feit dat er waarschijnlijk minder bewogen wordt, kan op termijn tot een hoger percentage overgewicht leiden. Deze gegevens zijn echter nog niet beschikbaar.

Onder volwassenen is het zo dat de Oegstgeestenaren gunstig scoren t.o.v. hun leeftijdgenoten in Hollands Midden. Er is nog wel sprake van overgewicht (47%) in de leeftijdsgroep 65+ (NL: 59%). In de leeftijdsgroep 18-64 is dat 36% (NL: 47%).

Subdoel 3

Oegstgeestenaren voldoen aan de beweegnorm.

Resultaat

Het percentage inwoners dat aan de beweegnorm voldoet is licht afgenomen van 67% in 2019 naar 64% in 2021. Omdat er de afgelopen twee jaar aanzienlijke beperkingen zijn gesteld aan sportdeelname om verspreiding van het coronavirus te remmen, is die afname niet onverwacht. Dit percentage ligt nog altijd ruim boven het landelijke gemiddelde van 53%. Ook het percentage inwoners dat aan de fitnorm voldoet is licht gedaald van 43% naar 41% (Bron: Inwonersenquête Oegstgeest 2021).
Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronacrisis is wel uitvoering gegeven aan de ambities uit het sportakkoord. Een aantal sportverenigingen heeft met de subsidieregeling lokaal sportakkoord kunnen investeren in verduurzaming van de accommodaties en in middelen om bredere sportdeelname te bevorderen.

De gemeente heeft verder n.a.v. jaarlijkse keuringen gymtoestellen en -materialen laten repareren of vervangen. Tot slot zijn scholen financieel bijgestaan om gebruik te kunnen maken van sportvelden in de omgeving zodat bewegingsonderwijs conform RIVM-richtlijnen in de buitenlucht kon worden aangeboden.

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Voscuyl P-plaatsen verkeer en groen

Het investeringskrediet project De Voscuyl is in 2022 nog nodig voor B&O om groenwerkzaamheden op Sportpark De Voscuyl verder uit te werken.

Beleidsthema Jeugdhulp

Subdoelen en behaalde resultaten

Jeugd/Jeugdzorg

Subdoel 1

Vroegsignaleren van leer- en ontwikkelingsstoornissen.

Resultaat

Naast de reguliere inzet voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), preventieve logopedie voor kinderen met taal- en spraakproblemen en het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang, is ingezet op een pilot voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (Hart&Ziel) en de begeleiding van hoogbegaafde kinderen.

In 2021 is ook gestart met een pilot om kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd met wekelijkse activiteiten rondom sport, cultuur en natuur te ondersteunen (Okidoo). Deze pilot is succesvol gebleken en zal in 2022 met financiële ondersteuning van de gemeente worden voortgezet.

Subdoel 2

Inzet JGT en voorliggend veld bij opgroei- en opvoedproblemen.

Resultaat

Op 1 juli 2021 is het Jeugdteam Leidse regio van start gegaan als de nieuwe gemeentelijke toegang tot jeugdhulp. Daarbij wordt extra geïnvesteerd in regie, triage en de inzet van de POH-jeugd. De samenwerking met de huisartsen is met de inzet van de POH-jeugd verstevigd. In 2021 is aan de hand van het Preventieakkoord Jeugd ingezet op de ondersteuning van aankomende en jonge ouders rondom gezond partnerschap en omgaan met meningsverschillen (OudersInc).

In verband met de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor gezinnen en jeugdigen is in 2021 extra geïnvesteerd in de aanpak rondom eenzaamheid (JoinUs) en de begeleiding van jeugdigen na de lockdown op school (inzet jongerenwerk).

Subdoel 3

Normaliseren en terugdringen van de inzet van specialistische jeugdhulp

Resultaat

In 2021 is de inkoop van specialistische jeugdhulp afgerond en zijn er met de aanbieders afspraken gemaakt over de manier waarop het gebruik van dure specialistische jeugdhulp kan worden teruggebracht. De nadruk ligt daarbij op normaliseren, maar altijd met het oog op de juiste zorg voor het gezin.

Het jeugdhulpgebruik is in Oegstgeest de afgelopen jaren constant gebleven en ligt rond de 10,2%. De druk op de financiën is in ook onze regio nog steeds hoog. Het Rijk heeft hiertoe in 2021 extra middelen toegekend waardoor de lasten per saldo niet zijn toegenomen.

De mede door de coronacrisis ontstane wachtlijsten baren ons zorgen. Om die reden is medio 2021 een pakket aan maatregelen voorgesteld om o.a. de huidige wachtlijstproblematiek te analyseren en terug te brengen. De resultaten hiervan volgen in 2022.

