PDF Opties

Programma 2 Verkeer en infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Mobiliteit

M.E. Huizing

Ruimte/Beheer en Onderhoud

Riolering

P.A. Glasbeek

Beheer en Onderhoud

Waar dit programma over gaat

Dit programma gaat over de verkeerssituatie en de riolering binnen Oegstgeest.

Wij zorgen voor de verkeerssituatie en bereikbaarheid door uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan. In het mobiliteitsplan 2017-2027 staat onze visie over deze thema’s en een uitvoeringsplan om knelpunten in het dorp aan te pakken.

Het beheer van riolering is een onderdeel van het omgaan met water in de gehele waterketen. Daartoe is het Integraal Waterketenplan (IWKP) opgesteld in de Leidse regio.
De gemeentelijke taak is vooral gericht op het inzamelen van stedelijk afvalwater en dit transporteren naar de zuivering en het afvoeren van regenwater naar de open watersystemen of zuivering. Ook het opvangen van de effecten van klimaatveranderingen samen met alle belanghebbenden valt hieronder.

Programmadoelstelling

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving waarbij we zoveel mogelijk op efficiënte, duurzame en milieuverantwoordelijke wijze de openbare ruimte beheren, en op dezelfde manier omgaan met het water in onze leefomgeving in de meest brede zin van het woord.

Beleidsthema Mobiliteit

Subdoelen en behaalde resultaten

Mobiliteit

Subdoel 1

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Resultaat

Sinds 2019 lijkt het aantal verkeersongevallen en ook het aantal gewonden af te nemen en zijn er geen verkeersdoden op de wegen van gemeente Oegstgeest. Verkeersveiligheid is een vast punt van aandacht bij alle werkzaamheden die spelen rond verkeer, vervoer en mobiliteit. We pakken samen met scholen de verkeersveiligheid rond scholen op met safety deals. Met twee extra speeddisplays (smileys) geven we autobestuurders op verschillende plekken in de gemeente feedback op hun snelheid. Voor zover verkeerseducatie door corona stil is komen te liggen, worden die weer opgestart.

Subdoel 2

Behouden van het huidige niveau van bereikbaarheid

Resultaat

De verkeersintensiteiten in de 2 afgelopen jaren liggen als gevolg van de COVID-19 maatregelen lager. Door de lagere intensiteiten en grotere spreiding in reismomenten is daardoor de druk op het wegennet afgenomen. Dat neemt niet weg dat de bereikbaarheid opnieuw onder druk kan komen te staan in de komende jaren. De regionale maatregelen, zoals reconstructie van de N206 en Rijnlandroute en de noord-zuid verbindingsas in Leiden, bieden. een alternatieve route voor gemotoriseerd verkeer in Oegstgeest en daarmee gunstige randvoorwaarden voor Oegstgeest. Gemeentelijke reconstructieprojecten zoals die in voorbereiding zijn (o.a. Geverstraat, aanleg Brug Poelgeest en op wat langere termijn de reconstructie van de Rijnsburgerweg-Rijnzichtweg), dragen eraan bij dat Oegstgeest ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Daarnaast is met Rijkswaterstaat, provincie en buurgemeenten gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van een programma van eisen (KES) voor de snelwegaansluitingen in de A44, waarmee geanticipeerd wordt op groot onderhoud dat voorzien is aan viaducten.

Het aandeel elektrische auto’s in het autopark neemt snel toe. De achterstanden met laadpalen zijn weggewerkt en het aantal laadpunten op straat is verdubbeld. Daarnaast is een visie op infrastructuur voor elektrisch rijden in voorbereiding , waarbij ook alternatieven voor laadpalen in de woonstraat een plaats krijgen. Verwachting is dat na vaststelling van de visie we ook verdere groei van elektrisch rijden kunnen opvangen.

Subdoel 3

Zorg dragen voor voldoende parkeergelegenheid.

Resultaat

Dit jaar is de parkeernota vastgesteld. Daarin is het beleid voor parkeren voor de komende jaren verwoord en wordt in samenhang bezien met stallingscapaciteit voor fietsen en brom-/snorfietsen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen krijgen zodoende voldoende parkeerplaatsen en ook vergunningsaanvragen met betrekking tot de bestaande situatie worden aan de parkeernota getoetst. De parkeernota vormt tevens de basis voor het nieuwe paraplubestemmingsplan parkeren. Daarmee wordt het parkeerbeleid ook van toepassing verklaard op (oudere) bestemmingsplannen. Daarnaast worden momenteel de procedures voor gehandicaptenparkeerkaarten geactualiseerd.

Subdoel 4

Het goed berijd- en beloopbaar houden van de wegen fietspaden en voetpaden.

Resultaat

Door klein onderhoud elementenverharding houden we fiets- en voetpaden berijdbaar.

