PDF Opties

Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon waarin we als gemeente Oegstgeest een bestuurlijk en financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang betekent dat we zeggenschap hebben door vertegenwoordiging in het bestuur of door stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat we beschikbaar hebben gesteld en dat niet verhaalbaar is. Het kan ook het bedrag zijn waarvoor aansprakelijkheid bestaat als de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Verbonden partijen voeren vaak beleid uit dat we in principe ook in eigen beheer kunnen doen. We mandateren die verbonden partijen als het ware, maar houden wel de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s.

De paragraaf Verbonden partijen bevat een toelichting op hoe we als gemeente omgaan met het vraagstuk 'grip op samenwerking' en een overzicht van alle verbonden partijen.

Grip op samenwerking

Het vraagstuk ‘grip op regionale samenwerking’ ten aanzien van verbonden partijen in het bijzonder staat hoog op de agenda van gemeenteraad, college en onze interne organisatie. Op verschillende manieren werken we hieraan:

 • De focus van Oegstgeest bij regionale samenwerking ligt op de Leidse regio. We zetten ons in om samenwerkingsverbanden die elkaar overlappen zoveel mogelijk te stroomlijnen en dubbelingen te voorkomen, waarbij we ook kijken naar wat lokaal kan.
 • De in 2018 vastgestelde Nota verbonden partijen ondersteunt bij het maken van afwegingen over deelname aan een verbonden partij en het in kaart brengen van financiële, bestuurlijke, juridische en andere risico's. De nota geeft ook uitgangspunten voor het onderhouden van de relatie en de beëindiging van de participatie in een verbonden partij. De geëvalueerde en geactualiseerde nota wordt in 2022 vastgesteld.
 • Elk voorjaar kan de gemeenteraad een zienswijze uitbrengen op de ontwerpbegrotingen van verschillende Gemeenschappelijke Regelingen. Dit gebeurt volgens een uniform format. Besluitvorming over het vaststellen van de zienswijzen vindt zoveel mogelijk gelijktijdig plaats.
 • Een middel om te sturen op de financiële kant van GR’en is de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. Met deze uniforme financiële taakstellende uitgangspunten dienen alle GR’en rekening te houden bij het opstellen van hun nieuwe begroting. In 2020 is de motie Evenwichtiger indexeren aangenomen.
 • Sturing op kosten door middel van regionale samenwerking is en blijft een belangrijke prioriteit voor het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad dringt in toenemende mate aan op reëel begroten en het aangeven van scenario's als er nieuwe lasten worden voorgelegd door verbonden partijen, waaronder Hecht (voormalig RDOG).
 • Regelmatig ontvangt de gemeenteraad een mondelinge of schriftelijke terugkoppeling door portefeuillehouders van bestuurlijke overleggen van samenwerkingsverbanden. Ook nemen de GR'en zelf initiatief om de raden meer te betrekken, bijvoorbeeld door themabijeenkomsten of door de raden tijdig in de gelegenheid te stellen inbreng te geven voor de kadernota.
 • De commissie Regiozaken houdt zich bezig met strategische hoofdlijnen van regionale samenwerking. Daarnaast bespreekt deze commissie de ontwikkelingen in de Leidse regio.

Overzicht bijdragen verbonden partijen

Verbonden partij

Bijdrage Oegstgeest

x € 1.000

werkelijk 2021

begroot 2021

1. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands-Midden (RDOG HM)

1.526

1.540

2. Holland Rijnland Samenwerkingsverband

767

818

3. Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

517

492

4. Veiligheidsregio Hollands Midden

1.358

1.358

5. Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

93

60

6. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

350

343

7. Servicepunt71

4.696

3.983

8. Nv Bank Nederlandse Gemeenten

n.v.t.

n.v.t.

9. Alliander nv

n.v.t.

n.v.t.

10. Dunea nv

n.v.t.

n.v.t.

11. Vof Oegstgeest aan de Rijn

n.v.t.

n.v.t.

12. Stichting Leiden Bio Science Park

n.v.t.

n.v.t.