Onderwijs algemeen, kinderopvang en peuterspeelzalen

Subdoel 4

Jeugdigen behalen een startkwalificatie

Resultaat

De financiële positie van het openbaar onderwijs is gezond, OPOO blijft zelfstandig en heeft een nieuwe Raad van Toezicht.
Thuiszitters, inclusief de achterliggende problematiek, zijn beter in beeld bij het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). In Oegstgeest is het aantal thuiszitters in 2020-2021 van 17 naar 16 licht afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Oegstgeest valt binnen de 3 gemeenten met de minste thuiszitters (0,4%) binnen de regio Holland Rijnland.
Het nieuwe regionale Voortijdig School Verlaten (VSV)-programma 2021-2024 is ingegaan en er is in samenwerking met de regio extra ingezet op projecten voor kwetsbare jongeren (Studio Moio, anderstaligen succesvol in het MBO), en vroegtijdige signalering en inzet van jeugdhulp in het MBO (Windkracht 4). Het totaal aantal VSV-ers in Oegstgeest is met 2 toegenomen naar 79 en het aantal VSV-ers zonder werk is stabiel gebleven op 45.

Onderwijshuisvesting

Subdoel

Schoolgebouwen voldoen aan het landelijk kwaliteitskader onderwijshuisvesting.

Resultaat

Om dit doel te bereiken is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) ontwikkeld en de verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oegstgeest aangepast. Het HP 2021-2037 is samen met de nieuwe verordening in 2021 vastgesteld. Het IHP wordt in 2023 geactualiseerd en voor besluitvorming voorgelegd aan de nieuwe raad. Aan de hand van de meerjareninvesteringsraming 2021-2037 zijn in de begroting 2021- 2025 de geplande investeringen voor onderwijshuisvesting opgenomen.

In november heeft het college het raadsvoorstel inzake de huisvesting van vso Leo Kanner aangeboden aan de raad. In het IHP heeft het verbeteren van de huisvesting van de school de hoogste urgentie. In de raad van januari 2022 heeft de raad besloten voor de huisvesting van het vso € 20.000.000 beschikbaar te stellen. De school wordt gehuisvest op de locatie van de voormalige Julianaschool aan de Rhijngeesterstraatweg. Het college heeft hiervoor in 2021 het terrein en het naastgelegen parkeerterrein aangekocht.

Tevens heeft het college in de raad van november de raad een voorstel aangeboden voor de huisvesting van basisschool Gevers Deutz Terwee (GDT). Ook de GDT heeft in het IHP een hoge urgentie. De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld voor renovatie / nieuwbouw van de school. In de raad van januari 2022 heeft de raad besloten dat voor het ontwerp moet worden uitgegaan van een basisschool inclusief een gymzaal en een ruimte voor buitenschoolse opvang.

De basisscholen Het Dok en De Lichtwijzer hebben een vergoeding ontvangen voor eerste inrichting inventaris en onderwijsleerpakket. Beide scholen kennen een leerlingengroei.

In de gemeente Oegstgeest wordt niet langer gezocht naar een geschikte locatie voor internationaal onderwijs (IGBO). In 2022 start in de gemeente Leiden een IGBO in de Joppenszschool aan de Van Vollenhovekade.

Alle scholen in het primair onderwijs kunnen voldoende uren gebruik maken van gym- of sportzalen voor het geven van bewegingsonderwijs.

Kredieten

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Uitbreiding Het Dok School

De uitbreiding wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond. Dan volgt ook de eindafrekening en kan het krediet worden afgesloten.

Afsluiten

Tijdelijke uitbreiding GDT

Project afgerond, geen restant krediet

Herstel constructie en onderz. GWT School

Project afgerond, overschrijding met € 7.000

Leo Kannerschool Uitbreiding

Project afgerond, restant krediet € 12.000

Onderwijs DOK voor eerste inrichting

Project afgerond, restant krediet € 14.000

1e inr. Basisschool De Lichtwijzer

Project afgerond, geen restant krediet

Vernieuwing dak- en gevelbeplating

Project afgerond, overschrijding met € 15.000

Leo Kannerschool nieuwbouw Grond

Project afgerond, geen restant krediet

Leo Kannerschool Parkeerplaats

Project afgerond, geen restant krediet

Leo Kannerschool nieuwbouw gebouw

Project afgerond, kleine overschrijding met € 3.000

Baten en lasten Sociale infrastructuur

Wat heeft het gekost?