Subdoel 5

Onkruidvrij houden van verharding

Resultaat

De beheersing van onkruiden op verhardingen wordt duurzaam uitgevoerd middels: branden, maaien en vegen. Hiermee voldoen we aan de gestelde regelgeving en de vastgestelde beeldkwaliteit beheer openbare ruimte.

Subdoel 6

Openbare verlichting energiearmer maken

Resultaat

In 2021 zijn er twee grote projecten uitgevoerd; “Vervangen 160 stuks lichtmasten Oranjepark” en “Vervangen 422 stuks SOX-armaturen voor LED-armaturen”. Deze 2 projecten hebben geresulteerd in een bezuiniging van 40.700 KWh op jaarbasis. Verder zijn er in wat kleinere projecten ook meerdere armaturen vervangen door LED-armaturen,deze zijn niet meegenomen in de berekening.

Subdoel 7

Hoofdwegen en belangrijke fietspaden en bruggen berijdbaar houden bij ijzel sneeuw en/of bevriezing.

Resultaat

In de wintermaanden doen wij de gladheidbestrijding conform het gladheidsbestrijdingsplan.

Krediet

Toelichting

Doorschuiven (ouder dan drie jaar)

Vervanging Sluisbrug Dorpstraat

Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022.

Vervanging armaturen 2019

Dit krediet is nog nodig ter dekking van kosten OVL Oranjepark.

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022.

Geverstraat Rationeel Wegbeheer

Met het vaststellen van het MJOP is dit krediet door middel van een aangenomen amendement gevoteerd vanaf 2022.

Vervanging VRI Abtspoelweg

In samenwerking (bouwteamovereenkomst) met de gemeente Teylingen wordt de Warmonderhekbrug en het kruispunt Abtspoelweg vernieuwd. In het weekend rond 20 mei 2022 zal naar verwachting de nieuwe situatie in gebruik worden gesteld en is het werk gereed. De factuurafhandeling zal dan in de periode kort daarna plaatsvinden.

Afsluiten

VV VOP Geverstraat

Met het vaststellen van het MJOP, komen er nieuwe kredieten voor het project Geversstraat vanaf 2022. Om die reden wordt dit krediet afgesloten.

Vervanging armaturen 2018

Project afgerond, restant krediet € 4.000

Rationeel wegbeheer 2019

Project afgerond, geen restant krediet

Herinr. / herbestrating na vervanging riolering 2019

Project afgerond, geen restant krediet nadat openstaande order ook is afgesloten

Vervanging lichtmasten 2019

Project is uitgevoerd, kleine overschrijding van budget á € 2.000

Herinrichting/ herbestrating na vervanging riolering 2020

Met het vaststellen van het MJOP, komen er nieuwe kredieten voor het project Oudenhof vanaf 2022. Om die reden wordt dit krediet afgesloten.

Reparatie Kwaakbrug

Met het vaststellen van het MJOP, is het project Kwaakbrug (die onderdeel was van het MJOP) niet gevoteerd. Om die reden zal het krediet moeten worden afgesloten.

Vervanging VRI Rijnsburgerweg/ Floresstraat

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Parallelweg Rijnzichtweg Noord

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Herinrichting / herbestrating na vervanging riolering 2018

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Rationeel wegbeheer 2020

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Vervanging armaturen 2020

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Herinrichting oversteek Geversstraat

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Vervanging lichtmasten

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Herinrichten na vervanging riolering

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Mobiliteitsplan 2020

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

VOP Kempenaerstraat

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Mobiliteitsplan extra

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Uitvoering herinrichting Lange Voort

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Vervanging lichtmasten en armaturen naar LED

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Beleidsthema Riolering

Subdoelen en behaalde resultaten

Riolering

Subdoel 1

Duurzaam beschermen van de volksgezondheid (schoon drinkwater en verwerken afvalwater)

Resultaat

Er is 7,5 km riool geïnspecteerd en gereinigd. Hiermee waarborgen we de kwaliteit van inzameling van afvalwater via het stelsel riolen en gemalen. De gemalen worden regelmatig gereinigd. Voor de wijk Oudenhof zijn er plannen voor vervanging riolering in ontwikkeling. Deze zijn opgenomen in het MJOP. In 2021 is er voor € 2,0 miljoen geïnvesteerd in de riolen.

Subdoel 2

Duurzaam beschermen natuur en milieu (bodem, grond- en oppervlaktewater)

Resultaat

Het in 2020 opgestarte contract met Xylem voor het preventief en correctief onderhoud gemalen is in 2021 voortgezet. Daarbij wordt kritisch gekeken naar de momenten van onderhoud en wordt risico gestuurd beheerd. In het MJOP is voor de grote integrale renovatie projecten zoals de wijk Oudenhof ruimte gereserveerd voor toekomstige warmtetransitie.

De hemel- en grondwaterverordening is door het college ter vaststelling in april aan de raad aangeboden.