Totaal

9.306

8.594

Verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen

1

Hecht (voorheen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

Hecht, met als uitvoerende eenheden de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Midden, bureau GHOR Hollands Midden, de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Hollands Midden en het Zorg- en veiligheidshuis Hollands Midden, heeft ten doel de belangen te behartigen van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg, de volksgezondheid en de ambulancezorg.
Hecht bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en het welbevinden van de burgers in de regio Hollands Midden, in zowel reguliere als crisisomstandigheden.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit 18 leden van de 18 gemeenten in de regio Hollands Midden. Één lid komt uit de gemeente Oegstgeest.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners en kinderen. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

7.714

n.n.b.

Vreemd vermogen

41.089

n.n.b.

Resultaat

n.n.b.

Risico's

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.


Naast de basisdienstverlening zet de GGD, onder toezicht van het CJG, preventieve aanvullende diensten in.

Meer informatie: www.rdoghm.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

2

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (inclusief regionaal investeringsfonds en Regionaal Bureau Leerplicht)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (GR)

Doelstelling/publiek belang

Holland Rijnland is een samenwerking van en voor 13 gemeenten in het hart van de Randstad. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie op de verdere ontwikkeling van de regio. Hiermee willen ze de kwaliteit bevorderen van wonen, werken, ondernemers en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied. Dit gebeurt in de domeinen Economie, Leefomgeving, Maatschappij en in het bijzonder op het terrein van de jeugdhulp.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur heeft 26 leden, waarvan twee afkomstig uit de gemeente Oegstgeest. Oegstgeest heeft ook een afvaardiging in het dagelijks bestuur. In elk portefeuillehoudersoverleg is het college van B&W vertegenwoordigd.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

1-1-2021

31-12-2021

Eigen vermogen

3.120

1.667

Vreemd vermogen

51.949

58.809

Resultaat

992

Risico's

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

De 13 deelnemende gemeenten hebben de inhoudelijke agenda 2019-2023 opgesteld die de leidraad vormt voor de gezamenlijke ambities en opgaven. Ook dienen gemeenten – indien relevant – financiële middelen en capaciteit te leveren om de speerpunten uit de Inhoudelijke agenda en diverse regionale uitvoeringstaken te realiseren. Meer informatie: www.hollandrijnland.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap
 • Programma 2 Verkeer en infrastructuur
 • Programma 3 Wonen en werken
 • Programma 4 Sociale infrastructuur

3

Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

Vestigingsplaats

Rechtsvorm

Leiden

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De Omgevingsdienst staat voor duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet zij door vergunningsverlenings-, toezichts-, handhavings- en adviestaken uit te voeren. De Omgevingsdienst geeft milieubeschikkingen namens gemeenten, ziet toe op naleving van milieuwetgeving, geeft milieuadvies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebied van milieu.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het algemeen en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de stemverhouding vast. Die stemverhouding staat in verhouding met de gemeentelijke bijdrage. Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 leden; geen van hen komt uit Oegstgeest. Het algemeen bestuur bestaat uit 26 leden, waarvan twee bestuursleden afkomstig zijn uit Oegstgeest.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van uren. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten en door taakstelling veroorzaakte frictiekosten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

594

11.788

31-12-2021

(conceptcijfers)

1.383

11.269

567

Risico's

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Met de Omgevingswet in het vooruitzicht moet de ODWH inspelen op nieuwe wensen van opdrachtgevers. Het bestuur van de ODWH werkt aan een nieuwe ontwikkelrichting van de dienst. Meer informatie: www.odwh.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 1 Natuur en landschap

4

Veiligheidsregio Holland Midden

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

In de Veiligheidsregio Hollands Midden werken hulpverleningsdiensten en 18 gemeenten samen aan de veiligheid. Ze bereiden zich voor op rampen en ernstige ongelukken. Daarnaast nemen ze maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de Veiligheidsregio Holland Midden in de vorm van verlengd lokaal bestuur ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, et cetera). Ook houdt de Veiligheidsregio Holland Midden samen met de Veiligheidsregio Haaglanden een gemeenschappelijke meldkamer in stand.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De 18 burgemeesters uit de regio Hollands Midden vormen samen het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Hollands Midden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit zeven burgemeesters en een voorzitter, waaronder geen leden uit Oegstgeest.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal inwoners. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

8.737

34.497


31-12-2021

(conceptcijfers)

6.134

42.381

-229

Risico's

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

In 2019 is het regionale risicoprofiel VRHM 2020-2023 ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRHM. Dit vormde de basis voor het regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023 die na consultatie van de gemeenteraad door het Algemeen Bestuur van de VRHM begin 2020 is vastgesteld. Het risicoprofiel en het beleidsplan zijn de kaders voor jaarlijkse uitvoeringsplannen van de VRHM en het regionale crisisplan.