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Beleidsthema Veiligheid

Lasten

1.681

1.741

-1

1.740

1.727

13

Baten

-106

-97

0

-97

-184

87

Saldo

1.575

1.643

-1

1.643

1.543

100

Bijstand en schulden

Lasten

10.111

7.657

162

7.819

8.482

-663

Baten

-7.353

-4.432

-482

-4.914

-5.543

629

Saldo

2.758

3.225

-320

2.905

2.940

-34

Participatie

Lasten

2.172

2.215

187

2.402

2.327

75

Baten

-68

-16

3

-13

-61

48

Saldo

2.104

2.199

190

2.389

2.266

123

Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

4.509

4.632

202

4.834

4.847

-13

Baten

-84

-156

50

-106

-162

56

Saldo

4.426

4.477

252

4.729

4.685

44

Gezondheid

Lasten

3.223

3.379

250

3.630

3.776

-146

Baten

-535

-501

-28

-530

-972

443

Saldo

2.688

2.878

222

3.100

2.804

296

Jeugdhulp

Lasten

8.288

9.808

299

10.108

9.597

511

Baten

-368

-428

-292

-720

-529

-191

Saldo

7.920

9.380

7

9.388

9.068

320

Programma

Lasten

29.985

29.432

1.101

30.533

30.756

-223

Baten

-8.515

-5.630

-749

-6.380

-7.451

1.072

Saldo van baten en lasten

21.470

23.802

351

24.154

23.305

848

Reserves

Toevoeging

501

56

0

56

184

-128

Onttrekking

-458

-790

0

-790

-790

0

Mutaties reserves

43

-734

0

-734

-607

-128

Resultaat

21.512

23.068

351

23.419

22.699

721

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema

toelichting op

afwijking lasten en baten

Veiligheid

Toelichting lasten:

N.v.t.

Toelichting baten:

Van de provincie is een niet geraamde specifieke bijdrage ontvangen van € 48.000 voor ondersteuning toezicht en handhaving. In het kader van de subsidieregeling controle corona toegangsbewijzen is een bedrag van € 29.000 gedeclareerd. Een gedeelte van deze bijdragen wordt uitbetaald aan organisaties uit het dorp die hier aanspraak op hebben gemaakt. Tenslotte is voor de verhuur van het kantoor Veiligheidsregio HM een extra huuropbrengst van € 9.000 verantwoord.

Bijstand en schulden

Toelichting lasten:

In afwachting van de definitieve verantwoording van de uitvoeringsorganisatie RBZ Rotterdam inzake de verstrekkingen en uitvoeringskosten van de TOZO regeling is in 2021 geen raming opgenomen. Daarom is een afwijking (nadeel) van ca. € 6,5 ton ontstaan. Op de kosten voor de ziektekostenverzekering voor minima is een klein voordeel ontstaan (ca € 22.000).

Toelichting baten:

Hetgeen hiervoor over de lasten van de TOZO regeling is toegelicht is ook van toepassing op de baten. Als gevolg hiervan is een voordeel op de rijksbijdrage ontstaan van eveneens € 6,5 ton. Daarnaast is er op de post terugvordering en verhaal een nadeel van € 38.000 ontstaan als gevolg van een afboeking voor dubieuze crediteuren (klanten waarvan niet zeker is dat ze ooit nog terug zullen betalen).

Participatie

Toelichting lasten

Op de geraamde kosten voor inburgering is een bedrag van ca € 63.000 niet besteed. In 2021 is de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet per 1 januari 2022 voorbereid. Dit is samen met de Leidse regio gedaan. Daarom zijn er minder implementatiekosten gemaakt dan geraamd. Deze kunnen vrijvallen. Verder is op de raming voor vrijwilligers een bedrag van ruim € 40.000 over door o.a. het lager vaststellen van een subsidie uit 2020 en de terugvordering hiervan in 2021.

Toelichting baten

N.v.t.

Maatschappelijke ondersteuning

Toelichting lasten

N.v.t.

Toelichting baten

Met betrekking tot de eigen bijdragen voor hulp bij de huishouding zijn hogere inkomsten van ca.€ 35.000 gerealiseerd. Voor woonvoorzieningen is er sprake van ca € 4.500 meer verhaalsinkomsten. Tenslotte is voor vervoervoorzieningen een bedrag van € 15.000 aan extra bijdragen van derden verantwoord.

Gezondheid

Toelichting lasten

Op de kosten voor beheer gymnastieklokalen en sporthal is een onderbesteding ontstaan van € 102.000. Deze is het gevolg van het minder gebruik van de de voorzieningen als gevolg van corona. Verder op is de onderhoudskosten van sportvelden en -terreinen € 42.000 minder uitgegeven dan geraamd en op energie- en onderhoudskosten sporthallen ruim € 58.000. Dit laatste als gevolg van uitgevoerde duurzaamheidsmaatreglen.

Op andere onderdelen zijn de lasten hoger dan geraamd. Dit betreft tegemoetkomingen in het kader van coronasteun. De tegemoetkomingen zijn voor een groot deel door het rijk gecompenseerd. Onder andere het zwembad heeft coronasteun ontvangen van € 379.000, vanuit middelen die de gemeente van het rijk ontving (zie toelichting baten).

