PDF Opties

Onderhoud kapitaalgoederen

1. Inleiding 

We zijn beheerder, inrichter en voor een groot deel ook eigenaar van de openbare ruimte in Oegstgeest. Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte ontstaan kapitaalgoederen zoals wegen, riolering, water, kunstwerken, groen, gebouwen en verlichting. Naast beheerder en producent van kapitaalgoederen zijn wij er ook gebruiker van. Bij het verstrekken van uitkeringen, het bieden van zorg en het bijhouden van persoonsgegevens, maken we gebruik van kapitaalgoederen zoals het gemeentehuis en de gemeentewerf.

Kortom, kapitaalgoederen zijn enerzijds het onderwerp van onze taken en anderzijds een middel om deze te realiseren. De kwaliteit en het onderhoud van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor het voorzieningenniveau in Oegstgeest. Daarmee is het dus ook sterk van invloed op de beeldvorming, beleving en tevredenheid van inwoners. De kosten van kapitaalgoederen zijn een substantieel deel van de gemeentelijke begroting. Door planmatig onderhoud stellen we (grote) investeringen voor vervanging zo lang mogelijk uit.

2. Beleidskader

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan vormt de standaard voor het onderhoud van de openbare ruimte. Uitvoering hiervan moet leiden tot een bestendige situatie waarin we deze kapitaalgoederen onderhouden volgens vastgestelde functionaliteit, en kwaliteitsniveau(s) waarbij we de totale kosten optimaliseren. Vanaf 2016 onderhouden we de openbare ruimte op CROW-beeldkwaliteit-niveau B (zie Begrippenlijst), met uitzondering van bosplantsoenen, hagen en beschoeiingen. Deze zullen we onderhouden op CROW beeldkwaliteit-niveau C. Voor het gemeentelijk vastgoed geldt dat we het onderhoud sober en doelmatig uitvoeren (conform meerjarenonderhoudsplan gemeentehuis 2019) .

In 2021 zijn de beheerplannen geactualiseerd en in een integraal Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) opgenomen. Dit MJOP is (nog) niet vastgesteld. Wel is ingestemd met een aantal projecten waarvoor middelen beschikbaar zijn gesteld. Oudenhof fase 1, Rijnsburgerweg/Rhijnzichtweg, Geversstraat, busverbinding Poelgeest.

Verdere behandeling door de raad staat gepland in 2022. In het onderstaande schema staan de beheerplannen vermeld.

De plannen bevatten per kapitaalgoed:

 • De werkzaamheden die we moeten doen in het kader van de instandhouding van het kapitaalgoed.
 • Het besloten onderhoudsniveau uit het beeldkwaliteitsplan.
 • De grootte van het areaal.
 • De kosten voor de instandhouding van het kapitaalgoed, zoals klein en groot onderhoud.
 • Vervangingskosten. 

3. Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Om te komen tot een MJOP is het noodzakelijk de basis op orde te hebben. Dit betekent dat de benodigde en wettelijk verplichte inspecties voor de verschillende vakdisciplines (groen, civiele kunstwerken, verhardingen, spelen, riolering) zijn uitgevoerd.

In mei 2021 zijn de beheerplannen aan de raad gepresenteerd. Uit de inventarisaties en inspecties komt naar voren dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Alle onderhoudsopgaven zijn vertaald op de kaart van Oegstgeest. Dit heeft geleid tot circa 40 locaties waar urgent onderhoud nodig is. Per locatie is integraal afgestemd welk onderhoud die specifieke locatie vraagt. Daaruit komt naar voren of het als een mono- of multidisciplinair project opgepakt gaat worden.

In het najaar van 2021 bleek dat toekenning van de benodigde middelen niet mogelijk was zonder hiervoor ook naar het financiële beleid van de gemeente te kijken. Hierdoor is de besluitvorming van het MJOP niet in de begrotingsbehandeling 2022-2025 opgenomen.

In deze periode zijn de projecten steeds tegen het licht gehouden voor wat betreft noodzakelijkheid en urgentie. Nogmaals bleek dat alle projecten noodzakelijk zijn. In de urgentie is een onderscheid gemaakt en zijn de projecten in 3 fases verdeeld. Aangegeven is dat in fase A de meest urgente projecten zijn opgenomen. Het benodigde bedrag voor deze fase bedraagt circa € 26,5 mln. Op 27 januari 2022 heeft de raad ingestemd met een aantal projecten en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Dit betreft Oudenhof fase 1, Rijnsburgerweg/Rhijnzichtweg, Geversstraat en busverbinding Poelgeest.