Door de uitvoering van de taak Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) is er een relatie tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden (beleid) en de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (uitvoering).

Meer informatie: www.vrhm.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

5

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek

Vestigingsplaats

Voorhout

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De GR heeft voert op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze taken van en voor de deelnemende gemeenten uit op het terrein van gesubsidieerde arbeid. Voor de gemeente Oegstgeest voert de KDB de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur. De GR heeft 7deelnemende gemeenten. Alle7 gemeenten hebben een stem die even zwaar meetelt. Vanuit Oegstgeest is er één bestuurslid afgevaardigd.

Financieel belang

Het Rijk subsidieert, per geïndiceerde WSW deelnemer, de Sociale werkvoorziening. Deze subsidie is ontoereikend. Gemeenten leveren daarom jaarlijks een aanvullende bijdrage die grotendeels gebaseerd is op het aantal deelnemers in verhouding tot het totaal. De deelnemende gemeenten zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de tekorten in de GR.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

6.181

4.424


31-12-2021

4.450

3.080

-145


Risico's

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

De gemeente Oegstgeest neemt – net als Wassenaar - deel aan de module WSW-oud. Dit is het geval sinds er bij een reorganisatie in 2018 een modulesysteem is ingevoerd. De reden voor deze keuze is dat de gemeente Oegstgeest voor samenwerking in de Leidse regio heeft gekozen. In het bestuur van de GR KDB heeft Oegstgeest wel stemrecht over de ontwikkelingen met betrekking tot de andere modules zodat er invloed is met betrekking tot de gehele GR KDB.

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 4 Sociale infrastructuur

6

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. De BSGR voert namens de deelnemers de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook bepaalt de BSGR de hoogte van de Woz-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiger in het algemeen bestuur.

Financieel belang

Een jaarlijkse bijdrage volgens een in de begroting opgenomen verdeelsleutel. De deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

909

10.89931-12-2021

1.286

6.673


431

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Het algemeen bestuur wil de huidige vorm van de BSGR consolideren en waar mogelijk groeien. Deze groei moet zitten in een verdere optimalisatie van de prijs-kwaliteitverhouding, het aantal deelnemers en 'groei' op het gebied van marketing en profilering van de BSGR - 'be good and tell about it'. Bij de ontwikkelingen en groei moet indachtig gehouden worden dat de BSGR primair een maatschappelijke organisatie is die 'dienend' is richting haar deelnemers en burgers. Basiswaarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid staan daarbij voorop. Meer informatie: www.bsgr.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 5 Bestuur
 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

7

Servicepunt71

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling/publiek belang

Vanaf 1 januari 2012 verzorgt Servicepunt71 de interne bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude. Servicepunt71 levert producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, financiën, juridische zaken en inkoop en voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de facilitaire zaken.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordigers in het bestuur van de GR. Het bestuur bestaat uit vier leden die benoemd worden door het college en waarvan één lid afkomstig is uit Oegstgeest.

Financieel belang

De deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelpercentage. Het verdeelpercentage is gebaseerd op het aandeel in het totaal van de overgedragen formatie en de overgedragen materiële budgetten. De deelnemers in Servicepunt71 zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de eventuele ontstane tekorten.

Kerncijfers

Bedragen * € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

5.436

10.308

31-12-2021

7.041

9.625

1.979

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

In 2020 zijn er voorbereidingen getroffen voor de overheveling, per 1 januari 2021, van DIV

(Documentaire Informatievoorziening) naar Servicepunt71 in het kader van de verbetering regionale informatievoorzieningen (VRIS). 

www.servicepunt71.nl

Vennootschappen

8

Nv Bank Nederlands Gemeenten

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling/publiek belang

De Bank Nederlands Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur en de directie bestaan beide uit drie leden waarvan geen leden afkomstig zijn uit Oegstgeest. De gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest heeft 46.059 aandelen in de BNG tegen een nominale waarde van € 2,50. Jaarlijks wordt dividend verstrekt over de in het bezit zijnde aandelen. De BNG is een nv. De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor eventuele tekorten bij de BNG.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

5.097.000

155.262.00031-12-2021

5.062.000

143.995.000


236.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.bng.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

9

Alliander nv

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling/publiek belang

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland.