Subdoel 3

Op peil houden kwaliteit leefomgeving (hemelwater, grondwater; droge voeten)

Resultaat

Het grondwatermeetnet heeft meer bekendheid gekregen bij bewoners. Hierdoor is er meer inzicht ontstaan over de grondwaterstanden over langere periodes. De hemel en grondwaterverordening gaat bijdragen aan het vasthouden van meer hemelwater op locatie.

Kredieten

Toelichting

Afsluiten

Vervanging div pompgemalen 2018

Project uitgevoerd, restant krediet € 43.000

Vervanging riolering 2018

Project uitgevoerd, overschrijding van budget á € 22.000

VV Riolering 2019

Project uitgevoerd, restant krediet € 449.000

Vervanging riolering

Project uitgevoerd, restant krediet € 411.000

Overname riolering Oude Rhijnhofweg

Project uitgevoerd, restant krediet € 7.000

Vervanging pompgemaal 2020

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Vervanging pompgemalen

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Vervanging gemalen en stortmeters

Afsluiten van het krediet is besloten bij begroting 2022-2025.

Baten en lasten Verkeer en infrastructuur

Wat heeft het gekost?

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Beleidsthema Mobiliteit

Lasten

2.424

2.750

2.386

5.137

5.079

58

Baten

-813

-55

0

-55

-124

69

Saldo

1.612

2.696

2.386

5.082

4.955

127

Beleidsthema Riolering

Lasten

1.833

1.711

109

1.820

1.638

182

Baten

-2.458

-2.466

75

-2.392

-2.351

-41

Saldo

-625

-755

183

-572

-713

141

Programma

Lasten

4.257

4.462

2.495

6.957

6.717

240

Baten

-3.271

-2.521

75

-2.446

-2.475

28

Saldo van baten en lasten

986

1.941

2.569

4.510

4.242

268

Reserves

Toevoeging

0

0

2.700

2.700

2.700

0

Onttrekking

0

0

-540

-540

-540

0

Mutaties reserves

0

0

2.160

2.160

2.160

0

Resultaat

986

1.941

4.729

6.670

6.402

268

Toelichting op de financiële afwijkingen lasten en baten

beleidsthema

toelichting op

afwijking lasten en baten

Mobiliteit

Toelichting lasten:

In juni 2016 heeft de gemeente een allonge getekend met de gemeente Leiden in het kader van het risicodragend voeren van de projectleiding van het project "Brug Poelgeest". Door het wegvallen van een subsidie en door meerkosten, is er voor dit project een tekort geprognotiseerd. Zodoende is besloten om de gemeente Leiden een vergoeding te verstrekken ter dekking van deze kosten. De uitbetaalde vergoeding was echter niet begroot (nadeel € 105.000)

Daartegenover zijn er een aantal voordelen gerealiseerd op onderhoud wegen (€61.000) en meubilair wegen (€48.000). Daarnaast is het budget verbeteren leefomgeving (€60.000) onbenut gebleven. Hiervan zal € 50.000 worden geoormerkt voor participatie van bewoners bij de nieuwe inrichtingsplannen in de wijk Oudenhof.

Toelichting baten:

De hogere baten op mobiliteit zijn toe te schrijven aan hogere opbrengsten voor leges kabels (€ 71.000). Het budget wat hiervoor staat is te laag geraamd. Dit moet opnieuw tegen het licht gehouden worden om hier een reëel structureel budget neer te zetten.

Riolering

Toelichting lasten:

In 2021 is minder gereinigd en zijn er ook minder inspecties uitgevoerd, waardoor er een voordeel is ontstaan van € 50.000. Daarmee samenhangend zijn er ook minder reparaties uitgevoerd, betreffende een voordeel van € 45.000. Daarnaast is op Onderzoek planvorming riolering € 66.000 van het budget onbenut gebleven, omdat de werkzaamheden (opstellen afvoer structuurplan en opstellen hemel en regenwaterverordening) nog niet zijn afgerond en doorlopen in 2022.

In de paragraaf 4.2.1 Lokale heffingen wordt de kostendekkendheid van de riolering toegelicht. Conform de methodiek in de begroting 2021 worden naast de directe kosten in dit programma ook de kosten van overhead (€ 339.000) en BTW (€ 323.000) nog aan de kostendekkendheid toegerekend.

Toelichting baten:

N.v.t.

Verrekening reserves programma 2
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2020

Begroting
2021

Wijziging
Begroting

Begroting 2021
na wijziging

Rekening
2021

Verschil
2021

Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen

Toevoeging

0

0

2.700

2.700

2.700

0

Onttrekking

0

0

-540

-540

-540

0

Saldo

0

0

2.160

2.160

2.160

0

Totaal

Toevoeging

0

0

2.700

2.700

2.700

0

Onttrekking

0

0

-540

-540

-540

0

Verrekening reserves programma 2

0

0

2.160

2.160

2.160

0

Toelichting op de financiële afwijkingen reserves

Geen afwijkingen

Verbonden partijen

Dit programma heeft geen verbonden partijen.