Overzicht beheerplannen

Omschrijving beheerplan

Frequentie actualisatie areaal/planning

Eerstvolgende actualisatie

Programma 1 Natuur en landschap

E. Speelplaatsen (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2027

F. Water/baggeren (2015)

Jaarlijks/1x per 10 jaar

2025

G. Groenvoorzieningen (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2027

Programma 2 Verkeer en infrastructuur 

A. Rationeel wegbeheer (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2027

B. Openbare verlichting (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2027

C. Civiele kunstwerken (bruggen en dergelijke) (2021)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2027

D. Verkeersregelinstallaties

Geen beheerplan, wel visuele schouw uitgevoerd

H. Integraal Waterketen plan 26 sept 2019

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2024

Programma 3 Wonen en economie 

I. Overig vastgoed (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

Programma 4 Sociale infrastructuur 

G. Sportvelden (2021)

Jaarlijks/1 x per 5 jaar

2027

I. Sporthal (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Zwembad (2013)

jaarlijks/1 x per 3 jaar

Beheer uitbesteed aan externe partij

I. Kleedaccommodaties sport (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Gymnastieklokalen (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Multifunctionele accommodaties (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

J. Beeldende kunstwerken (2019)

Jaarlijks/1x per 5 jaar

2025

Programma 5 Bestuur 

Geen beheerplannen

Overhead, bedrijfsvoering en vennootschapsbelasting 

I. Huisvesting gemeentehuis (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Huisvesting gemeentewerf (2019)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2022

I. Brandweerkazerne

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

Verkoop bij leegstand

I. Carp-gebouw (2018)

Jaarlijks/1 x per 3 jaar

2021

A. Wegen
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Diverse locaties klein- en calamiteiten onderhoud van de elementenverharding / (wortel)schades/ diverse asfaltschades (waaronder de vorst-/winterschade) hersteld.
 • Diverse locaties het gedeeltelijk groot onderhoud van de elementen- en asfaltverharding vanuit het programma 2019-2022 uitgevoerd.
 • In de gehele gemeente voerden we het dagelijks onderhoud uit zoals vegen en onkruid bestrijding.
 • Diverse herstelwerkzaamheden aan de wegmarkering (belijningen en figuratie) uitgevoerd.

B. Openbare verlichting
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Diverse beschadigde lichtmasten en armaturen zijn vervangen.
 • Diverse regulier en klein onderhoud uitgevoerd.
 • 238 stuks SOX armaturen vervangen voor LED-armaturen.
 • 55 stuks lichtmasten vervangen in Oranjepark.
 • 2 stuks lichtmasten bijgeplaatst nabij J.H. Oortbrug.
 • Verlichting in bos Rhijngeest vervangen.
 • Verlichting Oude Rhijnhofweg vervangen.
 • TF-schakelaars vervangen door Astro klokken in schakelkasten.

C. Civieltechnische kunstwerken
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Vervangen betonnen Van Cuyklaanbrug (BB018).
 • Houten brugdek vervangen Martinus Houttuynhof (HB037).
 • Houten brugdek vervangen Broekweg (HB031).
 • Voorbereiding vervanging brug Bos van Wijckerslooth (HB004) .
 • Voorbereiding vervanging brug + vlonder Boerhaaveplein (HB039).
 • Voorbereiding restauratie Kwaakbrug inclusief subsidieaanvraag bij Provincie (BB023).
 • Voorbereiding vervanging Leebrug (BB013).
 • Voorbereiding vervanging Duikerbrug / Sluisbrug (DB001) inclusief scenario analyses K&L.
 • Voorbereiding groot onderhoud H. Heukelsbrug, huidige brug naar Poelgeest (BB020).
 • Onderzoeken aan Eysingabrug, ontsluiting A44 viaducten, gunning nieuwe Poelgeestbrug.
 • Aanbesteding en gunning onderhoudscontract 150 bruggen voor periode 2021-2024.

D. Verkeersregelinstallaties
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Diverse regulier en klein onderhoud uitgevoerd.
 • De verkeersregelinstallatie (tijdelijk) verwijderd bij de Abtspoelweg/Leebrug in verband met werkzaamheden aan de Warmonderhekbrug (gemeente Teylingen) Deze VRI wordt na afronden van deze werkzaamheden vernieuwd.