Bestuurlijk belang

De raad van bestuur bestaat uit drie leden, waarvan er geen afkomstig zijn uit Oegstgeest. De gemeente Oegstgeest is aandeelhouder.

Financieel belang

Het aantal aandelen is 497.748 tegen een nominale waarde van € 5. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd.

Conform onze waarderingsgrondslagen staan de aandelen op de balans tegen kostprijs ad € 160.048,28. Jaarlijks keert Alliander 45% van het resultaat uit in dividend aan de aandeelhouders. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de N.V.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

4.328.000

5.094.000

31-12-2021

4.470.000

5.739.000

242.000

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

www.alliander.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

10

Dunea nv

Vestigingsplaats

Zoetermeer

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Doelstelling/publiek belang

Dunea produceert en levert aan ruim 1,3 miljoen klanten goed en betrouwbaar drinkwater, in het westelijk deel van Zuid-Holland.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit één lid dat niet afkomstig uit Oegstgeest. De gemeente is aandeelhouder.

Financieel belang

De gemeente heeft 73.286 aandelen tegen een nominale waarde van € 5. In 2018 is het aandelenbezit uitgebreid op basis van het inwoneraantal. Conform onze waarderingsgrondslagen staan de aandelen op de balans tegen kostprijs ad € 315.404,48. Als aandeelhouder is de gemeente niet aansprakelijk voor eventuele verliezen van de nv. Dunea keert geen dividend uit.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

236.753

364.190

31-12-2021

n.n.b.

n.n.b.


n.n.b.

Risico's

Website

Overige informatie

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

www.dunea.nl

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen

11

Vof Oegstgeest aan de Rijn

Vestigingsplaats

Oegstgeest

Rechtsvorm

Vennootschap onder firma

Doelstelling/publiek belang

Het ontwikkelen en realiseren van het plangebied Nieuw-Rhijngeest, deelplan Oegstgeest aan de Rijn.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vennoot en heeft een belang van 50%.

Financieel belang

De gemeente Oegstgeest treedt samen met samenwerkingspartner BPD op als vennoot in een vennootschap onder firma. De gemeente is 50% eigenaar van de vof. De vof heeft een sluitende grondexploitatie.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat

1-1-2021

(conceptcijfers)

0

19.46231-12-2021

(conceptcijfers)

0

5.895

0

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

De verkoop van woningen in dit gebied verloopt goed. De uitvoering van de grondexploitatie van de vof verloopt volgens plan. De vof stelt haar eigen grondexploitatie vast. De eventuele consequenties van de deelneming staan opgenomen in de begroting. Zie ook de paragraaf weerstandsvermogen en de paragraaf grondbeleid. 

Deze GR heeft een relatie met:

 • Programma 3 Wonen en economie

Stichtingen

12

Stichting Leiden Bio Science Park

Vestigingsplaats

Leiden

Rechtsvorm

Stichting

Doelstelling/publiek belang

Het Leiden Bio Science Park toekomstbestendig te maken door het LBSP door te ontwikkelen tot een Innovatie District. Met deze doorontwikkeling zal de aantrekkelijkheid voor vestiging toenemen bij (inter-) nationale bedrijven.

Bestuurlijk belang

De wethouder Economie heeft zitting in het bestuur van de stichting. De wethouder zal tijdelijk hierin deelnemen, na maximaal drie jaar (uiterlijk 31 december 2022) gaan de leden van het bestuur over naar de Raad van Toezicht.

Financieel belang

De financiële bijdragen die de gemeente zal voldoen, zijn geen investeringen die worden geactiveerd op de gemeentelijke balans of garantstellingen. De betalingen zijn tegenprestaties voor opdrachten. De stichting ontvangt subsidies, partnerbijdragen en overige bijdragen.

Kerncijfers

Niet van toepassing. Dit is een samenwerkingsverband op grond van een overeenkomst; er is geen sprake van een eigenstandige organisatie.

Risico's

Er zijn geen materiële risico’s waar maatregelen voor getroffen moeten worden.

Overige informatie

Deze stichting heeft een relatie met:

 • Programma 3 Wonen en economie