Toelichting baten

Van het rijk zijn diverse corona gerelateerde specifieke bijdragen ontvangen. Deze waren niet geraamd. Het betreft de specifieke bijdrage Sportakkoord en specifieke rijksbijdrage Ijsbanen en zwembaden (voordeel totaal € 682.000).

Daarentegen zijn er lagere huuropbrengsten gerealiseerd bij zowel het zwembad als de sporthal. Dit komt door de tegemoedkoming aan sportverenigingen zoals kwijtschelding van huuropbrengsten en door mindere gebruik van de sporthal als gevolg van corona (nadeel totaal € 241.000)

Jeugdhulp

Toelichting lasten

Voor de uitvoering van de SUVIS regeling (specifieke uitkering ventilatie in scholen) heeft Oegstgeest een bedrag van € 169.000 en € 125.000 geraamd. Deze bedragen zijn in 2021 nog niet tot besteding gekomen.

Verder is er sprake van onderbesteding bij de budgetten Voor en vroegschoolse educatie (ca € 20.000) en energiekosten kinderopvanglocaties en openbaar onderwijsgebouwen (ca € 56.000).

Er is een onderbesteding op de advieskosten kinderopvang (€ 39.000), omdat de GGD vanwege de drukte i.v.m. de corona pandemie alleen in zeer dringende situaties inspecties heeft uitgevoerd. Dit cf landelijke afspraken hierover.

Binnen het centrum voor Jeugd en Gezin is een bedrag van € 30.000 niet tot besteding gekomen (onderhoudskosten, resterend budget preventieakkoord).

Tenslotte is op de budgetten voor regionale jeugdhulp een bedrag van ca € 78.000 niet besteed. De reden voor de onderbesteding jeugdhulp is met name gelegen in het feit dat er door landelijke ontwikkelingen minder gesloten jeugdhulp is ingezet, de krapte op de arbeidsmarkt en de effecten van de coronacrisis.

Toelichting baten

Omdat er nog geen besteding zijn gedaan voor de ventilatie van scholen zijn de bedragen die Oegstgeest van het rijk hiervoor ontvangt in 2021 (respectievelijk € 169.000 en € 125.000) nog niet als bijdrage verantwoord. De bedragen zijn op de balans gereserveerd en blijven voor latere jaren beschikbaar.

Voor de kinderopvang en peuterspeelzaal accommodaties is een extra huuropbrengst van ca € 53.000 gerealiseerd. Verder is er sprake van een voordeel van ca € 40.000 door doorberekende nutsvoorzieningen voor basisschool Het Dok. Tenslotte is ter dekking van de regionale uitvoeringskosten Jeugd van Holland Rijnland een bedrag van ca € 20.000 ontvangen, die niet was geraamd.

Verrekening reserves programma 4
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Reserve Wmo/3D

Toevoeging

501

56

0

56

184

-128

Onttrekking

-458

-790

0

-790

-790

0

Saldo

43

-734

0

-734

-607

-128

Totaal

Toevoeging

501

56

0

56

184

-128

Onttrekking

-458

-790

0

-790

-790

0

Verrekening reserves programma 4

43

-734

0

-734

-607

-128

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2021 (€ 127.880) op de onderdelen Sociaal domein (Werk-Jeugd en Wmo) is gestort in de reserve Wmo/3D. Als gevolg hiervan is de toevoeging € 127.880 hoger dan geraamd.

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

HECHT (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg)

De wettelijke taken die Hecht uitvoert zijn de jeugdgezondheidszorg (thema Jeugdhulp) en het bevorderen en monitoren van de volksgezondheid - inclusief bestrijding van infectieziekten (beleidsthema Gezondheid).

Veilig thuis, het Jeugd Preventie Team (JPT) en het Crisis Interventie Team (CIT)
zijn samen met de onderdelen binnen de Veiligheidsregio, ondergebracht in het Zorg en Veiligheidshuis. (beleidsthema Gezondheid)

GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)

In de GR VRHM werken wij met de hulpverleningsdiensten aan de veiligheid. De GR VRHM bereidt zich voor op rampen en ernstige ongelukken en neemt maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM - in de vorm van verlengd lokaal bestuur - ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, et cetera). Ook houdt de VRHM een gemeenschappelijke meldkamer in stand. (beleidsthema Veiligheid)

GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)

De GR KDB gaat over het werkbedrijf van de Kust-, Duin- en Bollenstreek. Een deel van de inwoners in Oegstgeest met een indicatie Wsw (oud) werkt via de GR KDB. De GR KDB fungeert tevens als werkgeversservicepunt en biedt 'nieuw beschut' en garantiebanen in de Bollenstreek. Hieraan nemen wij overigens niet deel. (beleidsthema Bijstand en schulden)