E. Speelplaatsen
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • In de Irislaan is de Jeu de Boulesbaan vernieuwd.
 • Op basis van het beheerplan speelplaatsen is er doorlopend geïnspecteerd op de veiligheid en zijn
  diverse reparatiewerkzaamheden uitgevoerd.
 • Gemeentebreed is er groot onderhoud gepleegd aan valondergronden.
 • Aan de Irislaan is een spiraalglijbaan vervangen.
 • Optimalisatie dagelijks beheer, de daaruit voortvloeiende acties worden gerealiseerd in 2022.

F. Water
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het dagelijks en groot onderhoud vond plaats op basis van het beheerplan Water en de keur
  (verordening) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na vertraging door mogelijke aanwezigheid
  van PFAS in de baggerspecie zijn voorbereidende werkzaamheden in 2021 uitgevoerd, de uitvoering
  vindt plaats in 2022.
 • Nabij de Annie M.G. Schmidtlaan is beschoeiing vervangen, het talud krijgt in het voorjaar van 2022 een bloemrijke invulling.

G. Groen
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Het plantsoen aan de Louise de Colignylaan is gerenoveerd.
 • Gemeentebreed zijn snoeiwerkzaamheden aan bomen uitgevoerd.
 • In de Berlicumstraat is het geluidscherm vergroend.
 • In het Oranjepark zijn bij renovatiewerkzaamheden bomen aangeplant.
 • In de groene zone nabij het Oegstgeesterkanaal zijn ter bevordering van de biodiversiteit bloembollen gepoot.
 • Voor het plantsoen aan de Reviuslaan is een groenontwerp opgesteld, uitvoering 2022.
 • Voor het Vijverparkje aan de Koninginnelaan is ontwerp opgesteld ter bevordering van de biodiversiteit, uitvoering 2022.

H. Riolering
Wat hebben we ervoor gedaan?
Vanuit het budget 'Vervangen riolering' hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • In het park de Geesten is een stuk van de riolering vervangen en een deel gerelined onder de tuin van een bestaande woning.
 • De afrondende werkzaamheden Oranjepark na het afkoppelen van het regenwater zijn nagenoeg gereed. Waaronder het herstraten, planten van de nieuwe bomen voor 99% en er is nieuwe straatverlichting aangebracht.
 • Voor de gemalen in Poelgeest en Nieuw Rhijngeest zijn nieuwe pompen besteld (in Poelgeest reeds geïnstalleerd). De afvoercapaciteit in Poelgeest is nu significant verbeterd waardoor het risico van onderlopende souterrains sterk is verminderd. De pompen zijn ook van een hoger segment waardoor storingen minder snel optreden als gevolg van doekjes in het rioolstelsel. Dit is nu al terug te zien in de cijfers van de beheersorganisatie die nauwelijks meer in Poelgeest opgeroepen wordt.
 • Het Basisrioleringsplan (BRP) is weer opgepakt en in een afrondende fase gekomen. In de loop van 2022 zal het BRP worden voorgelegd voor bestuurlijke vaststelling. Het bijhorende maatregelenpakket zal zoveel als mogelijk worden opgenomen in het nieuwe IWKP 2024.

Voor het beheer van de riolering voeren we jaarlijks de volgende werkzaamheden uit:

 • Reinigen van alle kolken in de gemeente Oegstgeest.
 • Onderhoud van de rioolgemalen.
 • Onderhoud van het grondwatermeetnet.
 • Reinigen van de pompputten.
 • Reinigen en inspecteren van riolering.

Voor de samenwerking in de afvalwaterketen nemen we ook deel aan het cluster Leidse regio bestaande
uit de gemeenten: Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude met ondersteuning van Dunea en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

I. Accommodaties
Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2021 zijn onder meer de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Zonnepanelen op gemeentewerf aangebracht.
 • Buitenschilderwerk van het monumentale gedeelte van het gemeentehuis uitgevoerd.
 • Markiezen, zonwering, aan de buitenzijde van het gemeentehuis vervangen.
 • Inbraakalarminstallatie in het gemeentehuis vervangen.
 • Buitenschilderwerk van brede school Het Dok is uitgevoerd (en diverse gymzalen) .
 • Groot onderhoud aan de Oudenhofmolen is uitgevoerd (loopt door in 2022).

J. Beeldende kunstwerken in de openbare ruimte
Wat hebben we ervoor gedaan?

 • Dagelijks onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van het meerjarenonderhoudsplan ‘Beeldende
  kunstwerken’.
 • Planmatig onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van het meerjarenonderhoudsplan ‘Beeldende
  kunstwerken’. Het oorlogsmonument in het Bos van Wijckerslooth is gereinigd en geschilderd.
 • Er is voor het Waterrad door een ander adviesbureau een second opinion over het veilig maken en de resterende risico’s van het kunstwerk uitgewerkt en diverse gesprekken met de kunstenaar gevoerd. De verdere uitwering loopt door in 2022.

Overzicht met kerncijfers1

Oppervlakteverhardingen:

1.113.930 m2

waarvan elementen

780.838 m2

waarvan asfalt

267.284 m2

waarvan onverhard/beton

530 m2

waarvan overig

26.005 m2

waarvan nieuw (nog niet gedefinieerd)

39.273 m2

Openbare verlichting, aantal masten

Circa 4.000 st

Verkeersregelinstallaties

10 st

Riolering: aantal aansluitingen

Circa 10.000 st

Riolering: lengte riolering

117 km

Riolering: aantal gemalen

53 st

Groen: aantal bomen

13.360 st

Groen: oppervlakte bodembedekkers

11.051 m2

Groen: oppervlakte opgaande heesters

43.118 m2

Groen: oppervlakte rozen

5.360 m2

Groen: oppervlakte vaste planten

6.407 m2

Groen: gras/berm

600.995 m2

waarvan gras/berm

170.484 m2

waarvan bloemrijk gras

15.883 m2

waarvan gazon

296.186 m2

waarvan hondenuitlaatgebied

1.765 m2

waarvan natuurlijke oever

6.876 m2

waarvan oever

142 m2

waarvan rietvegetatie

26.060 m2

waarvan weide

80.771 m2

waarvan wadi

2.658 m2

waarvan overig

170 m2

Groen: oppervlakte haag

45.786 m2

Groen: oppervlakte bos

110.541 m2

Groen: oppervlakte bosplantsoen

207.584 m2

Oppervlaktewater

336.838 m2

Oppervlaktewater sloten

125.625 m2

Speelplaatsen: aantal

63 st

Speeltoestellen: aantal

285 st

Gebouwd gemeentelijk vastgoed

34 st

 1. 1 Deze kerncijfers zijn afkomstig van de diverse beheerplannen/meerjarenonderhoudsplannen. Bij elke actualisatie van een beheerplan actualiseren we ook dit overzicht.

Financieel overzicht

Jaarrekening 2021

Begroting 2021 na wijziging 

Rekening 2021

Verschil

A. Wegen programma 2

Kapitaallasten

273

273

0

Jaarlijks onderhoud

429

353

-76

Groot onderhoud / storting voorziening

1.999

1.999

0

Subtotaal

2.702

2.626

-76

B. Openbare verlichting programma 2

Kapitaallasten

29

29

0

Jaarlijks onderhoud

148

137

-10

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Subtotaal

176

166

-10

C. Civieltechnische kunstwerken programma 2

Kapitaallasten

34

34

0

Jaarlijks onderhoud

100

143

43

Groot onderhoud / storting voorziening

248

97

-151

Subtotaal

382

275

-107

D. Verkeersregelinstallaties programma 2

Kapitaallasten

47

47

0

Jaarlijks onderhoud

63

48

-15

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Subtotaal

110

95

-15

E. Speelplaatsen programma 1

Kapitaallasten

21

21

0

Jaarlijks onderhoud

94

47

-47

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Subtotaal

115

68

-47

F. Waterwegen programma 1

Kapitaallasten

0

0

0

Jaarlijks onderhoud

153

142

-11

Groot onderhoud / storting voorziening

131

131

0

Subtotaal

284

273

-11

G. Groen incl. sportvelden programma 1 & 4

Kapitaallasten

254

254

0

Jaarlijks onderhoud

764

603

-161

Groot onderhoud / storting voorziening

786

786

0

Subtotaal

1.804

1.643

-161

H. Riolering programma 2

Kapitaallasten

918

918

0

Jaarlijks onderhoud

361

190

-170

Groot onderhoud / storting voorziening

0

0

0

Subtotaal

1.279

1.109

-170

I. Accommodaties programma diverse

Kapitaallasten

2.120

2.120

0

Jaarlijks onderhoud

206

225

18

Groot onderhoud / storting voorziening

796

658

-139

Subtotaal

3.123

3.002

-120

J. Kunstwerken programma 4

Kapitaallasten

0

0

0

Jaarlijks onderhoud

3

5

2

Groot onderhoud / storting voorziening

18

18

0

Subtotaal

21

22

2

Totaal

9.995

9.279